лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в статистиці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Формування системи аналітичних фондів дає змогу істотно підвищити якість статистичного обслуговування як державних, так і недержавних замовників. Недержавним організаціям варто дозволити брати участь у формуванні та використанні статистичних фондів і в наданні на їх основі інформаційних послуг за наявності ліцензії, що видається ДКС.
Основними завданнями політики ДКС у сфері розвитку інфраструктури системи статистичних фондів є:

 • упровадження вітчизняних сучасних інформаційних технологій;
 • сприяння впровадженню інформаційних технологій, використаних у зарубіжних інформаційних системах національного і транснаціонального масштабу;
 • залучення кваліфікованих кадрів для виконання робіт у сфері розповсюдження інформації і даних.

Формування статистичних фондів в інтересах органів державної влади спрямоване на об’єднання і розвиток існуючих інформаційно-аналітичних ресурсів для забезпечення їх ефективної управлінської діяльності. Основою є інформаційна система, яка забезпечує інформаційну підтримку прийняття рішень як у сфері управління економікою, так і в галузі соціальної політики. Її розроблено з урахуванням таких вимог: формування системи статистичних фондів в інтересах громадян і органів державної влади; доступ органів державної влади і насамперед Президента та Уряду України до всіх статистичних фондів; захист державної таємниці; використання сучасного телекомунікаційного середовища.
Органи державної статистики безкоштовно забезпечують Адміністрацію Президента України, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, інші органи влади, Національний банк України, наукові установи, інших юридичних осіб і громадян
(у разі залучення їх до виконання завдань органів влади) статистичною та аналітичною інформацією, виробленою в рамках виконання планів статистичної та економічної роботи і коштів, виділених на збирання та оброблення цих даних.
Економічною метою встановлення Держкомстатом цін і тарифів для фіксованих видів робіт і послуг, що сплачуються за рахунок замовників, є повне покриття витрат. При продажу статистич­них баз даних, зібраних у рамках плану статистичних робіт, ціна встановлюється в розмірі 70 % від вартості збирання такої бази даних.
У процесі експлуатації системи статистичних фондів повинні дотримуватися основні вимоги законодавства:

 • захист авторського права і права майнової власності на інформаційні ресурси, інформаційні технології і засоби їх забезпечення;
 • формування і використання статистичних фондів в умовах рівності всіх форм власності шляхом створення інформаційного ринку і конкурентного середовища, дотримання державної антимонопольної політики;
 • відповідальність суб’єктів за правопорушення під час формування інформаційних ресурсів і їх використання;
 • інформаційна безпека.

Апаратно-програмні засоби в системі статистичних фондів мають забезпечувати захист інформації на будь-якому етапі її електронного оброблення, збереження і приймання-передавання. Засоби захисту інформації мають відповідати вимогам, зазначеним законодавством.
Політика Держкомстату щодо розповсюдження статистичної інформації і надання послуг користувачам на платній основі реалізується шляхом виконання заходів з розвитку комерційної діяльності органів державної статистики. Поточне управління і конт­роль за реалізацією заходів програми здійснює Рада з розвитку комерційної діяльності органів державної статистики. У разі потреби виконавці програми пов’язаної з виконанням робіт і наданням послуг на платній основі, вносять Раді пропозиції щодо уточнення заходів.
На виконання Указу Президента України «Про заходи щодо розвитку державної статистики» від 22.11.1997 р. та з метою залучення додаткових коштів на розвиток державної статистики Кабінет Міністрів України затвердив Положення про виконання статистичних робіт та надання органами державної статистики послуг на платній основі. Органи державної статистики проводять свою діяльність відповідно до плану статистичних робіт, який затверджується Кабінетом Міністрів України. Статистичні спостереження за цим планом виконуються за рахунок асигнувань з державного бюджету. Додаткові роботи, не передбачені планом статистичних робіт, виконуються за наявності джерел державного фінансування або за рахунок коштів замовників цих робіт.
Статистичні роботи виконуються, а послуги на платній основі надаються органами державної статистики як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Органи державної статистики, що виконують статистичні роботи та надають послуги на платній основі, відповідно до законодавства забезпечують дотримання державної та комерційної таємниці юридичних і фізичних осіб та знеособлення даних про фізичних осіб.
Органи державної статистики на платній основі виконують такі види робіт і надають послуги:

 • розроблення програмно-методологічних та організаційних засад статистичних обстежень;
 • проведення спеціально організованих обстежень, які включають збирання, оброблення, аналіз та публікацію інформації;
 • консультування з питань організації та проведення статистичних обстежень;
 • оброблення та здійснення статистичного аналізу інформації, зібраної іншими організаціями;
 • консультування і навчання користувачів статистичної інфор­мації з питань методології обчислення та аналізу статистичних показників;
 • публікування матеріалів з питань статистичної методології;
 • розповсюдження статистичної та іншої інформації на паперових та електронних носіях: статистичних щорічників, збірників, бюлетенів, брошур, буклетів; експрес-інформації та експрес-доповідей; економічних доповідей та аналітичних записок щодо стану економіки та окремих її галузей; первинних статистичних даних; статистичної інформації на замовлення; баз даних; відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій; планів статистичної та економічної роботи Держкомстату, планів роботи підприємств, установ та організацій; переліків та телефонних довідників підприємств, установ і організацій.

Первинними елементами індустрії інформації є виробники інформації — організації, які здійснюють збирання, системати-
зацію інформації та переведення її у форму, що читається ма-
шиною. Це органи державної статистики, зовнішньоекономічні організації, інформаційні агентства, науково-дослідні інститути тощо.
Інший тип — власники АБД. До них належать організації, які купують інформацію і здійснюють завантаження її в бази даних. В Україні ці функції виконують, як правило, самі виробники інформації. За кордоном функції виробників інформації і власників АБД, як правило, організаційно розподілені. Це пояснюється вищим рівнем спеціалізації та кооперації в індустрії інформації.
Забезпечення доступу користувачів до АБД здійснюють організації — власники мереж ЕОМ і телекомунікаційних засобів. Більшість ЕОМ у світі пов’язані між собою, що забезпечує користувачеві можливість звертатися до АБД, розміщених у різних країнах.
Інформаційні посередники (брокери) — це організації, які здійснюють «навігацію» користувачів у морі інформації, яка зберігається в різних АБД. Часто організації такого типу виконують і функції пошуку інформації в декількох АБД на замовлення користувача. Користувачі АБД здійснюють пошук інформації в АБД самостійно або через інформаційних посередників.
Статистична інформація широко представлена на закордонному інформаційному ринку. Існує декілька сотень АБД, які зберігають статистичну інформацію, використовувану у сфері бізнесу, освіти, науки.
У деяких закордонних АБД міститься статистична інформація по країнах СНД, одержана як з офіційних, так і з неофіційних джерел, хоча її частка в загальному обсязі інформації, яка зберігається в АБД, зовсім незначна.
Розширення гласності, зростання інтересу до України в усьому світі сприяють побудові вітчизняних комерційних автоматизованих банків статистичних даних (КАБСД). В органах державної статистики України є всі необхідні умови для створення та експлуатації КАБСД. Це — інформаційна база, розвинені обчислювальні мережі, досить високий рівень підготовки кадрів. Створюється вітчизняний комерційний автоматизований банк статистичних даних ІНТЕРСТАТ.
Однак, враховуючи практично повну відсутність у країні досвіду комерційного розповсюдження статистичної інформації, реалізація об’єктивних передумов для успішного створення та експлуатації КАБСД можлива тільки за умови попереднього виконання цілої низки робіт, традиційно об’єднаних у поняття «мар­кетингова підготовка».
Аналіз інформаційного ринку виконується для вироблення рекомендацій зі створення та розвитку інформаційного забезпечення АБД і використовується з метою виявлення: ринкових стандар­тів відносно інформаційного змісту комерційних АБД; попиту на інформацію, яка міститься в базах даних (БД).
Успішне функціонування комерційних АБД на міжнародному ринку свідчить про те, що її інформаційний зміст відповідає певним стандартам, кількісною характеристикою яких виступають значення таких (найпоширеніших) ознак:
а) інформаційний зміст АБД в цілому — кількість БД, їх тематика тощо;
б) зміст окремих баз статистичних даних, які входять до складу АБД — кількість і розрізи динамічних рядів, їх тематична різноманітність, ступінь статистичного оброблення динамічних рядів (наприклад, вирівнювання, виявлення тенденцій), рівень аґре­ґування рядів (мікрогалузевий, макрорівень тощо), глибина ретроспективи, частота актуалізації, періодичність інформації, вид даних, територіальне охоплення і т. д.
Для визначення найсуттєвіших ознак необхідно встановити їх зв’язок з показниками, які відбивають комерційні результати АБД-аналогів. Мірою комерційного успіху АБД і БД є прибуток, одержаний в результаті їх експлуатації. А для баз даних і прибуток від їх продажу на машинних носіях.
Для прогнозування АБД необхідна систематична інформація про потребу потенційних користувачів в даних і про ціни на інформаційні послуги.
Статистичний аналіз закордонних АБД і БД, проведений на матеріалах баз економічних даних, дав змогу виявити стандарти, які стосуються тематичної різноманітності динамічних рядів, глибини їх ретроспективи, періодичності та ступеня статистичного оброблення.
Для БД, кожна з яких міститься не менш як у трьох АБД, зібрано інформацію про такі характеристики інформаційного змісту: число динамічних рядів, частота їх актуалізації і тематика. При цьому перші дві ознаки виражені в інтервальній шкалі. Як показав аналіз закордонних літературних джерел, найбільший комерційний успіх мають бази даних, які містять не менше 10 000 динамічних рядів, що актуалізуються не рідше одного разу на місяць, а частина з них являє собою динамічні ряди фінансових показників.
Орієнтація комерційних АБД на ринковий попит зумовлює необхідність в дослідженні потреб потенційних користувачів інформації, яка розповсюджується за допомогою комерційних АБД. Дослідження таких АБД передбачає: аналіз інформаційного змісту інших комерційних АБД, аналогічних за предметною областю; сегментацію ринку.
Аналіз інформаційного змісту комерційних АБД дає змогу визначити загальні тенденції в попиті на інформацію шляхом виявлення інформації, яка найчастіше включається до складу закордонних АБД-аналогів і користується підвищеним попитом.
Для КАБСД аналогами є закордонні комерційні АБД, у яких містяться бази статистичних даних про соціально-економічні процеси в країнах СНД. Як характеристики АБД найбільший інтерес являють: тематика динамічних рядів за галузями статистики; глибина ретроспективи динамічних рядів; частота актуалізації динамічних рядів; періодичність інформації; наявність територіальних, часових, галузевих та інших розрізів показників; вид джерел даних (офіційні публікації чи власні оцінки) і ступінь статистичного оброблення динамічних рядів.
Аналіз інформаційного змісту комерційних АБД може бути проведений відповідно до описаної вище схеми. Проте реалізація її в повному обсязі ускладнюється через відносно невелику кількість закордонних баз даних про економіку і соціальну сферу країн СНД. Наприклад, у ІПС INFOSERVICE містяться відомості лише про БД подібного типу — WIIW (АБД І.P.Sharp) і CPE (АБД VEFA-CEIS).
За таких умов доцільним є не стільки кількісне, скільки якісне вивчення інформаційного змісту окремих БД-аналогів.
Так, одержана в процесі аналізу БД WIIW інформація про тематику динамічних рядів у вигляді процентного розподілу по групах статистичних показників дає деяке уявлення про структуру попиту на статистичну інформацію про країни СНД (табл. 6.1).
Як видно з наведених даних, для комерційного успіху вітчизняного КАБСД необхідно включити до його складу динамічні ряди показників, які стосуються насамперед статистики зовнішньоекономічних зв’язків, промислового виробництва, народонаселен­ня і трудових ресурсів, а також капітального будівництва, оскільки така інформація в користувачів викликає найбільший інтерес. Перевага вітчизняного КАБСД перед закордонними аналогами може бути досягнута за рахунок оперативної актуалізації і глибшої ретроспективи динамічних рядів, подання додаткових показників із часових і територіальних розрізів, довідкової інформації.
Так, лаг між опублікуванням офіційної статистичної інформації країн СНД та її введенням у БД WIIW становить два роки, за винятком тієї її частини, яка оновлюється на основі повідомлень органів статистики, які періодично публікуються. У цій базі даних більшість динамічних рядів є річними, крім того, повністю відсутній територіальний розріз показників, а також будь-які методологічні коментарі.

Таблиця 6.1

ПИТОМА ВАГА ДАНИХ БД WIIW

Галузь статистики

Питома вага даних у БД

Зовнішньоекономічні зв’язки

47

Промислове виробництво

18

Капітальне будівництво

10

Народонаселення і трудові ресурси

7

Продуктивність праці

5

Фінанси, кредит і грошовий обіг

3

Соціальний розвиток

2

Агропромисловий комплекс

2

Національний дохід

1

Торгівля

1

Інше

4

Усього

100

Сегментація ринку дає змогу конкретизувати коло потенційних користувачів комерційного АБД на основі їх групового і персонального аналізу, а також визначити їхню потребу в інфор-
мації.
Груповим аналізом визначаються основні групи потенційних користувачів. Головними класифікаційними критеріями слугують їхня професійна належність і наявність досвіду роботи з АБД. З цього погляду, основними групами користувачів АБД є проміжні та кінцеві користувачі. До проміжних користувачів належать центри інформації, бібліотеки та організації-посередники, які надають послуги у сфері інформаційного пошуку.
При виборі групи користувачів, на яку орієнтується комерційний АБД, мають враховуватися порівнянні переваги і вади, які випливають з такої орієнтації. Перевагами групи користувачів є:

 • розширення кола потенційних користувачів;
 • одержання додаткового прибутку від пошуку і оброблення інформації, яка являє інтерес для кінцевих користувачів; вадою є необхідність додаткових витрат на створення дружнього інтерфейсу.

Уточнення складу потенційних користувачів та їхніх запитів може здійснюватися за допомогою персонального аналізу, який виконується на основі запитів, що надходять до статистичних органів, і публікацій в пресі.
Формування цін на інформаційні послуги, які надаються комерційним АБД, — важливий етап програми маркетингу, здійснюється на основі аналізу очікуваної рентабельності АБД і кон’юнктури інформаційного ринку. При цьому для вітчизняних АБД доцільно встановлювати кілька варіантів цін у гривнях (внутрішні ціни). Такі ціни визначаються виходячи із загальних факторів, специфічних для кожного варіанта.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.