лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Система правоохоронних органів України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

І. В. ОПРИШКО
Л. А. СИДОРЧУК

 

 

СИСТЕМА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

 


ББК 67.401:67.7
         О-62                                                     

 

 

Рецензенти:
О. Г. Кулик, канд. юрид. наук, ст. наук. співроб.
(НДІ проблем боротьби зі злочинністю Національної академії
внутрішніх справ України)
В. Л. Чубарєв, д-р юрид. наук, проф.
(Київський міжнародний університет)

 

Рекомендовано до друку Вченою радою КНЕУ

Протокол № 5 від 27 грудня 2002 р.

 

 

Опришко І. В., Сидорчук Л. А.

О-62        Система правоохоронних органів України: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 203 с.

ISBN 966–574–537–9

У посібнику надаються методичні рекомендації щодо викладання курсу «Система правоохоронних органів України», висвітлюються основні поняття курсу, питання стосовно діяльності судових та правоохоронних органів України, їх структури та організації функціонування. Матеріал, викладений в посібнику, базується на теоретичних засадах, чинному законодавстві та практиці діяльності судових та правоохоронних органів України. Докладно розглядається організація суду, прокуратури, органів внутрішніх справ, мит­них органів, юстиції, нотаріату, адвокатури.
Пропонований навчально-методичний посібник містить методичні вказівки, плани семінарських занять та навчальні завдання, завдання для перевірки знань та блочно-модульного контролю.
Розраховано на викладачів і студентів юридичних вузів і факультетів вищих закладів освіти, загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів.
ББК 67.401:67.7

© І. В. Опришко, Л. А. Сидорчук, 2003
ISBN 966-574-537-9                                           © КНЕУ, 2003


Навчальне видання

 

 

ОПРИШКО Ігор Віталійович
СИДОРЧУК Леонід Андрійович

 

 

СИСТЕМА
ПРАВООХОРОННИХ
ОРГАНІВ УКРАЇНИ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

Редактор Л. Мержвинська
Художник обкладинки О. Стеценко
Коректор О. Коновал
Верстка О. Бабич

Друк ПП «Гарант Сервіс»
01042, м. Київ, пров. Новопечерський 3, корп. 2
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи (серія ДК, №1256 від 10.02.2003)
Тел./факс: (044) 252–83–34; 206–20–75
Присвячується 10-річчю
юридичного факультету КНЕУ


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.