лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в статистиці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Типові форми первинних документів і НДІ створюються на ПЕОМ за зразком бланків первинних документів. Водночас формується база даних первинної інформації, в якій зберігаються статистичні записи за звітний період.
Перелік та опис вхідних повідомлень наведено в табл. 4.14.

Таблиця 4.14

ТАБЛИЦЯ ВХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ


Назва вхідного
повідомлення

Ідентифікатор

Форма
подання

Термін і частота
надходження

Форма № 4-МТП (річ­на) (обласний рівень)

4-МТП

Документ

У міру надходження один раз на рік

Файл зі звітами (державний та обласний рівень)

ARHIV

Файл

Менше одного разу на рік

Довідник підприємств

EDRPOU

— // —

Один раз при формуванні бази даних з подальшим коригуванням

Довідник галузей

GALUS

— // —

Те ж саме

Довідник ОПФГ

OPFG

— // —

— // —

Довідник територій

TERYT

— // —

— // —

Довідник форм власності

VLAS

— // —

— // —

Довідник видів діяльності

VED

— // —

— // —

Під технологічним процесом розуміють сукупність технологічних операцій, здійснюваних у процесі функціонування автоматизованої інформаційної системи. Технологічна операція — це комплекс дій над інформацією, які виконуються на робочому місці економіста-статистика.
Технологічна схема розв’язання даної статистичної задачі передбачає виконання таких процедур: введення, нагромадження, коригування, оброблення цифрової та алфавітної інформації; формування статистичних звітів; видача на екран результатної інформації; роздруковування результатів за зада­ними формами.
Найбільш ефективною формою організації технологічного процесу оброблення інформації є оброблення її в умовах АРМ.
Технологічні аспекти застосування ПЕОМ у складі АРМ мають такі особливості та переваги:

 • оброблення даних виконується в місцях їх виникнення, в міру надходження;
 • підвищення гнучкості та надійності обчислювальних систем у цілому;
 • можливість оптимальної взаємодії людини з машиною, доступність обчислювальних засобів;
 • можливість для користувача мати інформаційну систему будь-якого абонента мережі;
 • розроблення технологій з підтримкою дій користувача як в методичному плані, так і під час виконання окремих опе-
  рацій.

Розв’язанням задачі займаються працівники управлінь статистики, які обізнані у предметній області й мають навики роботи з ПЕОМ. Можна виділити такі основні функції цієї задачі, які становлять основу технологічного процесу збирання та оброблення інформації:

 • зчитування вхідних масивів, оброблення інформації для створення вихідних машинограм і вихідного масиву;
 • формування статистичних звітів;
 • формування і друкування вихідних машинограм.

Технологічний процес складається з таких операцій:

 • отримання від підприємств (організацій) звітів за ф. № 4-МТП (річна);
 • запуск системи;
 • запис первинної інформації від підприємств за ф. № 4-МТП (річна) у базу даних з відповідним контролем і коригуванням;
 • вибір режиму роботи залежно від необхідного запису (введення ознак для формування зведень і перевірка на правильність уведення і на наявність даних в інформаційних масивах за введеними ознаками, а також виведення отриманої інформації на друкування або на екран).

Інформаційну систему «Автоматизоване отримання статистичних звітностей про залишки та використання паливно-енерге­тичних ресурсів» за ф. № 4-МТП (річна) розроблено для відділів обласних управлінь статистики і Державного комітету статистики України. Ця система має можливість уведення та реєстрації первинних документів, які подаються відповідними юридичними особами, для подальшого їх використання у процесі формування вихідних статистичних звітів. Вихідна інформація надається на машинному носії та у вигляді поліграфічних видань, інших документів.
На АРМ формуються вихідні форми 1—13.
Форма 1
ЗАЛИШКИ ПАЛИВА ТА ПАЛЬНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ


Вид палива

Одиниця виміру

Код рядка

Залишки на початок
звітного періоду

Залишки
на початок
звітного періоду

Залишки на кінець звітного періоду

Залишки
на кінець
звітного періоду

у спожи-
вачів

у постачальників

у споживачів

у постачальників

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

Форма 2
ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА ТА ПАЛЬНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ


Вид
палива

Одиниця виміру

Код рядка

Використано всього

Використано
як давальницька сировина

у натуральному вимірі

у вартісному вимірі, тис. грн

А

Б

В

1

2

3

Форма 3

СПОЖИВАННЯ ПАЛИВА ЕНЕРГЕТИЧНИМ СЕКТОРОМ


Вид палива

Одиниця виміру

Код рядка

Витрати на перетворення в інші види палива та енергії

Витрати на власне
споживання енергетичним сектором

Витрати на неенергетичні цілі (як сировина)

Кінцеве споживання

Реалізовано населенню

Витрати при розподілі на транспортуванні

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

Форма 4

КІНЦЕВЕ СПОЖИВАННЯ ПАЛИВА ТА ПАЛЬНО-МАСТИЛЬНИХ
МАТЕРІАЛІВ (розділ 4 )


Вид
палива

Одиниця виміру

Код
рядка

Витрати на неенергетичні цілі

Кінцеве споживання

У тому числі

на виробниц­тво промислової про-
дукції

на сільськогосподарські роботи

А

Б

В

1

2

3

4

Форма 5
КІНЦЕВЕ СПОЖИВАННЯ ПАЛИВА
ТА ПАЛЬНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
(продовження розділу 4)


Вид палива

Одиниця виміру

Код рядка

У тому числі на

Реалізовано
населенню

діяльність транспорту

будівництво

торгівельну
діяльність

комунально-
побутові потреби

інші потреби

А

Б

В

4

5

6

7

8

9

Форма 6
ВТРАТИ ПАЛИВА ПРИ ВИДОБУТКУ ТА ВИРОБНИЦТВІ,
ПЕРЕТВОРЕННІ, ПЕРЕРОБЦІ, ТРАНСПОРТУВАННІ ТА РОЗПОДІЛІ


Вид палива

Одиниця виміру

Код рядка

Втрати палива всього

У тому числі

Втрати при видобутку та виробництві

Втрати при транспортуванні, розподілі та зберіганні

Із загальної кількості

Втрати через невикористання

Витрати при перетворенні

Витрати при переробці в непаливну продукцію

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

Форма 7
ЗАГАЛЬНІ ОБСЯГИ СПОЖИВАННЯ ПАЛИВА ТА ПАЛЬНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ЗА ____ КВАРТАЛ 2002 РОКУ


Вид палива

Одиниця виміру

Код
рядка

Спожито
за звітний період

Спожито за відповідний період минулого року

У % до відповідного періоду минулого року

у натуральному вимірі

тонн ум. палива

питома вага у загальному обсязі споживання

у натуральному вимірі

тонн ум.
палива

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

Форма 8
ЗАГАЛЬНІ ОБСЯГИ СПОЖИВАННЯ ПАЛИВА
ТА ПАЛЬНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В УКРАЇНІ
В РОЗРІЗІ ОБЛАСТЕЙ за ____ квартал 2002 року


Територія (область)

Спожито за звітний період

Спожито за відповідний період попереднього року

У % до відповідного періоду попереднього року

тонн
ум. палива

питома вага у загальному обсязі
споживання

тонн
ум. палива

питома вага у загальному обсязі
споживання

А

1

2

3

4

5

Форма 9
ЗАГАЛЬНІ ОБСЯГИ СПОЖИВАННЯ ПАЛИВА
ТА ПАЛЬНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В УКРАЇНІ
ЗА ГАЛУЗЯМИ ЕКОНОМІКИ ЗА ____ КВАРТАЛ 2002 РОКУ


Галузь економіки

Одиниця виміру

Код
галузі

Спожито за

Питома вага у загальному обсязі споживання

У % до відповідного періоду поточного року

звітний
період, тонн ум. палива

попередній
період, тонн
ум. палива

А

Б

В

1

2

3

4

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.