лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Демографічна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Критерії оцінювання знань

 

 

 

 

У рамках дисципліни здійснюється поточний контроль, що має оцінити набуті студентами знання та навички з таких питань:

  • визначення чисельності та складу населення (демографічного та соціально-економічного) в умовах сучасного інформаційного забезпечення;
  • моделювання та прогнозування чисельності та складу населення;
  • статистичної оцінки та аналізу складових природного руху населення;
  • визначення тенденції шлюбності і розлучуваності та оцінюваня їх рівнів у рамках міжнародних порівнянь;
  • статистичного аналізу процесу відтворення населення;
  • моделювання процесу смертності та аналізу режиму дожиття.

Поточний контроль здійснюється в чотирьох формах: екс-
прес-контролю
з теоретичних питань, заліку індивідуальних домашніх робіт, заліку індивідуальних аудиторних робіт, а також виконання модульних завдань.
Експрес-контрольздійснюється в письмовій формі протягом семестру на початку практичних занять із чотирьох тем, а саме за номерами, зазначеними в тематичному плані: 3, 5, 6, 7. Тривалість контролю — 15 хвилин. Експрес-контроль передбачає оцінку теоретичної підготовки студентів до практичних занять. Тому питання, що виносяться на контроль, сформульовані лаконічно і вимагають конкретної стислої відповіді. Оцінка виставляється в кінці практичного заняття. Відповіді оцінюються за шкалою: 0; 0,5; 1 балів. Максимальна кількість балів за експрес-контроль по чотирьох темах — 4 бали.
Залік індивідуальних домашніх робіт провадиться протягом семестру у вигляді письмових самостійних аналітично-розрахун­кових робіт, які виконуються згідно з індивідуальним завданням і здаються студентами як домашні роботи на наступному занятті. Такі роботи виконуються з трьох тем, а саме: 2, 3, 5. Кожне завдання оцінюється за шкалою: 0, 1, 2 бали. Максимальна кількість балів за одне завдання — 2 бали, а загальна кількість балів із трьох робіт — 6 балів.
Залік індивідуальних аудиторних робіт організовується в кін­ці семестру. Індивідуальні роботи готуються з двох тем: теми 9, виконаної за допомогою комп’ютерної програми «Spectrum» і поданої в електронному вигляді, а також з теми 10 — реферат, що вимагає знань сучасних методів збору статистичної інформації, в тому числі програми перепису населення 2001 року.
Модульний контроль проводиться у два етапи у формі контрольних робіт. Структуру модулів проміжного контролю подано в табл. 1.
Модульні контрольні роботи містять лише практичні завдання, по три завдання в кожному модулі.
Таблиця 1
МОДУЛІ ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ТА НАВИЧОК


Модуль

Тема

Термін

Форма підготовки

аудиторна

самостійна

1

Статистичне вивчення смертності населення

Березень

+

+

Таблиці дожиття і середньої очікуваної тривалості життя

+

+

2

Статистичне вивчення шлюбності та розлучуваності

Квітень

+

+

Статистичне вивчення наро-
джуваності та плідності

+

+

Режим відтворення населення. Моделі населення

+

+

У першому модулі пропонується одне завдання аналітичного характеру, а два інші — передбачають розрахункові операції в рамках моделювання процесу смертності, а саме визначення імовірнісних показників таблиці дожиття та побудови демографічної сітки. Другий модуль містить три розрахунково-аналітичні завдання. У рамках кожного модуля окреме завдання оцінюється за шкалою: 0; 1,5; 3 бали. Результати виконання двох модулів у цілому оцінюються в межах від 0 до 20 балів.
Загальна сума балів розподіляється порівну по двох модулях таким чином:


Модуль

Максимальна сума балів

1

10

2

10

Розподіл балів за всіма формами поточного контролю подано в табл. 2.
Таблиця 2


Форма поточного контролю

Максимальна кількість балів

Експрес-контроль, індивідуальні домашні роботи

10

Індивідуальні аудиторні роботи

10

Модульний контроль

20

Разом

40

Задовільна оцінка проміжного контролю (20 і більше балів) дає право студентам складати іспит. Студенти, які не виконали графік проміжного контролю або мають незадовільну загальну оцінку (до 20 балів), до іспиту не допускаються.
Підсумковий контроль на всіх формах навчання провадиться у формі письмового іспиту. Максимальна кількість балів за всі виконані завдання становить 60. Загальна кількість балів, за якою виставляється підсумкова оцінка, складається з балів, набраних під час поточного контролю та іспиту. Максимальна кількість балів дорівнюватиме 100 балам. Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну здійснюється в такий спосіб:

Оцінка

Кількість балів

«незадовільно»

до 50

«задовільно»

50—60

«добре»

65—80

«відмінно»

85—100

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.