лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи в аграрному менеджменті

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Для середнього рівня потрібні будуть також показники обмежень на максимальні можливості розвитку економіки в галузевому розрізі, показники взаємної ресурсо- і матеріаломісткості галузей та змін матеріаломісткості за рахунок впровадження нових технологій і
міроприємств, експортно-імпортні характеристики продукції галузей і інше.

Для нижчого рівня необхідна більш детальна інформація про виробничу структуру вибраного об’єкта, опис існуючого стану галузей в технологічному розрізі, включаючи виробництво, перероблення, транспортування і споживання продукції, ресурсні, фінансові і інші обмеження.

Як видно з рис. 15.1, вхідною інформацією для рішення планових задач є переважно основні програмні (планові) показники (вироб­нича програма) та нормативи, але може використовуватися також довідкова інформація, фактичні облікові дані. Основних програмних показників відносно небагато (посівна площа, урожайність, поголів’я, продуктивність тощо) і вони часто вводяться в ЕОМ за запитом в діалоговому(інтерактивному) режимі при розв’язуванні задач («АРМ-ЗООТЕХНІКА» «Орендар», більшість програм з використанням табличних процесорів). Але часто вони також формуються у вигляді окремих файлів перед розв’язу­ванням планових задач і потім необхідні дані з них використовуються комп’ютерними програмами. Наприклад, у пакетах «Прогноз» і «Прайс» формується файл Т1 з показниками, вказаними в табл. 15.22. Звичайно, там є також групувальна інформація: коди відділків, бригад, культур (видів тварин), видів продукції, технологій (технологічних груп). Кількісні ж показники можуть вказуватись на рік та місяць, а для зручності подальшого аналізу — також і фактичні.

Таблиця 15.22

Виробнича програма

«Прогноз»

«Прайс»

Посівна площа, га

Середнє поголів’я дорослих тварин

Основна продукція – брутто, т

Середнє поголів’я молодняку

Насіння, т

Основна продукція

Органічні добрива, т

Маса приплоду

Мінеральні добрива, т

Приміщеннє-дні санрозриву

Робочий розчин, т

Аван-ресурс

Кількість працюючих, осіб

Проміжна продукція

Втрати продукції, т

Кількість працюючих

Продукція для калькуляції, т

Втрати продукції

Посівна площа, га і т.д.

За іншими технологіями та культурами, га

Продукція для калькуляції

 

В пакеті «АРМ агронома-рільника» посівна площа постійно закріплена за відповідним номером поля і зафіксована в довіднику «Поле». Площа ж під конкретну культуру на даному полі, планова урожайність, планова вартість посівного матеріалу вказується в довіднику «Історія поля».

Для введення основних програмних показників в інтерактивному режимі чи у вигляді файлів в ЕОМ попередньо складаються відповідні відомості, частіше довільної форми. Для розрахунку структури кормовиробництва з допомогою пакета «АРМ-ЗООТЕХНІКА» роздруковується і потім заповнюється спеціальна відомість, в якій вказується площа, урожайність і вартість 1 ц зернових, технічних і овочевих культур, кормових культур, сіна і сінажу. Вказується також кількість та вартість 1 ц покупного корму, кількість днів годівлі за видами тварин.

Нормативна інформація, як вказувалось в попередньому розділі, формується (чи коригується) перед рішенням планових задач у
вигляді окремих довідників (файлів, баз даних). Окрім норматив-
но-довідкової інформації, вказаної раніше, у пакеті «Орендар», наприклад, використовуються довідники орендарів, культур, добрив (див. табл. 15.23), видів угідь, типів грунтів, механічного складу грунтів, сівозмін.

Таблиця 15.23

Формування списку добрив

Найменування
добрива

Вміст поживних
речовин, %

Вид
добрив

Аміачна селітра марки А

34,6

Азотне

Аміачна селітра марки Б

34,6

Азотне

Аміачна селітра марки С

33,9

Азотне

Хлористий амоній

24,7

Азотне

Сульфат амонію коксохімічний

16,3

Азотне

Суперфосфат подвійний

38,4

Фосфорне

Суперфосфат простий

23,5

Фосфорне

Хлористий калій

56,4

Калійне

Сульфат калію

42,8

Калійне

Калійна сіль

40

Калійне

Каліймагнезія

28

Калійне

   

  В «АРМ-ЗООТЕХНІКА» створюються довідники: одиниць вимірювання, груп тварин, кормів і добавок, поживних елементів, видів продукції, ферм.

  Коди нормативно-планових номенклатур в усіх пакетах різні, хоч частина з них і збігаються. До того ж багато з них мають збігатися з кодами облікових номенклатур. В цілому ж в сучасних програмних продуктах розробники намагаються взагалі на рівні користувачів уникнути, по змозі, використання кодів і заміняти їх текстовою інформацією.

  В розглянутих вище програмних продуктах значність кодів
  деяких номенклатур така. В «АРМ агронома-рільника», окрім вказаних у попередньому розділі кодів, код підрозділу — 2 знаки, сівозміни — 7, призначення сівозміни — 2, культур — 4, груп культур — 2, груп робіт — 1, видів робіт — 3, сортів посівного і посадкового матеріалу — 8, енергоносіїв — 2, зчепів — 2, робочих параметрів — 3, тарифів — 1; в «АРМ-ЗООТЕХНІКА» код груп тварин — 3 знаки, одиниць виміру — 2, видів продукції — 2, видів кормів і добавок — 8.

  Алгоритми розв’язання задач закладені в програмах пакетів і користувачі без відповідної підготовки чи дозволу не можуть їх змінити. Неважко змінити алгоритми користувачам при використанні електронних таблиць, коли більшість користувачів можуть самі писати програми і вносити в них зміни. Є можливість вносити зміни в алгоритми користувачам не програмістам також і в «АРМ агронома-рільника», оскільки в ньому є довідник метаінформації з описом алгоритмів, до яких користувач має доступ.

  Алгоритми одержання більшості планових показників зводяться до перемножування відповідних нормативів на основні
  орієнтовні програмні показники і накопичуванням одержуваних добутків згідно з групувальними ознаками (див. алгоритм 9.4), хоча нерідко є і своя специфіка. Наприклад, валовий збір основної продукції рослинництва після її доробки визначається за формулою 15.1.

                                     , (15.1)

  де  Ni — урожайність продукції в бункерній масі;

  Hi — коефіцієнт втрат продукції після доробки.

  Планову потребу внесення мінеральних добрив при догляді за культурами по кожному поживному елементу можна одержати за формулою

                  ,               (15.2)

  де  Up —плановий урожай;

  Uf — середній фактичний урожай за останні 5 років по даній культурі;

  Kw — коефіцієнт виносу поживних речовин з грунту 1т про-
  дукції;

  O — кількість внесення органічних добрив;

  P — вміст поживних речовин в 1 т органічних добрив;

  Ko — коефіцієнт дії органічних добрив;

  Kv — коефіцієнт відшкодування поживних речовин у грунт;

  Km — коефіцієнт дії мінеральних добрив;

  Fm — фактична кількість вношуваних мінеральних добрив при фактичній урожайності.

  Алгоритми розрахунків у комп’ютерній прогнозній системі «Victoria» визначається рівнем моделювання (як і для структури вхідних даних). Верхній рівень — це оціночні моделі, що дозволяють здійснювати попередню експрес-оцінку реалізованих прогнозних сценаріїв.

  Середній рівень — оригінально модифікована макроекономічна міжгалузева модель, запропонована лауреатом Нобелівської премії В. Леонтьєвим і призначена для розрахунків міжгалузевого балансу та оцінки екологічних наслідків кожного заданого прогнозного сценарію.

  Нижній рівень – це динамічна оптимізаційна модель, що призначена для розрахунків балансів з широким спектром обмежень (фінансових, ресурсних, екологічних і ін.) з можливістю інтерактив­ного моделювання ситуацій. Архітектура цієї моделі може налаштовуватися під вимоги конкретного замовника.

   

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.