лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Економічна діагностика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

створюють більше вартості також для всіх інших учасників ринкового господарства: споживачів, працівників підприємства, постачальників капіталу і держави в цілому (через податки). Визначення вартості підприємства, навіть приблизна її оцінка, за образним виразом одного з відомих сучасних методологів фінансового менеджменту Б. Коласса — це хороший спосіб визначення позиції підприємства на шахівниці економічного життя [15].
Студенту варто усвідомити, що оцінка вартості підприємства в умовах ринково орієнтованої економіки є, як правило, спеціаль­ною аналітичною діяльністю, а відтак і відособленою сферою, пов’язаною з інститутом ліцензування. Разом із тим, у деяких випадках оцінка може носити «неофіційний» характер, задовольняти внутрішні потреби та служити цілям економічного діагностування. Тому майбутньому фахівцю слід знати існуючі підходи до такої оцінки та вміти користуватись основними з них.
Сучасна методологія оцінки цілісного майнового комплексу та його окремих елементів ґрунтується на концепції ринкової вар­тості. Згідно з Міжнародними стандартами оцінки, ринкова вартість — це вартість в обміні або грошова сума, яку принесло б майно, виставлене на продаж на відкритому ринку на дату оцінки за певних умов [17]. Останні досить ґрунтовно пояснено у визначенні вказаними стандартами поняття «ринкова вартість». Студенту слід розуміти, що у сфері оцінкової діяльності терміни «ціна», «витрати», «ринок», «вартість» є певною мірою також стандартизованими, тому їх слід використовувати за призначенням, у контексті ринкової вартості (див. Термінологічний словник до теми).
До найбільш поширених методів установлення ринкової вартос­ті відносять такі: затратний; капіталізації доходу; дисконтування грошового потоку; порівняння продажів (ринкових аналогів).
Затратний метод часто розглядається для випадків оцінки майна як неринкових видів вартості. У цьому разі використовують неринкові елементи, а саме: вартість підприємства прирівнюється до вартості його активів за балансом. Якщо затратний метод застосовується для встановлення ринкової вартості, всі його розрахунки базуються на даних відкритого ринку. Особливе місце посідає метод затрат на заміщення з урахуванням зносу, в якому поєднуються ринкові та неринкові елементи і який не мож­на розглядати власне як метод оцінки ринкової вартості.
Другий та третій різновиди методів: капіталізації доходу та дисконтування грошового потоку в практиці називають «дохідними», оскільки вони передбачають встановлення вартості підприємства шляхом розрахунку вартості очікуваних вигод, приведеної до поточного моменту.
Студенту слід чітко зрозуміти загальну логіку обчислень за вказаними методами. За методом капіталізації доходу для конвер­сії доходу у вартість репрезентативний розмір доходу ділиться на ставку капіталізації або множиться на мультиплікатор доходу. За розмір доходу часто приймають суму чистого прибутку або грошового потоку. Доцільність використання кожного з показників визначається структурою активів підприємства: якщо в активах переважає обладнан­ня, що швидко зношується, використовується чистий прибуток; якщо нерухомість є фактично незмінною вартістю — грошовий потік.
Зрозумівши загальні методичні підходи до розрахунків, студенту слід звернути увагу на деякі методичні проблеми, що виникають при використанні згаданого методу. Найважливіші серед них: спосіб обчислення чистого доходу та вибір ставки капіталізації. Практичні поради щодо розв’язання цих проблем студент може знайти самостійно [17].
За методом дисконтування грошового потоку грошові надход­ження розраховуються для кожного з кількох майбутніх періодів. Ці надходження конвертуються у вартість шляхом використання дисконт­ної ставки із застосуванням способів розрахунку приведеної вартості.
У розрахунку ставки дисконту враховується очікуване зростання вигод і час їх отримання; ризик, пов’язаний із потоком вигод; зміна вартості грошей у часі; рівень відсоткових ставок; рівень ставок віддачі (дохідності) очікуваних інвесторами від аналогічних інвестицій тощо. Детальніше з методичними особливостями розрахунків студент може розібратись самостійно.
За методом порівнянь проводиться зіставлення ціни підприємства (або частіше певного майна) з аналогічними об’єктами, для яких ринкову вартість визначено на ринку. Джерелами даних для порівняння виступають відкриті фондові ринки, ринок поглинань, а також попередньо здійснені угоди купівлі-продажу. Голов­ною складністю є те, що потрібно знайти підприємство, яке за параметрами відповідало б оцінюваному. Оскільки абсолютно однакових підприємств, звісно, не існує, для визначення ринкової вартості використовують зважену оцінку, тобто співвідносять ринкову ціну кожного порівняного об’єкта з його параметром, значення якого прямо залежить від ринкової вартості. Таким параметром може бути лише той показник підприємства, що має точну кількісну оцінку, характеризує результати діяльності підприємства, наприклад, прибуток, дохід, а також його масштаби — обсяги продажу, чисельність працівників тощо.


Таблиця 6.1
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ
ДО ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

           

Група
характеристик

Методичні підходи та їх риси

ринковий

дохідний

затратний

Переваги

Повністю відповідає ринковим умовам угод

Ураховує майбутні очікування, прибутковість підприємства

Ґрунтується на реально існуючих активах

Відображає нинішню реальну вартість купівлі

Ураховує частково ринковий аспект (через ставку дисконту)

Єдино прийнятний для деяких компаній

Подпись: 52Недоліки

Не враховує майбутніх очікувань

Трудомісткий прогноз доходів підприємства

Не завжди враховує вартість нематеріальних активів

Потребує поправок для врахування відмінностей об’єкта порівняно з аналогом

Має ймовірнісний характер

Статистичний, не враховує очікувань

Не враховує прибутковості підприємства

Базується на важкодоступних даних

 

 
  

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.