лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Демографічна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Для розрахунку  використовуються сукупності померлих третього роду, які на рис. 8 обмежені прямокутниками: пунктиром за — 2-річний період навколо перепису і жирною лінією — за 4-річний період.Зокрема, для обчислення  за 2-річний
період навколо перепису у знаменнику береться подвійна середньорічна чисельність населення:
,
де  — середня хронологічна з моментних показників Lx.

Рис. 8. Фрагмент сітки з сукупностями померлих третього роду

Наприклад, табличний коефіцієнт смертності для однорічних дітей запишеться формулою:

,
де число померлих у віці 1 рік охоплює такі сукупності:

Аналогічно розраховується  для однорічних дітей за чотирирічний період навколо перепису.

Тоді

Оскільки побічний метод побудови таблиць дожиття ґрунтується на даних перепису, що здійснюється в період найменшої рухливості населення, то він не потребує поправки на міґрацію.
Прямий метод застосовується з поправкою на міґрацію, тобто lx зменшується на половину сальдо міґрації:
.

Література

1. Демографічні дослідження. — К.: НАН Ін-т економіки, 2000. — Вип. 22. — С. 202—213.
2. Народонаселение. Энциклопедический словарь. – М.: Больш. рос. энц., 1994. — С. 349, 403—404.
3. Пирожков С. И. Трудовой потенциал в демографическом измерении. — К., 1992.
4. Пресса Р. Народонаселение и его изучение. — М.: Статистика, 1966. — С. 73—109.
5. Стеценко С. Г., Швець В. Г. Статистика населення: Підручник. — К.: Вища шк., 1993. — С. 213—260.

Термінологічний словник

Покоління — сукупність людей, народжених протягом певного календарного часу (року).
Таблиця дожиття — система взаємозв’язаних показників дожиття та вимирання покоління людей, залежно від їхнього віку.
Сучасники сукупність людей, що одночасно живуть на пев­ний момент часу (на початок року або в момент перепису), але народились у різні роки і мають різний вік.
Ровесники сукупність людей, що народились в один рік, вік яких змінюється поступово зі зміною календарного часу.
Однолітки сукупність людей, що мають один вік, але народились і живуть у різні календарні роки.

Запитання для самоконтролю

 1. Які методи використовують для побудови таблиць дожиття?
 2. Який показник таблиці дожиття визначальний і чому?
 3. Чи можна розрахувати середню очікувану тривалість життя для категорії довголітніх?
 4. Як зображується умовне покоління на демографічній сітці Пресса?
 5. Для якої вікової групи населення можна визначити число тих, хто живе першого роду за даними поточного обліку?
 6. Який недолік має прямий метод побудови таблиць дожиття?

Плани практичних занять

Заняття 1

 1. Аналіз різних методик побудови таблиць дожиття.
 2. Розрахунок імовірнісних показників таблиць дожиття.
 3. Визначення середньої очікуваної та загальної тривалості життя, їх аналіз.

Заняття 2
Проведення самостійної роботи «Визначення показників таблиці дожиття».
Заняття 3

  • З’ясування елементів та структури демографічної сітки.
  • Визначення чисельності тих, хто живе 1-го та 2-го роду.
  • Обчислення сукупностей померлих 1-го, 2-го та 3-го роду за даними перепису населення.
  • Обчислення імовірності вмерти для таблиць дожиття (два методи).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.