лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Міжнародний менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ВСТУП

 

 

 

Курс «Міжнародний менеджмент» є однією із загальних дисциплін управлінського напряму в магістратурі. Опанування сучасного досвіду управління міжнародними (транснаціональними) корпораціями дозволяє не тільки успішно працевлаштовуватися випускникам вищих навчальних закладів економічного профілю, а й ефективно підвищувати продуктивність і розширювати масштаби зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств.
Актуальність проблем міжнародного менеджменту пов’язана з тим, що сфера діяльності міжнародних корпорацій в Україні дедалі розширюється і поглиблюється. До того ж українські компанії все впевненіше почуваються на світових ринках. Тому до розв’я­зання проблем міжнародного менеджменту залучатимуться більше і більше вітчизняних фахівців. Успішна їх діяльність залежатиме від набутих навичок і вмінь, використання кращого досвіду провід­них міжнародних компаній. Оскільки курс і будується саме на такому досвіді, опанування дисципліни «Міжнародний менеджмент» підвищить рівень компетенції фахівців, стане вагомим фактором їх конкурентоспроможності як в Україні, так і за її межами.
Метою навчальної дисципліни є формування системи теоретичних знань і практичних навичок з управління діяльністю міжнародних корпорацій, здійснення в цих господарських формуваннях основних функцій менеджменту — планування, організації, управлін­ня персоналом, комунікацій, мотивації, керівництва, контролю.
Завдання дисципліни спрямовані на формування у студентів компетентності щодо: сучасних теоретичних основ і середовища міжнародного менеджменту, сучасних технологій управління міжнародними корпораціями, методів розв’язання ними ключових проблем розвитку в умовах глобалізації економіки; формування вмінь застосовувати методи та інструментарій міжнародного менеджменту на українських підприємствах (в організаціях).
Предмет дисципліни — система управлінських відносин, методів і інструментів у міжнародних корпораціях.
Досягнення головного завдання і мети вивчення курсу включає засвоєння таких ключових понять і категорій, на яких ґрунтується дисципліна: міжнародний бізнес; міжнародні (мультинаціональні, транснаціональні) корпорації національні школи мене­джменту; порівняльний менеджмент; міжнародний менеджмент; функції управління; міжнародне середовище; культурні кластери планування; міжнародні стратегії; етноцентризм, поліцентризм, регіоцентризм, геоцентризм рішення; політичні ризики; централізація і децентралізація; міжнародні переговори; організація; ди­візіональні організаційні структури; моделі управління людськими ресурсами; експатріанти; мотивація; міжнародні комунікації; моделі керівництва; контроль; міжнародна звітність; технологічна міжнародна політика; валютні курси, валютні ризики; торговельні операції; інвестиційна діяльність; міжнародна етика; соціальна відповідальність; глобалізація; глобальний менеджмент.
У результаті вивчення дисципліни у фахівців сформуються такі навички:

 • оцінки стану і тенденцій розвитку міжнародних корпорацій;
 • опис та аналіз середовища діяльності міжнародних компаній з урахуванням особливостей країн їх діяльності;
 • урахування особливостей реалізації основних функцій менеджменту в практиці управління міжнародними корпораціями за умов багатонаціонального середовища;
 • застосування сучасних методів та інструментів розв’язання міжнародними корпораціями ключових технологічних, фінансових, торговельних, інвестиційних проблем;
 • розробка основних напрямів підвищення рівня соціальної відповідальності міжнародних корпорацій;
 • оцінка перспектив і обмежень у розвитку глобального менеджменту;
 • використання сучасних інструментів міжнародного менеджменту в діяльності українських підприємств.

Структуру і зміст курсу побудовано на основі узагальнення реаль­ної практики управління провідними й успішними міжнародними компаніями. Опановуючи курс, студент усвідомлює сучасну мето­дологію та інструментарій міжнародного менеджменту. Успішне освоєння курсу надає студентові додаткові можливості для працевлаштування як в українських, так і зарубіжних відділеннях міжнародних корпорацій, оскільки він чітко уявляє функції та механіз­ми міжнародного менеджменту і може обґрунтовано порівняти вимоги міжнародних компаній до співробітників з наявними у нього знаннями та навичками, тобто компетенцією.
Крім того, студент може ефективно використовувати знання і навички, набуті під час вивчення курсу, у практиці управління національними компаніями. Оскільки міжнародні компанії здійснюють свої операції по всьому світу в різних галузях бізнесу, то завжди можна знайти конкретний успішний досвід міжнародного менеджменту, який можна адаптувати до умов діяльності українських підприємств будь-якої галузі, форми власності, ділової спрямованості та обсягів діяльності.
Студенти послідовно опановують основний зміст кожної теми відповідно до структури шляхом вивчення рекомендованої літератури та проводять початкову самоперевірку за допомогою контрольних запитань. Рівень набутих знань оцінюється студентом методом тестування з кожної теми. Окрім того, студент повинен відповісти на проблемні питання та виконати контрольні завдання з аналізу кейсів чи виконання пропонованих вправ. Після опанування теоретичної частини теми та набуття необхідних практичних навичок студент може переходити до вивчення наступної теми. Після засвоєння всього курсу студент має підготувати письмові пропозиції щодо розв’язання проблем, запропонованих у підсумковому кейсі. Для поступового набуття необхідних навичок посібник містить зразкову відповідь по одному з кейсів. Іспит складається за білетами, що містять 10 завдань, зокрема 5 теоретичних запитань, 2 завдання, 3 проблемних запитання кейсу.
У процесі вивчення курсу «Міжнародний менеджмент» багато важить самостійна робота слухачів, особливо для тих, хто не має практичного досвіду роботи в міжнародних корпораціях. Для належного спрямування такої роботи і полегшення засвоєння матеріалу методичне забезпечення з кожної теми курсу включає:

  • перелік навчальних цілей. Це відповідним чином спрямовує процес навчання та чітко визначає, про що саме слухачі повинні дізнатися та які практичні навички опанувати, вивчаючи кожну тему;
  • контрольні завдання. Вони мають сконцентрувати увагу слухачів на суттєвих проблемах теми, вказати на її найважливіші аспекти та закріпити навчальний матеріал;
  • завдання, які дають можливість слухачам самостійно (на прикладах кейсів та рекомендованої літератури) відпрацювати конкретні управлінські навички реалізації основних функцій менеджменту в умовах міжнародних корпорацій, у котрих взаємодіють численні національні культури;
  • рисунки, схеми, таблиці, що узагальнюють матеріал курсу в зручній, лаконічній, легкій для сприйняття формі;
  • термінологічний словник. Він дає змогу засвоїти ключові категорії за кожною темою.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.