лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Демографічна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Швидкість зміни поколінь оцінюється істинним коефіцієнтом природного приросту населення: , що характеризує середньорічний темп зміни чисельності населення за умови зберігання існуючого рівня вікової плідності й дожиття протягом  років.
Швидкість зміни поколінь залежить від тривалості співіснування поколінь. На значення цього показника впливає рівень середньої очікуваної тривалості життя кожного покоління, а також середня довжина жіночого покоління. Визначається тривалість співіснування матерів і дочок та тривалість співіснування бабусь і онучок. В умовах сучасного режиму відтворення використовуються такі формули:
тривалості співіснування матерів і дочок
тривалості співіснування бабусь і онучок
Процес відновлення поколінь описується демографічними моделями. Моделі відтворення населення — теоретичні моделі, що встановлюють зв’язок між чисельністю і віковою структурою населення, а також між порядком народжуваності та дожиття.
Моделі населення складаються з метою порівняння теоретичного і реального населення та для перспективних розрахунків чисельності і складу населення.
Використовуються моделі стаціонарного і стабільного на-
селення.
Стаціонарне населення — теоретична модель реального населення, яке не зазнає змін у своїй чисельності і складі. Ознаки стаціонарного населення:
— нульовий абсолютний приріст чисельності населення;

  • нульовий коефіцієнт природного приросту kе = n0 – m0= 0;
  • нульовий істинний коефіцієнт природного приросту r = 0 та R0 = 1;
  • незмінна інтенсивність дожиття чоловіків і жінок у межах вікових груп;
  • середня очікувана тривалість життя дорівнює середньому віку померлих .

Для обчислення чисельності стаціонарного населення використовуються дані таблиці дожиття, зокрема Lx (числа тих, хто живе в інтервалі віку від х до х + 1). Сума числа тих, хто живе в усіх вікових групах , становить загальну чисельність стаціонарного населення. Поділ населення за статтю здійснюється множенням загальної чисельності на частку статі серед новонароджених d.
Для стаціонарного населення розраховуються основні демо-
графічні показники: народжуваності, смертності та середньої очікуваної тривалості життя. Оскільки для цього населення властивий зв’язок:  то з модельної таблиці дожиття розраховується лише
Стабільне населення — теоретична модель реального населення, чисельність якого змінюється з постійним темпом природ­ного приросту, а статево-вікова структура залишається незмінною. Ознаки стабільного населення:

  • постійний, відмінний від нуля коефіцієнт природного приросту kе = const = n0 – m0? 0;
  • відмінний від нуля істинний коефіцієнт природного приросту (якщо чисельність населення зростає, тоді r > 0 та R0> 1; якщо чисельність скорочується — r < 0 та R0< 1);
  • незмінна вікова інтенсивність дожиття кожної статі;
  • середня тривалість очікуваного життя не збігається із серед­нім віком померлих (якщо ke > 0, тоді ; якщо ke < 0, тоді ).

Основними показниками стабільного населення є:

  • істинний коефіцієнт природного приросту r, що оцінює щорічну зміну чисельності населення;
  • нетто-коефіцієнт відтворення, який оцінює щорічну зміну чисельності населення за період, що становить середню довжину жіночого покоління .

Чисельність стабільного населення обчислюється коригуванням Lx із моделі стаціонарного населення на темп росту стабільного населення:
    або   
Для стабільного населення визначаються коефіцієнти наро-
джуваності і смертності відповідно:

m0 = n0 – r.
Отже, модель стабільного населення є підґрунтям для обчислення істинних загальних коефіцієнтів народжуваності і смертності. Модель використовується для оцінки співзалежності між показниками режиму дожиття, народжуваності і статево-вікової структури населення.
Література
1. Демографічна криза в Україні. Проблеми дослідження, витоки, складові, напрями протидії / За ред. В. С. Стешенко. — К.: НАН України, Ін-т економіки, 2001. — 560 с.
2. Народонаселение. Энциклопедический словарь. — М.: Больш. рос. энц., 1994. — С. 369—371, 209.
3. Пирожков С. И. Демографические процессы и возрастная структура населения. — М.: Статистика, 1976. — С. 82—115.
4. Пресса Р. Народонаселение и его изучение. — М.: Статистика, 1966. — С. 255—355.
5. Стеценко С. Г., Швець В. Г. Статистика населення: Підручник. — К.: Вища шк., 1993. — С. 350—385.
Термінологічний словник
Відтворення жіночого (материнського) поколіннязаміщення покоління жінок, яке продукує нове покоління.
Тривалість зміни поколінь — віковий проміжок, протягом якого відбувається відтворення материнського покоління.
Тривалість співіснування поколінь — проміжок часу, протягом якого одночасно живуть три покоління (дітей, батьків, прабатьків).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.