лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Демографічна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

 

 

Тема 1. Методологічні засади демографічної статистики

Предмет демографічної статистики, основні її категорії. Методи демографічної статистики. Закони народонаселення. Демо-
графічний перехід і демографічна революція. Демографічна ситу­ація і депопуляція населення. Сучасні демографічні проблеми світу в цілому й України зокрема. Індекс людського розвитку як узагальнююча характеристика соціально-економічного та демо-
графічного рівня країни.

Тема 2. Статистичний аналіз чисельності
та складу населення

Категорії чисельності населення. Склад населення за статтю та його вікова структура. Статево-вікова піраміда. Тип статево-вікової структури, її еволюція і сучасний стан. Старіння населення і його показники. Соціальна структура населення. Сучасна інформаційна база щодо чисельності та складу населення.

Тема 3. Статистичне вивчення смертності населення

Поняття смертності. Екстенсивний та інтенсивний аналіз смерт­ності з урахуванням причин смертності. Надсмертність і її вимірювання. Стандартизація показників смертності як умова міжнародних порівнянь. Смертність немовлят і материнська смертність.

Тема 4. Таблиці дожиття
і середньої очікуваної тривалості життя

Таблиці дожиття, їх суть та основні показники. Середня очікувана тривалість життя, напрями її статистичного аналізу. Та-
бличні коефіцієнти смертності та дожиття. Методи побудови та­блиць дожиття. Демографічна сітка, її елементи. Методи побудови демографічної сітки. Поправка на міґрацію.

Тема 5. Статистичне вивчення шлюбності
та розлучуваності

Джерела статистичної інформації про шлюби та шлюбний стан. Типи шлюбності. Екстенсивний та інтенсивний аналіз шлюбності та розлучуваності.

Тема 6. Статистичне вивчення
народжуваності та плідності

Народжуваність та плідність як статистичні процеси. Інтенсив­ний аналіз народжуваності і плідності. Коефіцієнт сумарної плідності. Стандартизація загальних коефіцієнтів плідності, індексний аналіз загального коефіцієнта плідності.

Тема 7. Режим відтворення населення.
Моделі населення

Поняття відтворення населення, його показники. Методика обчислення сумарних показників режиму відтворення населення. Нетто- і брутто-коефіцієнти відтворення. Факторний індексний аналіз чистого сумарного коефіцієнта відтворення. Показники се­редньої довжини жіночого покоління, приросту населення і спів-
існування поколінь. Моделі населення. Стаціонарне і стабільне населення. Теоретичні моделі і реальне населення. Напрями статистичного використання моделей населення.
Тема 8. Перспективні розрахунки населення
Суть і мета перспективних розрахунків населення. Розрахунки населення з постійним і змінним режимом відтворення. Перспектив­ні розрахунки населення за динамічними моделями. Перспективні розрахунки чисельності з урахуванням впливу міґрації. Ретроспективні розрахунки населення за статтю і віком у міжпереписні періоди.
Тема 9. Імітаційне моделювання чисельності
та складу населення

Суть імітаційного моделювання чисельності населення. Застосування стандартної комп’ютерної моделі «Демпродж» для моделювання чисельності та складу населення і характеристик його відтворення. Вхідні параметри моделі «Демпродж». Комп’ютерна технологія використання «Демпродж». Подання результатів та їх інтерпретація за допомогою моделі «Демпродж».
Тема 10. Статистичне спостереження населення
Переписи населення. Організаційні питання перепису. Програма перепису населення. Поточний облік природного та механічного руху населення. Акти громадянського стану, порядок їх реєстрації. Вибіркове обстеження населення. Одноразові вибіркові обстеження.
Тематичний план дисципліни


Форма навчання

Денна

Вечірня

Заочна

Тема

Лекції

Практичні заняття

Індивідуальна робота

Лекції

Практичні заняття

Індивідуальна робота

Лекції

Практичні заняття

Індивідуальна робота

1

Методологічні засади демографічної статистики

4

4

1

2

Статистичний аналіз чисельності та складу населення

4

2

4

4

2

1

2

3

Статистичне вивчення смерт­ності населення

4

4

3

4

4

2

2

4

Таблиці дожиття і середньої очікуваної тривалості життя

6

6

6

6

 

5

Статистичне вивчення шлюб­ності та розлучуваності

2

2

3

2

2

1

6

Статистичне вивчення народжуваності та плідності

2

2

2

2

1

1

7

Режим відтворення населення. Моделі населення

4

4

4

4

2

1

8

Перспективні розрахунки населення

4

4

4

4

9

Імітаційне моделювання чи­сельності та складу населення

4

4

5

4

4

2

10

Статистичне спостереження населення

2

2

2

 

Разом

36

28

17

36

28

8

4

4


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.