лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Економічна діагностика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Таблиця 3.1
ЗВЕДЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ SWOT-АНАЛІЗУ СИЛЬНИХ
ТА ВРАЗЛИВИХ СТОРІН ВНУТРІШНЬоГО
СЕРЕДОВИЩА ЗАТ «НІФАР»


Сфера
функціонування

Сильні сторони

Вразливі сторони

1. Виробництво

 1. Можливість збільшен­ня обсягів
 2. Високий рівень якості продукції
 3. Чутливість до нових розробок та велика швид­кість їх введення
 1. Велика енерго- та ма-
  теріалоємність виробництва
 2. Вузька спеціалізація, швидке старіння обладнання
 3. Присутність шкідливих виробництв та відходів

2. Персонал

 1. Низька плинність серед найбільш кваліфікованої та працездатної його частини
 2. Близькість бази професійної підготовки спеціалістів
 1. Застаріла система управління та стимулювання праці
 2. Низький коефіцієнт оновлення технічного персоналу

3. Науково-до­слідні розробки

 1. Наявність матеріальної бази для ведення НДР
 2. Тісні зв’язки з НДІ та легкий доступ до інноваційних розробок
 1. Нестача грошових засобів для фінансування нововведень
 2. Низький коефіцієнт оновлення технічного персоналу

4. Маркетинг

 1. Наявність власних каналів розповсюдження продукції
 2. Наявність кваліфікованих фахівців у галузі маркетингу та з новими поглядами на сучасні умови ринку
 3. Вигідне поєднання якісно-цінових характеристик продукції
 1. Недостатнє фінансове забезпечення маркетингових заходів, у т. ч. стимулювання збуту
 2. Відсутність заходів, спрямованих на вивчення потреб ринку
 3. Жорсткість оргструктури управління маркетинговою діяльністю на підприємстві і, як наслідок, не­можливість проявити себе співробітникам відділу мар­кетингу
 4. Відсутність чітко визначених обов’язків працівників відділу маркетингу

Закінчення табл. 3.1


Сфера
функціонування

Сильні сторони

Вразливі сторони

5. Організація управління

 1. Стійкі зв’язки та високий рівень співпраці між структурними ланками управління
 1. Відсутність чітко визначених обов’язків та повноважень працівників
 2. Складність та невідповід­ність оргструктури потребам ринку, слабке інформаційне забезпечення
 3. Не визначені цілі та стратегії розвитку підприємства

6. Фінанси

 1. Можливість виконання бартерних операцій та взаємозаліків за енергоносії
 2. Низький ступінь залежності від зовнішніх кредиторів
 1. Інфляційне обезцінення нагромаджень
 2. Низький рівень рентабель­ності виробництва
 3. Обмежені інвестиційні можливості, низький рівень реінвестування

 

Ураховуючи той факт, що SWOT-аналіз уважається досить простим методом, не потребує широкої інформаційної бази та трудомісткої процедури, ним часто користуються недбало. Студент має усвідомити важливість дотримання вимог, установлених до проведення SWOT-аналізу, що дозволяє уникнути поквапних висновків і помилок. По-перше, слід старанно визначити сферу SWOT-аналізу: весь бізнес або окреме бізнес-поле. Вважається, що для підприємств з дуже диверсифікованим виробництвом слід фокусувати аналіз на конкретному сегменті ринку. По-друге, потрібна чіткість у розумінні сутності всіх елементів аналізу та мож­ливостей впливу на них із боку підприємства. Сильні сторони та вразливі місця — це внутрішні риси; вони мають розглядатись як ендогенні змінні. Можливості й загрози пов’язані з зовнішнім оточенням, що впливає найчастіше як комплекс екзогенних змінних. По-третє, в оцінках слід бути максимально об’єктивними і використовувати різноманітну інформацію. Точність оцінок прямо залежить від кваліфікації залучених експертів, їх кількості, а також безпосередньо від методу експертних оцінок, який викорис­товується у діагностуванні.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.