лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи в аграрному менеджменті

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Інформаційні і технологічні аспекти розв’язування задач в ІС аграрного менеджменту на регіональному рівні

Переважна більшість вихідної інформації вирішуваних задач на регіональному рівні необхідна управлінському персоналу для прийняття управлінських рішень, а тому видається здебільшого у вигляді машинограм і відеокадрів.
У районних і обласних управліннях сільського господарства, де штат персоналу значно скоротився (у 4 — 5 раз), вихідна інформація автоматизовано вирішуваних задач може певною мірою допомагати підтримувати контролюючі і регулюючі функції цих органів. В частині планової інформації в основному складають зведені плани (основні показники) розвитку АПК, проекти планів на наступний рік. З облікової інформації одержують зведені дані таблиць бухгалтерських звітів та різні зведені оперативні дані про показники рослинництва, тваринництва, використання сільськогосподарських машин і засобів.
На основі планових і фактичних даних у звітному періоді, а також фактичних даних у базисному (передуючому) і звітному періоді з допомогою комп’ютерів складають аналітичні машинограми. Машинограми з факторним аналізом обсягів валових зборів урожаю по господарствах і районах (об’єктах аналізу), відхилень прибутку від реалізації, динаміки рівня рентабельності, що складаються також на загальногалузевому рівні в розрізі областей (в УПТЦ «Агропром­система»), наведені в табл. 17.1 – 17.3.
Таблиця 17.1
Фактори відхилення обсягів валового збору зернових і
зернобобових (без кукурудзи)

 

Валовий

Відхилення 1998 р. до 1997 р.

Об’єкти

збір, т

Усього

У тому числі за рахунок

аналізу

1997 р.

1998 р.

+,-

%

площі

урожайності

 

 

 

 

 

+,-

%

+,-

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 17.2
Фактори відхилення прибутку від реалізації

 

Прибуток на

Відхилення 1998 р. до 1997 р.

Об’єкти аналізу

1 голову, грн.

Усього

У тому числі за рахунок

 

1997 р.

1998 р.

 

обсягу реалізації

площі

урожайності

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 17.3
Динаміка рівня рентабельності господарської діяльності

 

Загальний рівень

Відхилення 1998 р. до 1997 р.

Об’єкти аналізу

рентабельності, %

Усього

У тому числі за рахунок

 

1997 р.

1998 р.

+, –

прибутку

собівартості

 

 

 

 

 

 

За формою табл. 17.3 складаються також машинограми «Фак­тори відхилення рентабельності» на окремі сільськогосподарські культури.
В інформаційній системі «Овочі» перед початком планового періоду складають машинограми «План заготівлі овочів по постачальниках» і «План заготівлі овочів в номенклатурі» в розрахунку на плановий місяць. В процесі заготівлі складають ще аналогічні оперативні плани заготівлі овочів по виробниках і в номенклатурі [3]. Складається також машинограма «Щоденний аналіз ходу робіт по заготівлі овочів». Дані цієї машинограми, окрім її прямого призначення, можуть використовуватися покупцями овочів для коригування в майбутньому своїх планів закупівель. В процесі рішення задачі розподілу заготовлених овочів видається однойменна машинограма з розподілом овочів за покупцями-замовниками.
Переважно однойменні з назвами задач машинограми одержують і при рішенні відповідних, перерахованих раніше, задач в ІС «Виноград».
В ІС «Молоко» складають машинограми:
«Аналіз виконання плану по валовому надою молока» (табл. 17.4);
Таблиця 17.4
Аналіз виконання плану по валовому надою молока
Період_______________________


Найменування
сільськогоспо-

Серед-ньопе-

Планові завдання

Фактичний валовий надій в перерахунку

Жирність

дарських підприємств

ріодне поголів’я

надій на
1 корову, т

валовий надій, т

на планову
жирність, т

планова

фактична

 

 

 

 

 

 

 

? «Аналіз виконання планів за основними економічними показниками виробництва і продажу молока в звітному періоді»;
? «Аналіз впливу поголів’я корів і їх продуктивності на валовий надій молока»;
? «Аналіз виконання планів заготівлі молока» (табл.17.5);
? «Контроль за ходом виконання планів виробництва молока»;
? «Розрахунок кількості автотранспорту для заготівлі молока» і ін.
Таблиця 17.5
Аналіз виконання планів заготівлі молока
Період_______________________


Найменування сільськогосподарських

План заготівлі молока,

Фактично заготовлено,

У тому числі, %

Виконання плану,

підприємств

т

т

сортового

несортового

%

 

 

 

 

 

 

Оскільки останнім часом значно зріс обсяг заготівлі молока від населення, то можуть складатися машинограми аналізу закупівель по окремих населених пунктах тощо.
Для аналізу стану і роботи тракторів та комбайнів машинно-технологічних станцій в господарствах району, витрат пального, використання автомобілей в напружені періоди сільськогосподарських робіт складається також ряд відповідних машинограм (машино­грама стану тракторів приведена в табл. 17.6).
Таблиця 17.6
Стан використання тракторів в господарствах району

 

Кількість тракторів за станом

Наймену-

 

Простоювали

в три-

вання сіль-ськогоспо­дарських підприємств

Пра-цю-
вали

за від-сут­ності робо-ти

на тех-нічно­му обслу-гову-ванні

в чеканні усу-нення відмо-ви

усу-нення від-мови

через відсут-ність меха-ніза-тора

через пла-новий ре-монт

в чеканні плано-вого ре-монту

через по-году

вало-му від-ряд-женні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За замовленням інспекції Держтехнагляду розробляється також інформаційно-пошукова система наявності та технічного стану машинно-тракторного парку, де можна буде одержати потрібну інформацію за запитом.
При роботі в системі цінового моніторингу користувачам на всіх рівнях видаються дані по молокопродуктах у вигляді таких відео-
кадрів:
? Рівень закупівельних цін на молокопродукти за період ________ по  ____________ області;
? Рівень відпускних цін переробних підприємств на молокопродукти за період ________ по  ___________ області;
? Рівень роздрібних цін торгівлі на молокопродукти за період ________ по  ____________ області;
? Рівень цін селянських ринків на молокопродукти за період ________ по  ____________ області.
Аналогічні відеокадри видаються також на такі види сільгосппродуктів:
? худоба, птиця, м’ясо та м’ясопродукти;
? картопля, овочі, фрукти, баштанні та виноград;
? зерно та продукти його переробки;
? олійні культури, продукти їх переробки та цукор.
В системі цінового моніторингу можна також одержати відео­кадри з інформацією, яка є вхідною для цінового моніторингу на державному рівні:
? Рівень закупівельних цін, відпускних цін переробних підприємств, роздрібних цін торгівлі та цін селянських ринків на __________ продукцію за __________ період по __________ області;
? Звіт про цінову ситуацію на ринку основних видів продукції за минулу неділю з __________ по _____________ області.
Для даних про закупівельні і відпускні ціни передбачена вихідна форма, що показана в табл. 17.7.
Таблиця 17.7
Рівень закупівельних цін на молокопродукти
за період______________ по_________________області

 

Закупівельні ціни

Вид і якість

міста

сільських районів

продукції

міні-

макси-

Найбільший

міні

макси-

Найбільший

 

мальна

мальна

обсяг

ціна

мальна

мальна

обсяг

ціна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роздрібні ціни торгівлі та ціни селянських ринків видаються за формою табл. 17.8.
Таблиця 17.8
Рівень цін селянських ринків на молокопродукти
за період______________ по_________________області

 

Ціни селянських ринків

Вид і якість продукції

міста

сільських районів

 

міні-
мальна

макси-
мальна

оцінка пропозиції

міні-
мальна

макси-
мальна

оцінка пропозиції

 

 

 

 

 

 

 

Форми таблиць видачі даних, в тому числі і при розмноженні інформації цінового моніторингу засобами друку, можуть бути також дещо іншими (див.табл. 17.9). Приклад відеокадру про біржові ціни показаний на рис. 17.4.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.