лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Демографічна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ВСТУП

 

 

 

 

 

Демографічна статистика — важлива складова системи статистичних наук. Усе, що існує в людському суспільстві, створюється його населенням і для населення — виробника і споживача матеріальних благ та соціально-культурних цінностей. Тому кож­ний фахівець економічного спрямування має керуватись існуючим станом населення, особливостями його розвитку та перспективами, які в подальшому визначати­муть соціально-економічні зміни в суспільстві.
Демографічна статистика — базова навчальна дисципліна для підготовки фахівців бакалаврського рівня. Для всіх спеціальностей, крім статистиків, демо-
графічна статистика входить до складу дисципліни «Статистика» або «Економічна статистика» і є одним із перших її розділів. Бакалаврська підготовка фахівців-статистиків передбачає викладання «Демографічної статистики» як окремої дисципліни в числі основних навчальних предметів. Це обумовлено, з одного боку, підготовкою статистиків для державних органів обліку та управління, що потребує знань статистичних закономірностей макропроцесів, у тому числі демографіч­них. З іншого боку, майже кожна галузь статистики використовує кількісні та якісні параметри населення, характеристики його відтворення. Зокрема статистичні індикатори населення, його життєвого рівня широко застосовуються в макроекономічній і соціальній статистиці, а також у статистиці ринку праці, ринку товарів і послуг, податковій і страховій статистиці тощо.
У зв’язку з орієнтацією сучасної вищої освіти на формування  навичок  самостійного  прийняття управ-
лінських рішень, зокрема соціально-економічного характеру, зро­стає роль самостійної роботи студентів у навчальному процесі. Допомогти студентам самостійно оволодіти знаннями та навичками статистичної оцінки й аналізу демографічних процесів має пропонований навчально-методичний посібник.
У посібнику наведено тематичний план дисципліни з урахуванням бюджету часу з розподілом його на аудиторну і позааудиторну роботу студентів, докладно викладено порядок організації поточного контролю, приклади контрольних питань і завдань. Усе це робить навчальний процес прозорим від етапу читання лекцій до етапу підсумкового контролю.
Теоретичні та методологічні засади кожної теми ілюструються сучасними статистичними даними про демографічну ситуацію в Україні і світі, про закономірності й перспективи розвитку демографічних процесів. Основні терміни і категорії тлумачаться в термінологічному словникові, що наводиться в кінці кожної теми.
У рамках окремої теми подається розв’язок типових задач, а також банк задач, що допоможе студентам самостійно здобувати практичні навички статистичної оцінки та аналізу демографічних процесів.
Пропонований посібник стане в пригоді не лише студентам економічного профілю, а й усіх інших спеціальностей, які потребують знань закономірностей народонаселення. Посібник буде корисним знаряддям для викладачів демографічних дисциплін, у тому числі «Демографічної статистики».

 


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.