лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в статистиці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Залежно від кількості й типу помилок приймається рішення щодо автокоригування або повторного запиту ТФ з реґіонального рівня. Після автокоригування перед виконанням наступного етапу суцільний контроль повторюється. По закінченню контролю ТФ усіх реґіонів на державному рівні формуються зведені дані (вихідні таблиці). Після формування всіх вихідних таблиць проводиться їх внутрішньотабличний, міжрозрізний та міжтабличний контроль. У разі виявлення помилок за допомогою системи нереґламентованих запитів локалізується джерело помилки і визначається необхідність повторного запиту ТФ з реґіонального рівня або повторення попереднього етапу з використанням автокоригування.
По закінченню внутрішньотабличного, міжрозрізного та міжтабличного контролю, у разі відсутності помилок, вихідні таблиці роздруковуються та виводяться на технічні носії.
Сформовані за всіма територіальними розрізами фрагменти ЦБДП з даними вихідних таблиць (реґіональні фрагменти) засобами електронної пошти передаються на реґіональний рівень. В ОУС отримані реґіональні фрагменти реєструються, проходять антивірусний контроль, готуються до завантаження. За результатами виконання цих операцій дається дозвіл на завантаження реґіональних фрагментів до БД або реґіональні фрагменти повторно запитуються з державного рівня. Перед початком завантаже­ння з реґіонального фрагмента робиться архівна копія. Після закінчення завантаження до БД може виконуватися друкування вихідних таблиць і виведення їх на технічні носії.
На державному рівні матеріали Всеукраїнського перепису населення готуються для розповсюджування у вигляді друкарських видань на магнітних та оптичних носіях інформації з відповідними програмами візуалізації. Узагальнену схему проходження переписних документів наведено на рис. 7.2.
Розробка матеріалів перепису населення включає розділи, які характеризують чисельність, розміщення і склад населення, населення у працездатному віці, зайняте в домашньому та особистому підсобному господарстві.
Державний комітет статистики України підраховує підсумки перепису населення за встановленою програмою, проводить аналіз і контроль даних у процесі розроблення, розповсюджує підсумки вибірки на повну сукупність, складає таблиці з підсумками перепису і підготовлює їх до розмноження по районах, міських поселеннях, областях, АРК.
Програмно-технічний комплекс орієнтований на створення технологічних дільниць на базі локальних обчислювальних мереж реґіонального та державного рівнів. Усі учасники оброблення матеріалів перепису працюють з використанням таких засобів.

Рис. 7.2. Узагальнена схема проходження матеріалів
Всеукраїнського перепису населення
7.2. Основні вимоги до проведення
оброблення даних та етапи технології
Всеукраїнського перепису населення

Технологія оброблення даних Всеукраїнського перепису населення 2001 року передбачає застосування сертифікованих технічних і програмних засобів, які відповідають вимогам відкритих систем взаємодії. Технологія будується з використанням принципів «клієнт-сервер».
Розроблення програмного забезпечення для опрацювання матеріалів перепису населення здійснюється з використанням стандартних для органів статистики програмних засобів, таких як
MS Excel, S-Designor, PowerBuilder, Power ++, Sybase SQL, і відповідає чинним нормативно-технічним документам.
Технологічні засоби забезпечують оброблення даних у терміни, визначені Календарним планом підготовки і проведення Всеукраїнського перепису, а також їх розповсюдження в необхідних і достатніх обсягах. З метою забезпечення високого ступеня надійності застосовуються стандартні програмно-технічні рішення, широко вживані у складі інформаційної системи Державного комітету статистики України.
Окремо від існуючих обчислювальних комплексів, використовуваних для оброблення статистичної інформації, встановлено сервери і робочі станції для прийому даних з ОУС, їх контролю та оброблення. Робочі станції та сервери працюють під керуванням стандартних для інформаційної системи Держкомстату операційних систем.
На реґіональному та державному рівнях використовуються засоби архівації для створення на магнітно-оптичних дисках і картриджах на магнітній стрічці страхових та архівних копій даних перепису населення. Передбачено можливість отримання з архіву даних окремих інформаційних одиниць зберігання: база даних в цілому, вивантажена таблиця бази даних, графічні файли. Порядок утворення і терміни зберігання архівів реґламентуються постановкою задачі « Всеукраїнський перепис населення 2001 року».
Для забезпечення достовірності даних перепису населення передбачено необхідні й достатні засоби ручної й автоматизованої реєстрації документів, файлів даних і технологічних операцій під час передавання з ділянки на ділянку, з рівня на рівень.
Передавання даних з реґіонального рівня на державний виконується: кур’єром на машинних носіях; засобами електронної пошти по комутованих телефонних каналах загального користування.
Інформаційна сумісність даних перепису населення забезпечується використанням загальнодержавних класифікаторів інфор­мації і таблиць зв’язку локальних довідників Всеукраїнського перепису із загальнодержавними класифікаторами.
Технологічний процес оброблення матеріалів перепису з моменту надходження переписних листів (ПЛ) до обласного управління статистики наведено на рис. 7.3.

Рис. 7.3. Схема технологічного процесу оброблення
матеріалів перепису в ОУС
Технологічний процес оброблення матеріалів починається з моменту надходження переписних листів до реґіональних управлінь статистики — Автономної Республіки Крим, обласних уп­равлінь статистики, статистичних управлінь міст Києва і Севас­тополя і має такі етапи:
1) реєстрація портфелів в ОУС, перевірка та кодування даних ПЛ, формування звітної документації про перебіг здавання ПЛ;
2) уведення даних з паперових носіїв з допомогою сканерів Fujitsu M4099 D з проведенням контролю в обмеженому обсязі, підготовка файлів ПЛ для завантаження в базу даних, формування архіву графічних зображень, формування звітної документації про перебіг оброблення матеріалів перепису населення, реєстрація та повернення оброблених портфелів ПЛ;
3) завантаження файлів ПЛ до БД, формування протоколів завантаження;
4) контроль ПЛ, формування протоколів контролю ПЛ, коригування даних ПЛ на основі протоколу контролю з використанням архіву графічних зображень, виконання повторного контролю, формування звітної документації про перебіг оброблення даних перепису;

Підготовка матеріалів Всеукраїнського перепису населен- ня для поширення друкарськими засобами, засобами
Internet і формування файлів на магнітних і оптичних
дисках.

  5) формування зведених даних (вихідних таблиць) у розрізі районів, проведення їх внутрішньотабличного, міжрозрізного та міжтабличного контролю, формування звітної документації про перебіг оброблення даних перепису;
6) формування територіального файла для надсилання (передавання) на державний рівень, створення архівних копій;
7) отримання від ОУС, реєстрація та антивірусний контроль територіальних файлів на державному рівні, складання довідок про перебіг надходження територіальних файлів, підготовка територіальних файлів для завантаження в базу даних;
8) завантаження територіальних файлів до центральної бази даних перепису, формування протоколів завантаження;
9) виконання контролю переписних листів, що входять до територіальних файлів, формування протоколів ПЛ, коригування територіальних файлів за протоколами контролю, проведення повторного контролю, формування звітної документації про перебіг оброблення даних перепису;
10) формування зведених даних (вихідних таблиць), проведення їх внутрішньотабличного, міжрозрізного та міжтабличного контролю;
11) друкування та виведення вихідних таблиць на технічні носії;
12) формування інформації для керівних органів країни;
13) формування реґіональних фрагментів центральної бази даних перепису зі зведеними даними та відсилання (передавання) їх в ОУС для подальшого використання, друкування зведених даних в ОУС;
14) підготовка матеріалів Всеукраїнського перепису населення для розповсюдження друкарськими засобами, засобами Internet і формування файлів на магнітних та оптичних дисках.
Пункти 1—7 і частково 13 виконуються в ОУС.
На будь-якому технологічному етапі оброблення передбачається передавання на державний рівень сформованої звітної документації про перебіг оброблення даних перепису населення. Звітна документація (починаючи з третього етапу) формується автоматично.
Під час будь-якого технологічного етапу оброблення даних на державному рівні передбачається можливість повного або часткового повторного запиту територіальних файлів або фрагментів графічних файлів ПЛ з реґіонального рівня.
Технологія оброблення матеріалів перепису населення орієнтована на оброблення паперових переписних листів. Проконтрольовані, оформлені та укомплектовані в портфелі переписні листи в терміни, що встановлені календарним планом, передаються районними (міськими) відділами статистики в ОУС. Звітна документація прийняття-передавання надсилається засобами електрон­ної пошти керівництву Держкомстату. Подальше оброблення переписних листів в обласному управлінні статистики безпосередньо контролюється відділом перепису ОУС.
Після отримання переписних листів з районних (міських) відділів статистики у відділах перепису ОУС виконуються операції перевірки, докомплектації портфелів ПЛ і кодування ПЛ. В ОУС портфелі надходять на дільницю архіву перепису, де зберігаються на спеціальних стелажах. Архівна служба має засоби механізації для доставки/прийому портфелів на дільниці введення і з дільниць введення, а також телефонний зв’язок.
Після кодування портфелі передаються на спеціалізовану дільницю введення даних, де реєструються начальником зміни. Начальник зміни передає портфелі операторам введення даних. Оператор вводить інформацію переписних листів за допомогою пристрою оптичного зчитування. Оброблені портфелі ПЛ оператор вертає начальнику зміни і отримує наступну партію портфелів. По кожному окремому портфелю формується файл для заван­таження в базу даних. Начальник другої зміни формує звітну документацію про перебіг оброблення матеріалів перепису.
Інформація про перебіг оброблення матеріалів перепису передається працівником відділу перепису населення ОУС о восьмій годині засобами електронної пошти в Держкомстат і водночас керівництву ОУС.
Підготовлені на етапі оптичного зчитування файли ПЛ завантажуються до бази даних. До БД записуються ті портфелі, які пов­ністю або частково відповідають вимогам цілісності та правильності комплектації.
Контроль ПЛ поділяється на два основних види: суцільний і фрагментарний. Одиницею суцільного контролю є портфель, одиницею фрагментарного контролю — переписний лист. Перед формуванням зведених даних переписні листи, за якими проводиться зведення, проходять суцільний контроль, якщо після завантаження в дані портфелю вносилися будь-які зміни.
На реґіональному рівні після завершення суцільного контролю ПЛ, що стосуються одного району, проводиться формування зведених даних, вихідних таблиць та їх внутрішньотабличний, міжрозрізний і міжтабличний контроль. Результати контролю фіксуються в базі даних.
Передбачається повне і часткове робоче друкування зведених даних за запитом користувача.
По закінченні внутрішньотабличного, міжрозрізного та міжтабличного контролю в цілому по реґіону (у розрізі районів) шляхом вивантаження даних з бази даних формуються територіа­льні файли, які складаються з ПЛ і супроводжувальної інформації, у тому числі дані про стан проходження внутрішньотабличного, міжрозрізного та міжтабличного контролю зведених даних. Територіальні файли готуються для записування на технічні носії або для передавання засобами електронної пошти. Формується пакет даних для передання (відсилання).
Після формування та відсилання територіального файла або його частини створюється архівна копія як з БД, так і з територіа­льного файла або його частини. Первісне оброблення територіального файла охоплює етап технологічної ланки від надходження ТФ на державний рівень до їх завантаження до центральної бази даних перепису.
На державному рівні (рис. 7.4) отримані від кур’єра або засобами електронної пошти територіальні файли реєструються, проходять антивірусний контроль і контроль на повноту й підготовлюються до завантаження. За результатами виконання цих опе­рацій дається дозвіл на завантаження ТФ до центральної бази
державного перепису або ТФ повторно запитується з реґіональ­ного рівня. Перед початком завантаження з ТФ робиться архівна копія.
По закінченні первісного оброблення кожного ТФ здійснюється його завантаження до ЦБДП, після чого отримується протокол або довідка про склад даних, що надійшли з ТФ. Після завантаження кожного територіального файла проводиться суціль­ний контроль переписних листів цього територіального файла, отримується протокол контролю та довідка про якість даних. Фор­мування зведених даних на державному рівні виконується по закінченні контролю всіх даних перепису. Після формування всіх вихідних таблиць здійснюється їх внутрішньотабличний, міжрозрізний і міжтабличний контроль. У разі виявлення помилок за допомогою системи нереґламентованих запитів локалізується джерело помилки і визначається необхідність повторного запиту ТФ з реґіонального рівня або повторення попереднього етапу з використанням автокоригування.


Рис. 7.4. Схема технологічного процесу оброблення матеріалів
перепису населення на державному рівні

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.