лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи в аграрному менеджменті

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вихідна і вхідна інформація при розв’язуванні задач обліку, контролю, аудиту, аналізу і регулювання

З аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку на друк чи на екран дисплея видають перелічені далі основні вихідні документи.

1. Облік праці і заробітної плати

? Розрахункова відомість.
? Розрахунковий листок/Особовий рахунок.
? Платіжна відомість.
? Зведена відомість за місяць.
? Відомість розподілу зарплати по кодах виробничих витрат.

2. Облік основних засобів

? Відомість руху основних засобів.
? Відомість нарахування амортизації і зносу основних засобів.
? Відомість наявності основних засобів.
? Відомість експлуатаційних показників вантажного автотран­спорту.
? Відомість експлуатаційних показників тракторного парку.

3. Облік матеріальних цінностей

? Відомість руху матеріальних цінностей.
? Відомість розподілу вартості матеріальних цінностей за напрямками витрат.
? Оборотна відомість.
? Сальдова відомість.

4. Облік витрат на виробництво, виходу продукції і її реалізації

? Відомість обліку витрат на виробництво і виходу продукції.
? Відомість реалізації продукції.

5. Облік коштів, фондів, фінансових операцій

? Відомість обліку коштів і розрахунків.
? Відомість обліку фондів.

6. Зведений облік і складання звітності

? Головна книга.
? Сальдовий баланс.
? Шахова відомість.
? Відомості за формами звітності.

Звичайно, в умовах невеликих селянських (фермерських) господарств одержувати весь комплекс таких машинограм недоцільно. Тому згідно з наказом № 34 Мінсільгосппроду України від 5 лютого 1997р. селянським (фермерським) господарствам пропонується вести бухгалтерський облік за спрощеною схемою. Цю саму схему можна взяти за основу і при використанні ПК (з додаванням кодів і іншими змінами).

Основним вхідним (а потім і вихідним аналітичним) документом може бути журнал реєстрації господарських операцій (табл. 16.1).

Таблиця 16.1
Журнал реєстрації господарських операцій


Да-

Зміст операції та

Витра-

Дохо-

Розрахунки з бюджетом

Розрахунки з огані­заціями та особами

Розрахунковий рахунок

п/п

та

номер документа

ти

ди

Перера-ховано

Нале­жить

Борг гос­подарству

Борг госпо­дарства

Надій­шло

Вибу­ло

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження табл. 16.1


Готівка

Власний капітал (статутний фонд)

Основні
засоби

Знос основних
засобів

Витрати за рахунок

Одер­жано

Витра­чено

Змен-шення

Збіль-шення

Збіль-шення

Змен-шення

Змен-шення

Збіль-шення

доходу

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для обліку основних засобів, витрат виробництва, розрахунків передбачається складання відомостей, що показані в табл. 16.2–16.4.

Таблиця 16.2

Відомість обліку основних засобів за_____________199_ р.

 

 

 

Решта на поча-

Рух основних засобів

Вид

Коротка

ток року

Надходження

Вибуття

п/п

основних засобів

характе-ристика

Кіль-

Сума

Дата номер до-

Кіль-

Сума

Дооцінка на

Дата та номер до-

Кіль-

Сума

 

 

 

кість

 

кумента

кість

 

кумента

кість

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження табл. 16.2

Решта на кінець року

Амортизація (знос) основних засобів

Кіль-

Сума

Сума зносу об’єктів

Норма амор-

Сума зносу

Зміна суми зносу

Уточнена сума зносу при переоцінці

кість

 

на початок року

тизації (%)

На рік

На мі-сяць

З якого місяця

Збіль-шення (+)

Змен-шення (-)

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Записи зроблені ________________________

  Підпис ________________________________

  Таблиця 16.3

  Відомість обліку витрат виробництва селянського
  (фермерського) господарства за___________ 199_ р.

  Види ви-

  Сума витрат

  Спи-

  Дохо-

  п/п

  робництва чи витрат

  Оплата праці

  Мате-ріали

  Послуги зі сторони

  Амор-тизація

   

  Інші

  Всьо-го

  сано

  ди

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Решта на початок звітного періоду

  Решта на кінець звітного періоду

  Записи зроблені ________________________ Підпис

  Дата_____________________

  Таблиця 16.4

  Відомість обліку розрахунків за_____________ 199_ р.

  Назва
  організації

  Залишок заборгованості на ______ 199_ р.

  Належить господарству і

  Належить із господарства і

  Залишок заборгованості на ______ 199_ р.

  та виду
  платежу

  Госпо-дарству

  Госпо-дарство

  сплачено господарством

  сплачено господарству

  Госпо-дарству

  Госпо-дарство

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

   

   

   

   

   

   

   

  Записи зроблені ________________________

  Підпис ________________________________

   

  Більшість одноіменних вихідних форм бухгалтерського обліку, що одержують з використанням вказаних вище пакетів, схожі за змістом, оскільки при розробці пакетів враховуються загальноприйняті вимоги та інструктивні матеріали в системі бухгалтерського обліку. Наприклад, у пакеті ЛУКА (Київського АО «Протекта»), а також у відомому пакеті БЕСТ (у версіях, більше орієнтованих на невеликі господарства і підприємницькі структури ) з обліку праці і зарплати передбачено одержувати вихідні форми такого змісту.

  Таблиця 16.5

  Зведення за кодами нарахувань/утримань

  Підрозділ                                                     До каси для оплати в термін з по 1997р.

  Розрахункова відомість № 1                     Керівник: Коваль Р.М...................

  за січень місяць 1997р.                              Гол.бухгалтер: Стах В.В. .................

  Табе-льний

  Прізвище ім’я, по

  Нарахування

  Утримання

  До
  ви-

  п/п

  номер

  батькові

  20

  70

  Усього

  50

  70

  68

  69

  Усього

  дачі

  1

  0001

  Коваль Роман Миколайович

  150,00

  0,15

  150,15

  140,00

  0,15

  6,50

  1,50

  148,15

  2,00

  Аналогічної форми одержують також машинограму зведену відомість по синтетичних рахунках та зведення по підрозділах, але в останній машинограмі замість графи «Табельний номер» є графа «Підрозділ».

  Таблиця 16.6

  Розрахунковий листок за червень 1997 р.

  0002  Стах В. В.                                                Відпрацьовано днів  23

  Підрозділ  АУП                                                Відпрацьовано годин

  Посада  Головний бухгалтер                            Категорія  Окладник

  Кількість пільг — 1

  Дні

  Нарахування

  Сума

  Утримання

  Сума

  23

  Зарплата
  Повернення невиплачених копійок

  Усього
  До видачі

  150,00

  0,15

  150,15
  2,00

  Аванс
  Невиплачені копійки
  Прибутковий податок
  Пенсійний фонд

  140,00
  0,15
  6,50
  1,50
  148,15

   

  За вимогою користувача можуть видаватись довідки за певний період роботи, в яких вказується заробіток за даний період, внески на благодійні цілі, неоподатковуваний мінімальний місячний заробіток, витрати на утримання дітей і утриманців, оподатковуваний заробіток, сума утриманого податку.

  Для виплати заробітку з каси складають машинограми — пла­тіжні відомості на кінцеву місячну оплату, аванс, компенсаційні і інші виплати. Машинограми мають однакові графи: табельний номер; прізвище, ім’я та по батькові; сума; підпис про отримання.

  На основі архівних даних інформаційної бази можна дістати машинограми-зведення по архіву за рік (табл. 16.7).

  Таблиця 16.7

  Зведення по архіву за рік

  0002  Стах Віктор Володимирович

  Підрозділ  АУП                                                             Гол.бухгалтер

  Категорія  Окладник

  Місяць

  Нараховано

  Утримано

  До

  1997 р.

  ЗАР

  Всього

  ПОД

  Пф

  Всього

  видачі

   

  дні

  сума

  дні

  сума

   

   

   

   

  Січень і т. д.

  23

  163,00

  23

  163,00

  18,00

  2,00

  20,00

  143,00

   

  Одержують також зведені відомості по кодах нарахувань і утримань та по синтетичних рахунках (по формі табл. 16.8 — 16.9).

  При необхідності можна одержати зведені відомості по окремих видах нарахувань чи утримань.

  Таблиця 16.8

  Зведена відомість по кодах нарахувань і утримань

  З початку року на 31.07.97:                                    За липень

  Сукупний річний доход        6900,00

  Прибутковий податок            622,95

  Пенсійний фонд                        66,00                      Чисельність 7

  Неоподатковуєма сума        1190,00                      Кількість пільг 12

  Дні

  Нарахування

  Сума

  Утримання

  Сума

  138

  Зарплата
  Повернення невиплачних копійок

  910,00
  2,76

  Аванс
  Невиплачені копійки
  Прибутковий податок
  Пенсійний фонд

  700,00
  1,46
  83,20
  9,10

  Усього
  До видачі

  912,76
  119,00


  Борг

  793,76
  0,00

   

  Таблиця 16.9

  Зведена відомість по рахунках синтетичного обліку

  З кредиту рахунку 70 у дебет рахунків

  З кредиту рахунків у дебет рахунку 70

  20 Основне виробництво
  710 Нарахована зарплата, коп.

  910,00
  2,76

  501 Каса
  761 Розрахунки з дебіторами
  6801 Прибутковий податок
  692 Пенсійний фонд

  700,00
  1,46
  83,20
  9,10

  Усього

  912,76

   

  793,76

   

  В деяких пакетах (в тому числі і в пакеті ІАЕ УААН) передбачене одержання відомості «Особовий рахунок/Розрахунковий листок», яка розривається на дві частини: права частина залишається в бухгалтерії для довідок (в БД термін зберігання такої інформації обмежений), а ліва частина видається працюючому для ознайомлення із заробітком. Шапку форми наведено в табл. 16.10.

  Таблиця 16.10

               ОСОБОВИЙ РАХУНОК                   РОЗРАХУНКОВИЙ ЛИСТОК

  П.І.П.____________Таб.№ ____               П.І.П._____________ Таб.№ _____

  Стр.підроз.___Оклад__Професія____      Стр.підроз.___Оклад___Професія______

  Код податкодавця___ _____19___р.         Код податкодавця________19___ р.

  Нараховано

  Утримано

  Нараховано

  Утримано

  Да-
  та

  Код

  Дні

  Го-дини

  Су-ма

  Да­та

  Код

  Су-ма

  Да­та

  Код, назва

  Дні

  Го-дини

  Су­ма

  Да­та

  Код

  Наз­ва

  Су-ма

    . . .

   До видачі                         Борг                    До видачі                     Борг

   Оскільки в сільськогосподарських підприємствах на тракторних і комбайнових роботах вартість витраченого палива безпосередньо відноситься на витрати по об’єкту виконуваних робіт, причому ця інформація фіксується в первинних документах на оплату праці, то здебільшого для таких підприємств складається складніша машинограма розподілу заробітної плати за напрямками витрат, ніж показана в табл. 16.9. До неї можуть включатися, окрім сум нарахованої зарплати і нарахувань на неї, графи з кількісними і вартісними показниками інших витрат і послуг (в тому числі живого тягла) з диференціацією не тільки по підрозділах, а й по синтетичних і аналітичних рахунках.

    

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.