лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи в аграрному менеджменті

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 

 Розділ 8

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІАЛОГОВОГО ТА ПАКЕТНОГО РЕЖИМІВ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

 

 

 

 

Організація діалогового режиму обробки інформації

Діалоговий режим — це режим виконання операцій з обробки даних безпосередньо користувачами з допомогою дисплеїв, під­ключених у локальному чи віддаленому варіанті до ЕОМ. Технологія в обох варіантах практично однакова, але реакція системи у віддаленому варіанті дещо більша.

Діалоговий режим обробки економічної інформації використовується на всіх типах ЕОМ, але більше він властивий комп’ютерним технологіям на основі ПЕОМ .

Технологічний процес виконується в діалозі «людина-ЕОМ» і людина переважно відіграє головну роль у такому інтерактивному процесі. При цьому можуть бути три типи схем взаємодії:

«монолог ЕОМ», коли машина відіграє роль ведучого і регламентує поводження користувача;
«монолог користувача», коли ініціатива належить користу­вачу, який видає накази системі, керуючи тим самим її роботою;
«власне діалог» — це комбінація двох попередніх, коли уп­равління процесом розв’язування задачі надається почергово користувачу і ЕОМ.

Для організації діалогового режиму попередньо записуються спеціальні програми чи використовуються ППП, системні програмні засоби. Основні елементи діалогу — «вибір із меню», «робота за підказкою», «заповнення шаблону», «питання – відповідь».

Діалог типу «вибір із меню» вимагає попереднього індиціювання на екран дисплея переліку рядків. У рядок часто включають два елементи, один з яких є ключовим словом (фразою), а інший його кодовою ознакою (порядковий номер рядка, перший символ ключового слова ). Уведення кодової ознаки приводить систему до відповідного стану: виходу на режим, запуску програми, заповнення документа і т. ін. Останнім часом частіше використовується варіант вибору необхідного рядка безпосередньо з допомогою інверсного (протилежного основному фону екрана) рядка-курсора (див. рис. 14.4). При цьому самі меню часто бу­дують на екрані програмними засобами у вигляді дерева меню, що дозволяє користувачу послідовно переходити від одного меню до іншого.

Діалог типу «робота за підказкою» розрахований на неознайомленого з проблемою користувача, чи того, що не має спеціальної підготовки, і система підказує наступний крок.

Діалог типу «заповнення шаблону» використовується для введен­ня форматованої інформації за вказаним на екрані шаблоном, час­тіше аналогічно заповненню паперового первинного документа. При цьому курсор послідовно зупиняється в тих полях, куди пот­рібно вносити інформацію (див. рис. 14.6).

Діалог типу «питання-відповідь» базується на жорсткому розмежуванні дій користувача і системи. Система запитує, користувач мусить ввести з клавіатури (переважно) у межах дозволених відхилень відповідну інформацію.

Оскільки в процесі діалогу можуть виконуватися як фун­кціонально незалежні, так і залежні види робіт, то використову­ється таке поняття як «крок діалогу», що дозволяє будувати діалог у визначеній послідовності.

Під час роботи в діалоговому режимі можна використовувати такі переваги комп’ютерних технологій, як використання тимчасово випливаючих (рис. 8.1 і 8.2) чи випадаючих (рис. 14.7) меню, що дозволяють у поєднанні з маніпулятором «миша» суттєво прискорити технологічний процес; можливість розміщення на екрані багатьох каскадних меню (послідовно розміщених і, можливо таких, що частково перекривають одне одного вікон з певною інформацією в них) для кращого візуального сприймання дерева послідовностей чи залежностей (рис. 8.3 ); можливість збільшення екранних форм документів, переміщення їх в різні боки, а також на передній чи задній плани; виділення кольорами та напівтонами важливих елементів екранних форм; на відміну від пакетної обробки є можливість децентралізувати діалоги між різними спеціалістами та ЕОМ і потім здійснити завершальну обробку даних і т. ін.

 

За шириною

 

   

  Рис. 8.1. Випливаюче меню з текстом «За шириною», шо пояснює
  один із інструментів панелі інструментів додатка Word

   

   

  Рис. 8.2. Один із видів випливаючого контекстного меню

   

   

  Рис. 8.3. Різновид каскадних меню (стартові меню Windows 95)

  У діалоговому режимі бувають і негативні сторони, пов’язані з необхідністю сприймання і осмислення часто значних порцій візу­альної інформації, труднощами маніпулювання з шаблонами документів, що перевищують розміри екрана.

  Вибір системи діалогу і послідовності виконання операцій регламентуються типом ЕОМ, характером об’єкта функціонування ін­формації, кваліфікацією розробника системи і користувачів. При цьому послідовність і характер операцій часто не лише чітко регла­ментується, а й контролюється системою.

  Основні операції діалогового режиму такі:

  ? виконання процедури доступу до системи ( якщо така перед­бачена);

  ? вибір режиму роботи із системою;

  ? пошук даних ;

  ? коригування даних і формування машинних носіїв;

  ? запуск на виконання окремих програм;

  ? відображення даних;

  ? встановлення зв’язку з окремими об’єктами мережі;

  ? копіювання даних.

  Окрім зазначених операцій виконуються також операції, пов’язані з захистом інформації від програмних вірусів і несанкціонованого доступу, контролю правильності введення/виводу інформації тощо (доклад­нішу характеристику операцій у діалоговому режимі наведено в [19]).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.