лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Демографічна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Характерними ознаками традиційного типу відтворення є висока смертність населення і, відповідно, коротка тривалість життя, висока народжуваність, поступове і повільне зростання чисельності населення.
Сучасний тип відтворення характеризується протилежним на­прямом зазначених демографічних процесів і в результаті — уповільненим зростанням чисельності населення з переходом до нульового чи навіть від’ємного приросту.
Процес переходу від одного типу відтворення до іншого називається демографічним переходом. Демографічний перехід від традиційного до сучасного типу відтворення в багатьох країнах набувавспільних рис, тому розрізняють окремі види демографічного переходу: англійський, японо-мексиканський, французький.
В Україні демографічний перехід розпочався у 50 — 60 роках минулого століття і вважається завершеним. Але в останні роки, внаслідок соціально-економічної кризи, значення деяких показників відповідали традиційному типові відтворення, зокрема високий рівень загальної смертності населення, велика різниця в середній очікуваній тривалості життя чоловіків і жінок. Отже, соціально-економічна криза в Україні супроводжується сталою демографічною кризою, яка стала причиною депопуляції населення — процесу систематичного скорочення абсолютної чисель­ності населення.
Так, якщо в 1991 р. в Україні кількість померлих перевищувала кількість народжених на 39 тис. осіб, то в 2001 р. — уже на 369,5 тис. осіб (більше ніж у 9 разів). Небезпечність цього процесу не тільки в тому, що населення України зазнає чисельних втрат, а й у тому, що від’ємний абсолютний природний приріст набуває систематичного характеру. Внаслідок цього вже з 1994 р. відбувається скорочення наявного населення України (щорічно в середньому на 400 тис. осіб або на 0,8 %), яке за даними Все-
українського перепису населення станом на 05.12.2001 р. налічува­ло лише 48,4 млн осіб. Це є підставою характеризувати демографічну ситуацію в Україні як кризову з погляду кількісних та якісних характеристик населення (деформація статево-вікової струк­тури; негативні тенденції в демографічних процесах; скорочення середньої очікуваної тривалості життя населення та погіршення його здоров’я, особливо через наслідки Чорнобильської катастрофи та стрімке поширення туберкульозу і СНІДу).
Своєрідним індикатором соціально-демографічного стану краї­ни є так званий індекс людського розвитку (ІЛР). Це узагальнююча характеристика, що обчислюється як середня арифметична проста з трьох нормованих середніх: середньої очікуваної тривалості життя при народженні; середнього освітнього рівня та середнього рівня доходів. У свою чергу, середній освітній рівень визначається як середня арифметична зважена з середнього процента грамотності дорослого населення та сукупної част­ки тих, хто навчається в початкових, середніх та вищих навчальних закладах у віці 6 — 24 років. При цьому ваги розподіляються в пропорції
2 : 1 на користь процента грамотності дорослих. Кожна нормована середня розраховується за формулою:

де  — середнє фактичне значення показника; xmin, xmax відповідно мінімальна та максимальна межі нормування показника.
За міжнародною методикою використовують такі межі нормування показників:

 1. середня очікувана тривалість життя (25 та 85 років);
 2. рівень грамотності дорослого населення (0 та 100 %);
 3. сукупна частка тих, хто навчається в закладах освіти (0 та 100 %);
 4. середній розмір ВВП на душу населення з поправкою на паритет купівельної спроможності (100 та 40 000 дол. США).

ІЛР набуває значень у межах від 0 до 1. При визначенні рівня розвитку країн використовуються такі градації індексу:

 1. високий (0,8 і більше);
 2. середній (0,5 — 0,799);
 3. низький (0,499 і нижче).

Протягом останніх 10 років Україна зсунулась із високого рів­ня на середній.
Література

 1. Барнетт Т., Круглов Ю., Стешенко В. Оцінка можливих соціально-економічних впливів поширення ВІЛ/СНІДу в Україні: Демографічні дослідження. — К.: НАН Ін-т економіки, 1998. — Вип. 20. — 248 с.
 2. Демографічні дослідження. — К.: НАН Ін-т економіки, 2000. — Вип. 22. — С. 112—161.
 3. Єріна А. М., Мазуренко О. К., Пальян З. О. Економічна статистика: Практикум. — К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2002. — С. 219—221.
 4. Стеценко С.Г., Швець В.Г. Статистика населення: Підручник. — К.: Вища шк., 1993. — С. 3—20.
 5.  Демографічна криза в Україні. Проблеми дослідження, витоки, складові, напрямки протидії / За ред. В. С. Стешенко. — К.: НАН України, Ін-т економіки, 2001. — 560 с.

Термінологічний словник
Відтворення населення — процес оновлення населення внаслідок заміщення померлих людей поколінням народжених, що призводить до зміни в чисельності та складі населення.
Демографічна криза — стале погіршення відтворювальних параметрів населення, що стає причиною його чисельних втрат, погіршенням стану здоров’я та скороченням тривалості життя.
Демографічний процес— це множина однорідних демографічних подій, що відбуваються з населенням у цілому (народжуваність, смертність, шлюбність, розлучуваність).
Демографічна революція — докорінна зміна типу відтворення з традиційного на сучасний.
Закони населення — статистичні закономірності заміни поколінь населення.
Природний приріст — різниця між чисельністю народжених та чисельністю померлих за певний період часу (рік).
Запитання для самоконтролю

  • Які демографічні процеси змінюють чисельність і склад населення?
  • У чому статистична сутність методу демографічних таблиць?
  • Назвіть характерні ознаки сучасного типу відтворення населення.
  • Чи може спостерігатись депопуляція населення в країні з сучасним режимом відтворення?
  • Чисельність якого покоління, реального чи умовного, реєструється під час перепису населення?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.