лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи в аграрному менеджменті

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Поняття і види класифікаторів

 

 1. Завершальним етапом процесу класифікації і розробки кодів є складання класифікатора. Під класифікатором розуміється офіцій­ний документ, що являє собою систематизоване зведення назв і ко­дів класифікаційних угруповань і (чи) об’єктів класифікації.
 2. Розробити класифікатор, який відповідав би всім необхідним (нерідко суперечливим) умовам, дуже складно. Тому для вдосконалення цієї справи ще 1971 року на тодішньому союзному рівні була прийнята урядова постанова про створення Єдиної системи класи­фікації та кодування техніко-економічної інформації (ЄСККТЕІ), яка передбачала розробку для всіх рівнів єдиної уніфікованої систе­ми класифікації та кодування інформації, розробку різнорівневих класифікаторів.
 3. Класифікатори бувають локальні (підприємств, відомств, орга­нізацій), галузеві, загальнодержавні. При складанні класифікаторів нижчого рівня керуються відповідними класифікаторами вищого рівня, чим забезпечується їх методологічна та інформаційна єдність.
 4. Після прийняття вказаної вище постанови на державному рівні було розроблено кілька десятків класифікаторів, які розділялися на чотири групи.
 5. 1. Про трудові та природні ресурси (професій, посад, кадрів, спеціальностей, корисних копалин і т. ін.).
 6. 2. Про предмети праці, виробничу діяльність і послуги.
 7. 3. Про структуру народного господарства та адміністративно-територіальний поділ.
 8. 4. Про документацію (платіжний оборот, одиниці вимірювання, стандарти, документацію).
 9. Серед таких класифікаторів загальнодержавний класифікатор промислової та сільськогосподарської продукції (ЗКП), загальнодержавний класифікатор підприємств і організацій (ЗКПО), загальнодержавний класифікатор платіжного обороту, загальнодержавний класифікатор робіт і послуг і т. ін. Такі класифікатори призначені для використання переважно в автоматизованих системах загальнодержавного та галузевого рівня, тому включають коди вищих класифікаційних угруповань і мають значну довжину. Так, у ЗКПО ідентифікаційний код підприємства чи організації складається з 8 розрядів, а повний код з вищими класифікаційними ознаками (га­лузь, адміністративно-територіальна приналежність, міністерство, управління і т. ін.) має 25 розрядів. У ЗКП з вищими класифікаційними угрупованнями код має 11 розрядів такої структури:
 10.  
 11.  
 12. У ЗКП, наприклад, код вищих класифікаційних угруповань бензину А-72 є 021124, де 02 — клас нафтопродуктів; 021 — підклас нафтопродуктів світлих; 0211 — група бензинів; 02112 — підгрупа бензинів автомобільних.
 13. Основні принципи побудови класифікаторів діють і досі в Україні, але згідно з Постановою Кабінету міністрів України N326 від 04.05.93 «Про концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики» створюються нові державні класифікатори України. Розглянемо один із уже розроблених таких класифікаторів — Класифікатор професій (ДК 003-95).
 14. Під час розроблення класифікатора за основу було взято Міжнародну стандартну класифікацію професій 1988 року, що полегшує міжнародний обмін професійною інформацією. Класифікатор професій (КП) призначений для використання в автоматизованих системах з метою розрахунків чисельності робітників, обліку кадрів, систематизації статистичних даних із праці за професійними ознаками, вирішення питань контролю та аналізу міжнародної міграції, набору та працевлаштування трудящих.
 15. Структурно КП складається з кодів і назв класифікаційних угруповань. Абетка кодів включає цифри від 0 до 9 і крапку. Структура кодових позначень така:
 16. код групи          Х
 17. код підкласу     ХХ
 18. код класу          ХХХ
 19. код підрозділу ХХХХ
 20. код розділу       ХХХХ.Х
 21. Утворення класифікаційних угруповань ілюструє наведений далі приклад:
 1. Класифікаційне
  угруповання
 1. Код
 1. Назва
 1. Розділ
 1. 2
 1. Професіонали
 1.  
 1. 24
 1. Інші професіонали
 1.  
 1. 244
 1. Професіонали в галузі економіки, соціології, археографії, археології, географії, кремінології та палеографії
 1.  
 1. 2441
 1. Професіонали в галузі економіки
 1.  
 1. 2441.2
 1. Економісти
 1.  
 2. Щоб зручніше було користуватися КП, у ньому наводяться коди ОКПДТР (Общесоюзный классификатор профессий, должностей и тарифных разрядов. 186016. – М.: Экономика, 1991) та номери випусків ЕТКС (Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих).
 3.  
 4. Наприклад:
 1. Код КП
 1. Код ОКПДТР
 1. Випуск ЕТКС
 1. Назва професії
 1. 2441.2
 1. 25351
 1. Економіст
 1. 3433
 1. 20281
 1. Бухгалтер
 1. 8331.2
 1. 19205
 1. 76
 1. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва
 1.  
 2. Локальні класифікатори хоч і розробляються з урахуванням класифікаторів вищого рівня, але призначені для задоволення внут­рішніх потреб окремих підприємств і організацій з орієнтацією на їх обмежену номенклатуру класифікаційних одиниць. Тому коди в таких класифікаторах мають невелику кількість розрядів і не включають кодів вищих класифікаційних угруповань (за деяким винятком), котрі є в класифікаторах вищого рівня.
 3. Від локальних класифікаторів до галузевих і загальнодержавних при складанні відповідної звітності переходять автоматизовано на ЕОМ програмними засобами. 


Моделювання елементів економічної інформації

 • У процесі перетворення інформації для управлінських цілей часто використовується такий метод наочної інтерпретації інформації як моделювання елементів інформації.
 • Інформаційна модель — це інтелектуальний засіб, що дозволяє реалізувати інформаційну інтерпретацію згідно із зазначеними вимогами. Моделювання дозволяє умовно відобразити реальні об’єкти і процеси з допомогою мовних, графічних та інших засобів, аби полегшити сприймання та аналіз їх людиною. Моделі допомагають абстрагуватися від деталей і усвідомлювати проблеми.
 • Існує багато моделей, що відображають різні аспекти реального світу: фізичні — для розуміння фізичних властивостей; математичні, що абстрактно описують світ за допомогою математичних знаків; економічні, що відображають тенденції економіки і дозволяють прогнозувати її розвиток.
 • Більшість моделей орієнтовані на сучасні можливості комп’ю­терів, хоч багато і просто на людину (карта, діаграма і т.д.). Будувати економічні моделі на сучасних комп’ютерах можна виключно на базі економічної інформації кодуванням її і подальшим перетворенням, з використанням аналітичних, статистичних, математичних, графічних та інших методів.
 • Уже саме зберігання даних про економічний об’єкт з певними їх зв’язками в сучасних комп’ютерах вимагає застосування відповід­них моделей. Відомо, що основним сховищем економічної інфор­мації в комп’ютерних ІС є БД. Оскільки моделі БД можуть бути переважно ієрархічними, мережними (сітковими) і реляційними, про що докладніше йтиметься далі, то такими самими можуть бути й зв’язки між елементами даних (див. рис. 6.4).
 • При інформаційному моделюванні об’єктів відношення між одиницями інформації , з допомогою яких описуються об’єкти та їх властивості, подаються у вигляді різновидів групових відношень, а саме – 1 : 1, 1 : n, n : 1 і m : n.
 • Прикладом відношення «1 : 1» може бути відношення «номен­клатурний номер матеріалу — назва матеріалу».
 • Прикладами відношень «1 : n» і «n : 1» можуть бути відношення «марка сільськогосподарської машини — номенклатурні номери запасних частин до такої машини» і навпаки.
 • Відношення «m : n» можна проілюструвати відношенням «марки сільськогосподарських машин — номенклатурні номери запасних частин до таких машин».
 • Рис. 4.4. Основні види групових відношень

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.