лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Державне регулювання зайнятості

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
ТА ЕКОНОМІЧНІ КАТЕГОРІЇ


Державне регулювання зайнятості потребує точного вживання понять і категорій. З цією метою і даються визначення основних понять та економічних категорій. Дану частину посібника складено на підставі формулювань законів України, міжнародних трудових норм, економічних та енциклопедичних словників (вказані в переліку використаної літератури), а також понять, які вживаються в сучасній спеціальній літературі й науково обґрунтовані. Авторами є переважно українські вчені, такі як С. В. Мочерний, Б. Г Гав­рилишин, І. М. Михасюк, І. І. Лукінов, В. В. Онікієнко, Е. М. Лібанова, Д. П. Богиня, С. І. Бандур, А. М. Колот, Г. І. Купалова, В. М. Петюх, В. А. Савченко та інші, а також російські вчені Л. І. Абалкін, Р. П. Колосова, Е. С. Строєв, О. Я. Кібанов, Б. М. Генкін, А. М. Прохоров, А. Н. Азриліян тощо.

Активна політика на ринку праці — це спрямування дій на підвищення конкурентоспроможності робочої сили і розширення сфери докладання праці з метою запобігання безробіття та збільшення чисельності зайнятих. А.п. на р.п. реалізується за допомогою активних заходів.
Активні заходи на ринку праці — заходи, спрямовані на створення умов щодо повної продуктивної зайнятості економічно активного населення, які безпосередньо впливають на регулювання попиту і пропозиції робочої сили.
Баланс робочого часу — система показників, які характеризують ресурси робочого часу працюючих, їх розподіл по видах затрат і використання. Б.р.ч. складається з метою виявлення резервів зростання продуктивності праці за рахунок більш раціонального використання робочого часу і визначення чисельності робітників. Розраховується переважно на одного середньоспискового робітника.
Баланс робочої сили — дані відносно вірогідного обсягу та розподілу попиту і пропозиції на робочу силу на планований період, які становлять основу побудови Державної та регіональних програм зайнятості населення. Б.р.с. є розподілом балансу праці й відображає зміну чисельності працівників з виявом основних причин їх вибуття та джерела поповнення.
Безоплатно працюючі члени сім’ї — особи, що працюють без оплати на сімейному підприємстві, очолюваному родичем, який проживає в тому самому домашньому господарстві (якщо ця діяльність належить до економічної).
Безробітні — працездатні громадяни працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи.
Безробітні у визначенні МОП — особи віком 15—70 років (зареєстровані та не зареєстровані в службі зайнятості), які одночасно задовольняють три умови: не мали роботи (прибуткового заняття), шукали роботу або намагалися організувати власну справу впродовж останніх 4-х тижнів, що передували опитуванню; були готові розпочати роботу протягом наступних двох тижнів.
Безробіття — це незайнятість певної частини економічно-активного населення внаслідок впливу об’єктивних процесів, притаманних ринковій економіці: нерівномірності розвитку продуктивних сил, циклічності розвитку економіки, суперечності характеру НТП, високих темпів модернізації виро­ництва тощо.
Безробіття вимушене — наявність безробітних, викликана не залежними від індивіда об’єктивними причинами (економічними циклами, структурними зрушеннями в економіці й виробництві, зниженням обсягів виробництва, технічним прогресом, конверсією, сезонністю робіт, інституціональними причинами, регіональними особливостями тощо).
Безробіття добровільне — наступає внаслідок звільнення працівника за власним бажанням або небажанням особи працювати через наявність нетрудових доходів або з інших особистих причин.
Безробіття економічне — наявність безробітних, викликана кон’юнктурою ринку, поразкою частини товаровиробників у конкурентній боротьбі.
Безробіття застійне — включає стійкий прошарок безробітних громадян, таких як жебраки, бомжі, бродяги.
Безробіття інституціональне — породжується правовими нормами, прийнятими в країні, які негативно впливають на попит і пропозицію робочої сили. Такими нормами можуть бути занадто високі мінімальна заробітна плата і допомога по безробіттю, великі податки та ін.
Безробіття масове — безробіття в період циклічного спаду.
Безробіття природне — об’єктивно необхідний рівень безробіття, який зберігається в умовах рівноважного ринку праці.
Безробіття приховане — це внутрішньофірмове безробіття або неповна вимушена зайнятість, тобто така кількість працівників, яка стала зайвою у зв’язку зі структурними, технологічними, організаційними змінами виробництва, але формально продовжує знаходитись у складі підприємства. Формами Б.п. є збиткова чисельність працівників, які отримують заробітну плату; оформлення відпусток з ініціативи адміністрації без оплати або з частковим збереженням заробітної плати; наявність осіб, працючих на умовах неповного робочого часу.
Безробіття структурне — є наслідком структурних зрушень в економіці, які знецінюють рівень кваліфікації деяких категорій робочої сили.
Безробіття регіональне — це безробіття, викликане різними причинами, притаманними даному регіону.
Безробіття фрикційне — короткотерміновий період незайнятості, необхідний для пошуку нового місця роботи, котра відповідала б кваліфікації працівника або його іншим потребам. Це може бути також короткий проміжок часу, який потрібен особі для переходу або переїзду з одного місця роботи до другого за попередньою домовленістю.
Безробіття хронічне — виникає з масовим безробіттям, коли створення нових робочих місць займає тривалий час і значно відстає від зростання чисельності найманих працівників.
Безробіття циклічне — є наслідком зниження економічного циклу, яке призводить до скорочення виробництва і вивільнення працівників.
Бюджет сімейний — співвідношення фактичних доходів і витрат сім’ї за тиждень, місяць або рік, яке характеризує її добробут, ступінь достатку.
Вартість робочої сили — в Україні В.р.с. визначається розміром фактичних видатків наймача на утримання робочої сили.
Види підприємств — в Україні можуть діяти підприємства таких видів: приватне підприємство, засноване на власності фізичної особи; колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу підприємства; господарське товариство; підприємство, засноване на власності об’єднання громадян; комунальне підприємство, засноване на власності відповідної територіальної громади; державне підприємство, засноване на державній власності.
Виконавці господарсько-трудових інтересів — є органами трьох гілок влади — законодавчої, виконавчої і судової, побудованими за ієрархічним принципом і покликаними впроваджувати в життя програму державної економічної політики.
Виразники господарсько-трудових інтересів — профспілки, стачкоми, асоціації, спілки роботодавців, фермерів, банківських установ й інші об’єднання носіїв господарсько-трудових інтересів.
Гарантії зайнятості для окремих категорій населення — відповідно до ст. 5 Закону України «Про зайнятість населення» держава забезпечує надання додаткових гарантій щодо працевлаштування працездатних громадян у працездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. До цих категорій громадян відносяться жінки, які мають дітей до шести років; одинокі матері, які мають дітей віком до 14 років або дітей-інвалідів; молодь, яка закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних закладах освіти, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби та якій надається перше робоче місце; діти (сироти), які залишилися без піклування батьків; особи, яким виповнилося 15 років і які за згодою одного з батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу; особи передпенсійного віку (чоловіки по досягненні 58 років, жінки — 53 років); особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування. Для працевлаштування зазначеної категорії громадян місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад за поданням центрів зайнятості бронюють на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм власності, з чисельністю понад 20 чоловік до 5 % загальної кількості робочих місць за робітничими професіями, у тому числі з гнучкими формами зайнятості.
Глобалізація — категорія, яка відображає процес обміну товарами, послугами, капіталом та робочою силою, що виходить за межі державних кордонів і з 60-х років ХХ ст. набуває форм постійного й неухильно зростаючого переплетення національних економік. У цей період Г. характеризується, насамперед, перманентністю темпів зростання світової торгівлі та валового внутрішнього продукту в усіх розвинутих країнах.
Гнучкі форми зайнятості — надання найманому працівникові можливостей вибору між вільним і робочим часом як за кількістю часу, так і за режимом його використання. Г.ф.з. можуть застосовуватися лише на тих підприємствах (в організаціях), де це дозволяють організаційно-технічний процес виробництва і стан виробничих відносин.
Господарська діяльність — будь-яка діяльність юридичних осіб, у тому числі підприємницька, а також фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язана з виробництвом (виготовленням) продукції, торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт.
Громадяни похилого віку — це чоловіки віком 60 років і жінки —
55 років і старше, а також особи, яким до досягнення загального пенсійного віку залишилося не більше півтора року.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.