лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в статистиці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Таблиця 1мз(обл.)
ЗВІТ ПРО СТАН ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
ПО ВИДАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Назва

Код

Заборгованості з виплати заробітної плати

Усього, тис. грн

У % до

з графи 1, утворена у попередні роки, тис. грн

у % до загальної суми заборгованості

з графи 1, утворена в поточному році, тис. грн

у % до загальної суми заборгованості

з графи 1 штатним працівникам,
тис. грн

попереднього періоду

суми забор-
гованості на
1 січня

підсумку

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Таблиця 1мз (рай)(обл.)
ЗВІТ ПРО СТАН ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПО РАЙОНАХ


Назва

Код

Заборгованості з виплати заробітної плати

Усього, тис. грн

У % до

з графи 1, утворена в попередні роки,
тис. грн

у % до загальної суми заборгованості

з графи 1, утворена в поточному році,
тис. грн

у % до загальної
суми заборгованості

з графи 1 штатним працівникам, тис. грн

попереднього періоду

суми заборгованості на 1 січня

підсумку

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Таблиця 1м(рай)(обл.)
ЗВІТ З ПРАЦІ ПО РАЙОНАХ


Назва

Код

Середньооблікова
чисельність усього
персоналу

Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн

Сума прибуткового подат­ку, нарахованого з величини доходу працівників, тис. грн

Середньооблікова чисельність штат­них працівників облікового складу

Оплачені людино-години штатним працівникам, усього

З них відпрацьовано
людино-годин

усього осіб

у % до попереднього періоду

усього осіб

у % до попереднього періоду

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

Таблиця 11м (обл.)
ЗВІТ З ПРАЦІ ПО ВИДАХ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ


Назва

Код

Фонд оплати праці
штатних працівників

Середньомісячна заробітна плата усіх працівників

Відсоток прибуткового
податку

Середньомісячна заробітна плата усього персоналу в еквіваленті повної зайнятості

грн

у % до попереднього періоду

грн

у %

до попереднього періоду

до середнього рівня

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

Таблиця 15 мз (обл.)
ЗВІТ ПРО СТАН ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
ПО ВИДАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Назва

Код

Заборгованості з виплати заробітної плати, тис. грн

у тому числі

Усього

Колективна

З неї

Загальнодержавна
власність

Комунальна власність

Приватна власність

Власність інших держав

Власність міжнародних організацій

Відкриті акціонер­ні товариства

Товариства з обме­женою відповідальністю

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Таблиця 16мз(обл.)
ЗВІТ ПРО СТАН ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
ПО ВИДАХ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ
ЗА ФОРМАМИ ВЛАСНОСТІ


Назва

Код

Заборгованості з виплати заробітної плати, тис. грн

у тому числі

Усього

Колективна

З неї

Загальнодержавна власність

Комунальна власність

Приватна власність

Власність інших
держав

Власність міжнародних організацій і юридичних осіб інших держав

Відкриті акціонер­ні товариства

Товариства з
обмеженою відповідальністю

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Для державного рівня складаються звіти:

 • Звіт з праці по видах економічної діяльності України;
 • Звіт з праці по видах економічної діяльності промисловості України;
 • Звіт про стан виплати заробітної плати по видах економічної діяльності України;
 • Звіт про стан виплати заробітної плати по видах діяльності промисловості України;
 • Звіт з праці по регіонах України;
 • Звіт з праці по промисловості реґіонів України;
 • Звіт з праці по сільському господарству реґіонів України;
 • Звіт про стан виплати заробітної плати по сільському господарству регіонів України;
 • Звіт про стан виплати заробітної плати по видах економічної діяльності України за формами власності;
 • Звіт про стан виплати заробітної плати по видах діяльності промисловості України за формами власності;
 • Звіт про стан виплати заробітної плати по реґіонах України за формами власності;
 • Звіт про стан виплати заробітної плати по видах економічної діяльності на ВАТ України, з часткою державної власності понад 50 %;
 • Звіт про стан виплати заробітної плати по видах діяльності промисловості на ВАТ області, з часткою державної власності понад 50 %;
 • Звіт про стан виплати заробітної плати по реґіонах України на ВАТ, з часткою державної власності понад 50 %.

При обробленні звітів за ф. № 1-ПВ місячна використовується така нормативно-довідкова інформація.
Державні класифікатори: територій (області, району, міста) згідно з КОАТУУ; міністерств та відомств СПОДУ; форм власності КФВ; організаційно-правових форм господарювання КОПФГ; видів економічної діяльності КВЕД; галузей народного господарства ЗКГНГ.
Єдині класифікатори створюються на державному рівні та надсилаються реґіональним управлінням статистики у складі математичного забезпечення.
В органах статистики використовуються такі локальні довідники: довідник вихідної інформації по кодам економічної діяльності; довідник вихідної інформації по видах діяльності промисловості; довідник для формування бюлетенів по видах еконо­мічної діяльності; довідник для формування статистичних бюлетенів по видах діяльності промисловості; довідник відсотка кількості акцій, що належать державі на ВАТ; довідник підприємств та організацій. Довідник підприємств та організацій створюється на реґіональному рівні на базі класифікаційних даних підприємств, інші довідники створюються на державному рівні та надсилаються в складі програмного забезпечення.
Актуалізація довідників виконується з квартальною періодичністю відповідальними за розроблення звіту фахівцями обласних управлінь статистики на підставі змін і доповнень до відповідних класифікацій, які вносяться відділом класифікацій.
Довідник підприємства включає такі показники: код організації cкладача 9(10); ідентифікаційний код ЄДРПОУ 9(8); код території за КОАТУУ; код області 9(2); код району 9(2); код галузі за ЗКГНГ 9(5); код форми власності за КФВ 9(20); код організаційно-правової форми господарювання КОПФГ 9(3); код міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади за СПОДУ 9(5); назва підприємства А(70); код виду економічної діяльності вхідної інформації за КВЕД 9(7); код міністерства для управлінь, відділів подвійного підпорядкування 9(5).
Кодування ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, території, галузі, форми власності, організаційно-правової форми господарювання, міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, виду економічної діяльності здійснюються згідно з єдиними загальними класифікаторами.
У вигляді бази даних для оброблення інформації використовуються дані поточної звітності, а також дані попереднього періоду для контролю. Для отримання вихідної інформації використовуються дані зведених таблиць за попередній період і за відповідний період минулого року.
Збирання звітності та її проходження відбуваються в такомупорядку. Районні відділи статистики, які не мають ПЕОМ, отримують звіти на формах № 1-ПВ місячна, контролюють їх, сумують їх по міністерствах, галузях, формах власності та направ­ляють в ОУС поштою або нарочним. На рівні районних відділів статистики, які мають ПЕОМ отримують звіти за ф. № 1-ПВ місячна від підприємств і організацій. Ці звіти записуються на ГМД у вигляді форми № 1-ПВ місячна. Проводиться контроль записаних форм.
Записана первинна інформація на формах передається на рівень ОУС на дискетах або по каналах зв’язку. Після цього для потреб місцевих керівних органів, а також для внутрішнього користування формується вихідна таблиця, звіт із праці за видами діяльності промисловості району.
В ОУС одержана інформація записується на ГМД, контролюється і формується зведена інформація у вигляді вихідних таблиць.
Зведена інформація направляється в ГМУС Держкомстату України по каналах зв’язку. На ГМУС одержана інформація від усіх ОУС контролюється і з неї формується зведена інформація на рівні держави у вигляді таблиць, передбачених для державного рівня.


Контрольні запитання
  

 • Наведіть структуру функціональної підсистеми інформаційної системи статистики.
 • Дайте характеристику комплексів електронного оброблення інформації.
 • Назвіть типи реґламентних статистичних задач.
 • Охарактеризуйте функціональну підсистему статистики промисловості.
 • Наведіть приклади комплексів електронного оброблення інформації функціональної підсистеми інвестицій та будівництва.
 • Охарактеризуйте функціональну підсистему статистики послуг і соціальних програм.
 • Наведіть приклади комплексів електронного оброблення інформації функціональної підсистеми статистики населення.
 • Охарактеризуйте функціональну підсистему сільського господарства та довкілля.
 • Охарактеризуйте функціональну підсистему статистики торгівлі.
 • Наведіть приклади комплексів електронного оброблення інформації функціональної підсистеми статистики зовнішньої торгівлі та статистики фінансів.
 • Охарактеризуйте операції технологічного процесу оброблення статистичної інформації на районному рівні.
 • Охарактеризуйте операції технологічного процесу оброблення статистичної інформації на обласному рівні.
 • Охарактеризуйте операції технологічного процесу оброблення статистичної інформації на державному рівні.
 • Дайте характеристику вхідних повідомлень і нормативно-довідкової інформації задачі з аналізу обсягу продукції (робіт, послуг) промислового виробництва у вартісному і натуральному вимірі.
 • Дайте характеристику вихідних повідомлень статистичної звітності за ф. № 1-П.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.