лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Демографічна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ТЕМА 5


Статистичне вивчення
шлюбності та розлучуваності

Методичні вказівки

Статистичний аналіз шлюбності ґрунтується на оцінюванні шлюбного стану і закономірності шлюбного процесу.
Шлюбний стан — факт перебування чоловіка і жінки в юридичному чи фактичному шлюбі. Розрізняють дошлюбний стан, шлюбний стан, післяшлюбний стан. Джерелом інформації є дані перепису населення, що реєструють не лише юридичні, а й фа-
ктичні шлюби.
Шлюбний процес — інтенсивність укладання шлюбів у певній країні (регіоні). Джерелом інформації є дані поточного обліку кількості зареєстрованих шлюбів у РАГСах.
Розрізняють традиційний і сучасний типи шлюбності, притаманні відповідному типові відтворення населення. Різновидом сучасного типу шлюбності є консесуальні шлюби. Кожний тип шлюбності має свої риси, представлені в таблиці:


Тип шлюб-
ності

Ознаки шлюбу

Вік шлюбу нареченої

Лаг віку
наречених

Частка незареєстрованих шлюбів

Сталість

Дітність

Економічна залежність партнерів

Традиційний

ранній

великий

незначна

висока

багатодітність

залежні

Сучасний

середній

невеликий

значна

відносно невисока

малодітність, бездітність

незалеж­ні

Екстенсивний аналіз розглядає кількість укладених шлюбів або зареєстрованих розлучень, кількість та структуру шлюбних партнерів (розлучених пар) та самотніх осіб.
Статистичний аналіз ґрунтується на методах: групування, відносних і середніх величин, аналізу варіації та взаємозв’язків, аналізу динаміки і сезонних коливань.
Для населення шлюбоздатного віку (15 років і старше) складаються групування за: шлюбним станом і віком одружених, за зрілістю шлюбів, тривалістю перебування у шлюбі для розлучених, а також за мотивами розірвання шлюбу. Окремо будується комбінаційне групування обох наречених за їхнім віком.
Розраховуються відносні величини структури:

  • коефіцієнти схильності до ранніх і пізніх шлюбів, відповідно:

;                       
де Сх — кількість укладених шлюбів за рік у х-віці;

  • частка розлучених пар, що мають неповнолітніх дітей.

Відносна величина координації — коефіцієнт шлюбної ситуації — показує, скільки самотніх жінок вх-віці припадає на 100 самотніх чоловіків того ж віку:

де — середньорічна чисельність самотніх осіб відповідної статі в х-віці.
Також визначається коефіцієнт несталості шлюбів — показує, скільки зареєстрованих за рік розлучень D припадає на 100 зареєстрованих шлюбів C:
Кн= D : C.
Обчислюється середній, модальний та медіанний вік одружених (розлучених) у розрізі статі, а також середня, модальна, медіанна тривалість перебування у шлюбі. За даними про середній вік нареченого  і нареченої  розраховується лаг віку наречених ?:
.
Аналіз сезонності передбачає визначення сезонної хвилі числа зареєстрованих шлюбів, амплітуди сезонних коливань та індексів сезонності, побудову рядів Фур’є.
Інтенсивний аналіз ґрунтується на системі показників інтенсивності, що оцінюють ступінь поширеності шлюбності і розлучуваності серед населення певного регіону або серед окремих контингентів населення.
Розрізняють загальні, спеціальні, чисті, часткові (вікові) коефіцієнти шлюбності і розлучуваності та сумарний коефіцієнт шлюбності.
Загальні коефіцієнти показують, скільки в середньому одружених (C) чи розлучених (D) припадає на 1000 осіб середнього населення за період, що розглядається. Як правило, це однорічний період, тому у знаменнику подається середньорічне населення (). Загальні коефіцієнти:
шлюбності ;            розлучуваності
Загальні коефіцієнти шлюбності й розлучуваності не придатні для міжрегіональних порівнянь, оскільки значною мірою залежать від: вікової структури населення (частки покоління дітей); шлюбної структури (співвідношення самотніх і одружених осіб у межах вікових груп); частки консесуальних і повторних шлюбів.
Спеціальні коефіцієнти шлюбності та розлучуваності розраховуються окремо длякожної статі по відношенню до населення шлюбоздатного віку (15 і більше років)  і не залежать від частки дітей в усьому населенні.
Наприклад, для чоловіків ():
                        
Чисті коефіцієнти розраховуються для частини населення, здатної продукувати відповідний демографічний процес. Для шлюбності — це сукупність неодружених (самотніх) , а для розлучуваності — сукупність одружених :
;                     .
Чисті коефіцієнти залежать від вікової структури населення та від частки консесуальних і повторних шлюбів.
Інтенсивність шлюбності і розлучуваності в окремих х-вікових групах визначають часткові (вікові) коефіцієнти:
шлюбності          розлучуваності
Зазначені коефіцієнти шлюбності (розлучуваності) взаємозв’я­зані між собою так:
;                    
де , — відповідно частка самотніх і одружених у шлюбо-
здатному віці, s15+ — частка населення шлюбоздатного віку в усьому населенні.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.