лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Економічна діагностика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 8. Фінансова діагностика

Методичні поради до вивчення теми
Починаючи вивчення зазначеної теми, студенту слід пригадати, що за дослідженнями західних аналітиків 2/3 всіх банкрутств відбувається за рахунок внутрішніх причин, а саме — нераціональ­ної організаційної структури управління, поспішного вибору постачальників, невідповідній економічному потенціалу сфері діяль­ності, помилковій оцінці місткості ринку тощо. Найважливішою причиною, на думку більшості дослідників, є безсистемна фінансово-аналітична робота (або взагалі її відсутність), що полягає не тільки у відсутності періодичності її здійснення, а й у недосконалості та поверховості розуміння особливостей її інформаційного та методологічного забезпечення.
Ключовим питанням для розуміння сутності та результативності фінансової діагностики є концепція господарської діяльності як потоку управлінських рішень для вкладення ресурсів із метою отримання прибутку. Саме отримання прибутку необхідне для збереження економічної життєздатності підприємства, можливості подальших вкладень капіталу. При цьому всю сукупність рішень щодо досягнення цієї мети може бути зведено до трьох основних напрямів — рішення по вкладенню ресурсів; операції, що здійснюються за допомогою цих ресурсів; визначення структури фінансової діяльності. Вчасне та якісне забезпечення цих напрямів фінансових рішень постає сутністю фінансової діагностики.
Важливо усвідомлювати, що фінансова діагностика є методом пізнання фінансового механізму підприємства, процесів формування та використання фінансових ресурсів для його операційної та інвестиційної діяльності. Її результат — оцінка фінансового благо­получчя підприємства, стану його майна, швидкості обертання всьо­го капіталу та його окремих частин, дохідності використаних коштів.
Користувачами результатів фінансової діагностики в ринкових умовах господарювання виступають:

 • акціонери та засновники підприємства, яких цікавить рентабельність акціонерного капіталу та внесків засновників у складі загальних інвестицій;
 • менеджери підприємства, яким фінансова діагностика надає достовірну оцінку ефективності управління підприємством;
 • інвестори, що вкладають капітал із певним рівнем ризику з метою отримання доходу на нього;
 • кредитори, яких цікавить платоспроможність підприємства і ризик неповернення позичкових коштів;
 • працівники підприємства, зацікавлені в отриманні інформації про здатність підприємства своєчасно виплачувати заробітну плату;
 • постачальники матеріально-технічних ресурсів, споживачі (клієнти підприємства), податкові служби, страхові компанії, органи державного управління тощо.

Слід нагадати, що в процесі фінансової діагностики використовується інформація із таких джерел:

 • господарський облік — оперативний, бухгалтерський, статистичний облік;
 • звітність — публічна фінансова бухгалтерська звітність (річ­на), квартальна звітність, обов’язкова статистична звітність;
 • планова та нормативна інформація;
 • інша інформація — преса, результати опитування керівництва, експертна інформація.

Студенту необхідно звернути увагу на необхідність використання в процесі фінансової діагностики інформаційних джерел, які відповідають певним вимогам якості — значимості (своєчасність, прогностична цінність, цінність зворотного зв’язку), надійності (достовірність, можливість перевірки, нейтральність), порів­нянності та постійності інформації.
Слід зауважити, що фінансова діагностика, яка ґрунтується виключно на даних бухгалтерської звітності, набуває характеру зовнішньої діагностики, тобто діагностики, що здійснюється за межами підприємства його зацікавленими контрагентами, і з огляду на це має такі особливості:

 • множинність суб’єктів діагностики, користувачів інформації про діяльність підприємства;
 • різноманітність цілей та інтересів суб’єктів діагностики;
 • наявність типових методик, стандартів обліку та звітності;
 • орієнтація діагностики на публічну, зовнішню звітність підприємства;
 • максимальна відкритість результатів діагностики для користувачів інформації про діяльність підприємства.

При цьому згідно з міжнародними стандартами бухгалтер­ського обліку до складу такої звітності входять такі основні компоненти — баланс підприємства, звіти про прибутки та збитки, про рух грошових коштів, пояснення до фінансової звітності.
Розуміння студентом зазначених особливостей фінансової діагностики дозволяє сформулювати її зміст у всіх її складових, а саме: аналіз абсолютних показників діяльності підприємства за даними фінансової звітності підприємства (горизонтальний та вертикальний аналіз), діагностика підприємства за допомогою фінансових показників (коефіцієнтний аналіз). При цьому всі коефіцієнти фінансового стану розподіляються на коефіцієнти координації (використовуються для визначення відношень різних за змістом абсолютних показників фінансового стану або їх лінійних комбінацій) та коефіцієнти розподілу (використовуються у випадках, коли є потреба у визначенні частини того чи іншого абсолютного показника фінансового стану в загальному підсумку відповідної групи абсолютних показників). Необхідно розуміти, що аналіз фінансових коефіцієнтів (перелік основних фінансових коефіцієнтів подано в дод. 6) повинен полягати у порівнянні з базисними величинами, а саме — середніми за часовим рядом значеннями показників підприємства, що відповідають вимогам безпечного функціонування; середньогалузевими значеннями показників; значеннями, що розраховані за дани­ми звітності конкурента-лідера галузі; теоретично обґрунтованими величинами показників.
Варто зазначити, що проведення фінансової діагностики за вказаною методикою дозволяє виявити «вузькі» місця в діяльності підприємства, дослідити причини, які їх зумовили, визначити напрями поглиблених досліджень. Разом з тим вони не дають можливості зробити висновки щодо фінансового стану підприємства у цілому. Існує об’єктивна потреба у використанні синтетичного інтегрального показника фінансового стану, який залежить від рівня платоспроможності, фінансової незалежності й рівня якості активів підприємства і визначається як їх середня геометрична.
Не менш важливим блоком аналітичних робіт у рамках загальної процедури фінансової діагностики є рейтингова оцінка підприємств, що входять до складу певної галузі. Із метою визначення місця підприємства в межах галузі, рівня її розвитку доцільно застосувати методику сукупної рейтингової оцінки за даними фінансової звітності, що передбачає використання отриманих на попередніх етапах значень однонаправлених фінансових коефіцієнтів, розрахунок стандартизованих значень фінансових коефіцієнтів у розрізі досліджуваних підприємств та їх використання в формулі сукупної рейтингової оцінки.
Застосування комп’ютерної техніки та апробованих програмних продуктів значно підвищує якість проведення фінансової діа-
гностики шляхом елімінування «розрахункових» помилок, наочного представлення результатів діагностування у вигляді графіків, таблиць, діаграм, тощо. Особливу популярність отримали такі програмні розробки, як «Аналітик», «Audit Expert», «Альт-Финансы», «АБФИ-Финансы», «Analyser-Финансы».

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.