лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Демографічна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ТЕМА 9

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ

Методичні вказівки
Головне завдання статистики як науки полягає у вивченні закономірностей, оцінюванні й моделюванні рівнів масових соціально-економічних процесів і явищ.
Існують різні статистико-математичні методи моделювання та прогнозування, які вимагають спеціальної, досить глибокої підготовки. Деякі методи широко використовуються демографічною статистикою. Серед них певне місце посідає так зване імітаційне моделювання. Воно полягає у визначенні зміни певного показника за рахунок факторів, значення котрих змінює дослідник самостійно, підпорядковуючись певній меті. Наприклад, потрібно
дізнатись, як зміниться смертність населення за рахунок змін у його статево-віковому складі та зростання сальдо міґрації. Саме такий підхід покладено в основу комп’ютерної системи «Spectrum».
Систему моделювання «Spectrum» розроблено у США згідно із проектом «Полісі» у співпраці трьох впливових установ: The Futures Group International, Rsearch Triangle Institute і Центром народонаселення та розвитку. Перші комп’ютерні модулі було розроблено в 1986 році, згодом структура модулів щорічно поповнювалась, оновлювалась та уніфіковувалась. Мета проекту «Полісі» — оперативно забезпечити якісною аналітичною інформацією щодо процесів, які відбуваються з народонаселенням, їх перспективами та наслідками соціально-економічної і демографічної політики кожної держави.
Україна — одна з перших держав Східної Європи, де здійснено апробацію та впровадження системи «Spectrum». Починаючи з 2000 року «Spectrum» використовується в деяких державних установах та закладах України. За сприяння кафедри статистики КНЕУ та Держкомстату України було розроблено нову версію одного з модулів системи, яка враховує специфіку сучасних соціально-демографічних процесів в Україні. Так, модуль для демо-
графічних прогнозів було адаптовано з урахуванням українських таблиць смертності. Проект «Полісі» забезпечує методичну та комп’ютерну підтримку системи.
Важливо, що система моделювання «Spectrum» дає можливість не лише самостійно розробляти різні сценарії прогнозу чисельності та складу населення країни (регіонів), а й передбачати можливі наслідки певних змін у соціально-економічній та демо-
графічній політиці держави.
Тобто система «Spectrum» пропонує нескладний у користуванні інструмент моделювання процесів смертності, народжуваності та міґрації населення, який дає моментальну та наочну картину результатів керування цими процесами.
«Spectrum» — це система взаємозв’язаних комп’ютерних модулів для прогнозування та моделювання демографічних і соціально-економічних процесів, пов’язаних із народонаселенням. Кінцева мета прогнозу — обґрунтування управлінських рішень щодо поліпшення політики народонаселення.
Система дає можливість:

  • поставити певну проблему народонаселення: призупинення депопуляції, подовження тривалості життя, скорочення смертності немовлят, поліпшення репродуктивного здоров’я населення тощо;
  • привернути увагу відповідних кіл, показавши, до яких результатів може привести існуюча політика;
  • вказати можливі шляхи поліпшення ситуації за допомогою побудованих сценаріїв прогнозу.

Використання системи вимагає знання суті основних демо-
графічних процесів: відтворення населення, смертності, народжу­ваності та плідності, міґрації, планування сім’ї. Для цього треба знати алгоритм розрахунку загальних, спеціальних та часткових демографічних показників, уміти їх інтерпретувати та оцінювати рівень за міжнародною шкалою.
Система передбачає володіння статистичними методами екстенсивного та інтенсивного аналізу, найпростішими методами моделювання та прогнозування.
«Spectrum» потребує навичок роботи на персональному ком­п’ютері на рівні пересічного користувача. Система «Spectrum» базується на Windows, має зручний інтерфейс і функціонує в діалоговому режимі (використовується російськомовна версія). Усі модулі системи мають сумісний інтерфейс із програмними додат­ками: Microsoft Word, Excel, Power Point. Отже, можна здійснювати операції експорту-імпорту в межах цих програм.
Результати моделювання подаються у формі різноманітних графіків: стовпчикових та стрічкових діаграм, статево-вікових пірамід (гістограм), лінійних графіків та у формі вихідних таблиць. Причому для всіх графіків, окрім пірамід, можна показати одночасно три варіанти прогнозу. Піраміди можуть подаватись одночасно лише за двома варіантами прогнозу.
У комп’ютерну систему «Spectrum» входить чотири основні модулі:

  • «Демпродж» — програма для здійснення демографічних прогнозів (чисельності населення, його складу, характеристик демографічних процесів: смертності населення в цілому та немов­лят зокрема, народжуваності, середньої очікуваної тривалості життя; міґраційних процесів);
  • «Фемплен» — програма для прогнозування процесу планування сім’ї (сумарного рівня народжуваності, попередження небажаних та незапланованих народжень, забезпеченості засобами контрацепції та ступеня охоплення ними);
  • «РЕПІД» — програма для прогнозування соціально-еконо­мічних наслідків зміни в демографічних процесах та репродук-
    тивному здоров’ї населення.

Ця програма розрахована на країни зі швидкими темпами зростання чисельності населення. Враховуючи, що в Україні тенденція зміни чисельності населення має протилежний напрям, «РЕПІД» у нашій країні не використовується.

  • «МПС» — програма для прогнозування наслідків епідемії СНІДу.

Для застосування всіх зазначених модулів потрібно мати вихід­ну інформацію. Існуюча державна статистика України повністю забезпечує модуль «Демпродж» та частково «Фемплен». Для повного інформаційного забезпечення «Фемплен» та «МПС» потрібно регулярно проводити вибіркові обстеження та оновлювати базу даних на державному рівні. Сьогодні МОЗ України має дані про кількість зареєстрованих випадків захворювання на СНІД, але значна кількість таких випадків залишається незареєстрованими, оскільки для населення України, згідно із «Законом про права людини» це — справа добровільна. Тому «МПС» впроваджуватиметься в навчальний процес після актуалізації відповідних даних на державному рівні. Сучасна база даних для «Фемплен» достатньо об’єктивна та повна. Вона ґрунтується на матеріалах опитування жінок України щодо фактичної та бажаної кількості дітей у сім’ї, структури засобів контрацепції тощо.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.