лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Демографічна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ТЕМА 8

ПЕРСПЕКТИВНІ РОЗРАХУНКИ
НАСЕЛЕННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Завдання статистики населення — не лише аналізувати існуючий демографічний стан чи процес, а й моделювати їх. моделюванням визначаються прогнозні значення чисельності та складу населення (перспективні розрахунки), а також реставруються втрачені дані далекого чи близького минулого (ретроспективні розрахунки).
Залежно від широти регіону перспективні розрахунки можуть здійснюватись: для земної кулі в цілому; для окремих континентів, країн, регіонів, етносів.
Розрізняють короткострокові, середньострокові та довгострокові перспективні розрахунки населення.
Короткострокові здійснюються, як правило, на міжпереписний період і стосуються чисельності й статево-вікового складу населення країни та її регіонів. Період упередження становить до п’яти років.
Середньострокові здійснюються на перспективу тривалістю 20—30 років, або іноді на 10- чи 15-річний період і стосуються лише загальної чисельності населення країни та її регіонів.
Довгострокові здійснюються на перспективу, що дорівнює 50—100 рокам, і стосуються лише загальної чисельності населення країни.
Перспективні розрахунки ґрунтуються на даних переписів населення, поточного обліку, а також теоретичних моделей імовірнісного характеру (таблиць дожиття населення та плідності жінок). Проте імовірності вмерти або народити чергову дитину не є сталими в часі. Короткострокові перспективні розрахунки виконуються за припущення, що зберігається існуючий постійний режим відтворення населення на період прогнозу. Середньо- та довгострокові розрахунки здійснюються за припущення змінного режиму відтворення.
Короткострокові перспективні розрахунки загальної чисельнос­ті населення країни (регіону) здійснюються коригуванням чисель­ності населення за матеріалами останнього перепису на природний та механічний приріст у міжпереписний період. Тоді чисельність населення на початок року обчислюватиметься так:
.
За умов збереження існуючої швидкості зміни чисельності населення протягом прогнозного періоду застосовується формула
,
де  — середньорічний коефіцієнт загального приросту населення, ‰; n — кількість років у прогнозному періоді. При цьому .
Короткострокові перспективні розрахунки чисельності населення для окремих статево-вікових груп виконуються методом компонентів (вікових пересувань). Переміщення населення до наступної вікової групи здійснюється множенням вихідної чисель­ності тієї чи іншої групи на імовірність дожити до наступного року, характерну кожному віку.
Такі розрахунки ґрунтуються на матеріалах останнього перепису населення й даних таблиць дожиття та плідності.
Для осіб кожної вікової групи перспективна чисельність  визначається за формулою:
,
де  — чисельність населення х-вікової групи на момент останнього перепису, Px — коефіцієнт дожиття до наступного х + 1 віку за даними таблиці дожиття для населення з постійним режимом відтворення.
Проте невизначеною залишається чисельність народжених
для кожного прогнозованого періоду. Для її обчислення застосовують табличні (іноді фактичні) вікові коефіцієнти плідності жінок , а також дані останнього перепису населення про чисельність жінок дітородного вікуу кожній х-віковій групі. Тоді кількість усіх народжених у і-му прогнозному році визнача-
тиметься:
.
Маючи загальну чисельність народжених, можна визначити кількість дівчаток та хлопчиків згідно з реальною статевою структурою народжених. Так, прогнозна кількість народжених дівчаток:
,
де d — частка дівчаток серед усіх народжених. Тоді прогнозна кількість народжених хлопчиків обчислюватиметься:
.
Розглянутий метод застосовується за умов незмінності режиму відтворення протягом періоду прогнозування. Таке припущення можливе тільки для короткострокових прогнозів.
Середньо- та довгострокові перспективні розрахунки мають враховувати, з одного боку, існуючу тенденцію зміни чисельності населення, а з іншого — вплив окремих чинників інтенсивності природного руху та міґрації.
Перша задача розв’язується побудовою моделі тренду, а друга — регресійної трендової моделі.
У разі спрощених розрахунків застосовуються такі трендові моделі: лінійна, якщо чисельність населення змінюється за арифметичною прогресією; експонента, якщо чисельність населення змінюється за геометричною прогресією; параболічна, якщо чисельність населення змінюється з поступовим скороченням ланцюгових абсолютних приростів із переходом до їх від’ємних значень.
Перспективні розрахунки мають враховувати вплив міґраційних процесів, особливо в регіонах із високою рухливістю населення. Такі розрахунки виконуються у двох напрямах: окремо для кожної вікової групи населення та для населення регіону в цілому.
Перспективна чисельність населення регіону в цілому:
,
де  — фактичний середньорічний темп зростання (скорочення) чисельності населення. Формулу виведено за припущення, що з усіх міґрантів лише одна половина братиме участь у процесі відтворення населення цього регіону, а друга — в регіоні в’їзду міґрантів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.