лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Економічна діагностика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Можна також скористатись методами сегментування ринку [9].
У загальній характеристиці галузі особливо виділяються риси, які дають уявлення про продукт і ступінь його диференційованос­ті, про кількість і відносні розміри виробників та споживачів, наявність ефекту від масштабу та рентабельність виробництва.
Для виділення рушійних сил розвитку галузі аналізують загаль­ноекономічні тенденції, зміни щодо складу покупців та постачаль­ників, зміни ступеня невизначеності та ризикованості інвестування тощо.
Слід зосередити увагу на тих положеннях методики, які стосуються діагностики «центрального рингу» галузі, тобто суперництва серед функціонуючих у галузі підприємств. Студенту треба вміти чітко відрізняти одну ринкову ситуацію від іншої за мікроеко­номічним підходом, а також ознайомитись із сучасними прийомами класифікації ринкових структур [1; 24]. Важливим для опанування є визначення чинників, що впливають на рівень інтенсивнос­ті конкурентної боротьби. Деякі з них — ступінь концентрації учасників — можуть бути кількісно визначені. Студент має володіти інструментарієм оцінки концентрації підприємств і вміти користуватись хоча б трьома основними показниками:

  • індексом концентрації, що визначається як сума ринкових часток найбільших виробників (найчастіше трьох);
  • коефіцієнтом відносної концентрації, що ґрунтується на зіставленні кількості найбільших підприємств і їх частки у обсязі реалізації продукції ;
  • індексом Херфіндаля—Хіршмана як сумою квадратів часток усіх підприємств-учасників галузі та деякими іншими.

Для опанування способами перевірки сили монопольної влади у галузі студенту слід розібратись в особливостях розрахунків відповідних показників, що використовуються у світовій практиці: індексом Бейна, індексом Лернера, індексом Тобіна (дод. 1).
Використовується такий інструмент аналізу, як карта стратегіч­них груп суперників. Поглиблений її опис міститься у згаданій книзі М. Портера [23, розд. 7]. Конкурентні позиції підприємств-суперників оцінюють за допомогою спеціального прийому складання карти стратегічних груп. Для цього виконується така аналітична процедура з графічною побудовою:

  • установлюється спектр характеристик, які відрізняють одне підприємство від іншого — ціново-якісні параметри, орієнтація на певного споживача;
  • вибираються попарно характеристики, які не корелюють між собою;
  • формується система координат за встановленими характерис­тиками;
  • координати кожного підприємства наносять на площину;
  • точки, що розміщуються близько, поєднуються — це і є стратегічні групи;
  • кожну групу окреслюють колом, що визначає її частку в загальному обсязі виробництва (продаж) галузі.

Приклад побудови карти стратегічних груп для виробниц-тва соків зображено на рис. 2.1. Слід зазначити, що важливість висновків структурного аналізу в межах галузі зумовлює потребу в побудові кількох варіантів карти і зіставленні результатів.


Рис. 2.1. Карта стратегічних груп ринку соків в Україні
[Адаптовано за розробкою студентки Н. В. Удод]
Аналіз найближчих конкурентів є, по суті, одним із методично найпростіших, але водночас найскладнішим для здійснення. Студенту слід уважно ознайомитись із методичними рекомендаціями щодо його виконання [23, розд. 3], звернувши особливу увагу на компоненти аналізу: майбутні цілі, поточні стратегії, припущення конкурентів щодо себе та інших суперників та їх спроможність у кожній функціональній сфері.
Опановуючи методичні підходи до підготовки завершального розділу діагностики галузі, студенту варто зосередитись на механізмах впливу основних чинників на еволюцію галузі. Розуміючи природу найголовніших проблем розвитку, можна передбачити майбутні зміни, дуже важливі для прийняття стратегічних рішень кожним з існуючих або потенційних учасників галузі. Студенту слід звернути увагу передусім на концепцію життєвого циклу галузі, згідно з якою природа конкуренції мірою проходження галузі через її життєвий цикл зазнаватиме суттєвих змін. Впливовими щодо еволюції галузі слід уважати також зміни у цільових сегментах ринку, зміни масштабів виробництва, зміни ступеня невизначеності майбутнього галузі і ризикованості інвестування, інноваційні зміни тощо. Студенту слід опанувати аналітичний інструментарій виділення основних чинників розвитку галузі та оцінки ступеня їх впливовості.
Підводячи підсумок вивченню теми, слід звернути увагу на те, що традиційно у діагностиці галузі мало уваги зверталося на вплив такого чинника, як місцезнаходження підприємства. За умов, коли конкуренція у багатьох галузях набуває рис гіперконкуренції, це стає вирішальним чинником як щодо підвищення ефективності виробництва, так і щодо збільшення швидкості будь-якого вдосконалення й оновлення. Студенту слід ознайомитись із методичними підходами до проведення кластерного аналізу [22, гл. 7].

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.