лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Демографічна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

 

З. О. ПАЛЬЯН

ДЕМОГРАФІЧНА СТАТИСТИКА

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 
 

ББК 60.72
П 14

 

 

Рецензенти:
В. Ю. Андрієнко, д-р екон. наук, проф.
(Київський інститут статистики, обліку та аудиту)
О. М. Гладун, канд. екон. наук
(НДІ статистики Державного комітету статистики України)

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-498  від  13.03.03

 

Пальян З. О.
П 14       Демографічна статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 132 с.
ISBN 966–574–493–3
Навчальне видання має на меті допомогти всім, хто прагне самостійно визначати закономірності відтворення населення, давати статистичну оцінку демографічним процесам з урахуванням сучасних міжнародних підходів.
Посібник є навчально-методичним комплексом, що містить виклад основних теоретичних положень, набір практичних завдань і розв’язання типових задач. Також наведено порядок організації поточного і підсумкового контролю та критерії оцінювання набутих знань. Уперше викладено методику імітаційного моделювання чисельності і складу населення засобами всесвітньо визнаного комп’ютерного модуля «Демпродж».
Рекомендується для підготовки студентів бакалаврського рівня та магіст­рам для написання курсових і дипломних робіт. Стане у пригоді викладачам курсу «Демографічна статистика», а також практикам, котрі бажають самостійно вдосконалити свої знання та навички.
ББК 60.72
© З. О. Пальян, 2003
ІSBN 966–574–493–3                                                                          © КНЕУ, 2003

Навчальне видання

 

ПАЛЬЯН Зінаїда Оганесівна

Демографічна
статистика

Навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення дисципліни

 

 

Редактор Т. Шаповаленко
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор Л. Тютюнник
Верстка Т. Мальчевської

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.