лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи в аграрному менеджменті

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Таблиця 17.9
Цінова інформація щодо картроплі, овочів і фруктів
станом на 2 жовтня 1997 р. по місту Луганську і районних центрах області


Вид

Закупівельні ціни,
грн. за т

Роздрібні ціни торгівлі,грн.за кг

Ціни колгоспного ринку,
грн. за кг

про-
дукції

Кар-топля

 —

0,3-
0,4

0,25-0,3

0,3-
0,35

0,50

0,4

0,45-0,5

Капуста

150

250

150

0,4

0,30

0,20

0,20

0,25

0,3

0,25

Рис. 17.4. Відеокадр цінової ситуації на біржі

Вхідною інформацією для рішення задач на регіональному рівні є дані з первинних документів господарств і організацій, форм бухгалтерської і статистичної звітності, оперативних повідомлень, сформованих баз даних. В практиці реалізації ІС «Виноград» (АСУ «Ртвелі» в Телавському районі Грузії) використовувались, наприклад, спеціальні диспетчерські журнали з інформацією з господарств та перероблюючих підприємств про заготівлі винограду до 11 годин дня.
Значна частка вхідної інформації для розв’язування задач на регіональному рівні береться із статистичної звітності, тим більш що багато форм звітності згідно з інструкцією передаються одночасно в органи статистики і у вищестоящі галузеві органи. Така звітність буває поштова річна (форма № 1-ферм «Заключний звіт про підсумки сівби під урожай ____ р. селянського (фермерського) господарства або орендаря (громадянина) за ____ р», форма № 2-ферм «Звіт про діяльність сільського (фермерського) господарства або орендаря (громадянина) за ____ р.», форма № 4-сільрада «Посівні площі сільськогосподарських культур у господарствах населення на території сільської Ради народних депутатів за ______ р.», форма № 4-сг «Заключний звіт про підсумки сівби під урожай _____року станом на 1 грудня», форма № 8-сг «Звіт про очікувані результати фінансово-господарської діяльності на 1 жовтня ______ р.», форма № 11-ОФ «Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) за _____рік», форма № 24 «Звіт про стан тваринництва на 1 січня _____року», форма № 24-підсобне «Звіт підсобного або державного кооперативного господарства про стан тваринництва на 1 січня _____року» і ін.); поштова квартальна (форма № 1 (риба)-квар­тальна «Звіт про вилов риби, добування морепродуктів та їх переробку за ______квартал ______р.» ); термінова місячна (форма № 6-мех «Звіт про стан сільськогосподарської техніки і надходження пального на «___»_______р.», форма № 24-сг «Звіт про стан тваринництва на «___»_________р.»); термінова тижнева (форма № 3-сг «Звіт про сівбу ярих культур на «___»______р.», форма
№ 7-сг
«Про хід збирання урожаю, сівби озимих та оранку на зяб на «___»______р.», форма № 10-сг «Звіт про хід сінокосіння і заготівлі кормів на «___»______р.») і ін.
Вхідними повідомленнями для системи цінового моніторингу є відомості:
? Цінова ситуація по __________ продукції за минулу неділю з______ по ______________області (подібна табл.17.9);
? Звіт про цінову ситуацію на ринку основних видів продукції за минулу неділю з ____________ по _______________області.
Використовуються також довідники областей, продукції, видів цін на продукцію, база даних економічних показників цінового моніторингу.
Технології рішення задач на регіональному рівні в автономному і мережному режимах практично не відрізняються від технологій рішення планових і обліково-аналітичних задач на рівні підприємств, але певні особливості можуть бути. Мережні регіональні інформаційні системи орієнтуються на збір, обробку і використання інформації з використанням глобальної комп’ютерної мережі INTERNET. При цьому задіюються принципи сучасної архітектури «клієнт-сервер».
Клієнтська частина комплексу реалізує інтерфейс користувача із системою із забезпеченням поповнення централізованих баз даних. Окрема компонента системи здійснює виконання комплексних запитів до централізованої БД та обробку їх результатів. Третя частина дозволяє обробляти запити від клієнтської частини. Обмін даними між віддаленими робочими станціями і сервером в більшості передбачається виконувати з використанням телефонної комутованої мережі загального користування.
Для забезпечення коректності операцій над базою даних у системі цінового моніторингу, наприклад, БД поділена на основну
таблицю із збереженням на сервері як серверного компонента і таблиці-довідники як клієнтські компоненти. Структура та вміст довідників однакові для всіх клієнтів і можуть змінюватися лише адміністратором системи. Сценарій же обміну даними із сервером полягає в попередньому занесенні даних користувачем у тимчасову таблицю на робочій станції з тією самою структурою, що й у головної таблиці. Після завершення набору даних стандартними засобами Windows 95 встановлюється зв’язок віддаленого комп’ютера з сервером і програма-клієнт копіює дані з тимчасової таблиці в головну.
Сценарій обміну даними з сервером при обробці запитів передбачає набір користувачем з допомогою спеціальних екранних форм параметрів запиту, за якими потім формується SQL-запит до головної таблиці. Як і в попередньому випадку запуском стандартної програми встановлюється зв’язок з центральним сервером, який обробляє запит і надсилає результат на робочу станцію (адреса WEB-сер­вера: WWW.MINAGRO.KIEV.UA).
Для одержання даних з БД за запитом необхідно запустити програму «APSClient» через стартове вікно системи «APS» (подвійним натисканням лівого клавіша миші на ярлиці «APSClient». Після цього на екрані з’явиться вікно, яке зображено на рис. 17.5.

Рис. 17.5. Робоче вікно програми «APSClient»

Для побудови SQL-запитів треба ввійти в меню «Запити», а в ньому вибрати пункт «Вибірки». На екрані з’явиться вікно, наведене на рис. 17.6.

Рис. 17.6. Вікно побудови SQL-запитів
Навпроти тих параметрів, котрі цікавлять, потрібно поставити «галочку» і вказати бажані параметри (для прикладу див. рис. 17.7).

Рис. 17.7. Уточнення запиту

Після натискання на кнопку «Виконання запиту» ПЕОМ передає запит на сервер локальної мережі, а на екрані знову з’являється рис. 17.5. Для перегляду результатів запиту необхідно в меню «Результати» вибрати пункт «Перегляд». Після цього з’явиться вікно, яке наведено на рис. 17.8.

Рис. 17.8. Вікно перегляду отриманих результатів запиту
Для переміщення результатів на екрані чи їх друку використовують відповідно кнопки вертикального та горизонтального прокручування чи друку.
Для розміщення інформації на сервері аналогічно програмі «APSClient» клієнт запускає програму «PriceInp» ярликом з тією самою назвою і далі працює в діалоговому режимі.
В режимі використання системи як довідкової користувач через систему INTERNET набирає адресу WEB-сервера (див. стор. 226) і далі працює з ним у звичайному діалозі.
  

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.