лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи в аграрному менеджменті

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

  Технологія створення і функціонування АБД

  Створення АБД передбачає реалізацію передбазової технології і технології створення та ведення БД. Технологія передбазової обробки інформації передбачає збір і реєстрацію інформації (пере­важно в первинних документах), обробку і систематизацію даних первинних документів як з оперативною, так і з нормативно-довід­ковою інформацією для подальшого введення у відповідну базу даних. При цьому враховується структура бази даних, методи контролю даних, вид їх подальшої передачі.

  Технологія створення і ведення баз даних визначається відпо­відними засобами СУБД чи спеціальними програмами. Для цього кожна СУБД має свої мовні засоби. Наприклад, у СУБД типу DEBASE, FOXBASE і т. ін. для створення бази використовується команда CREATE з подальшим введенням імені і структури файла; для роботи з створеною базою — команда USE < ім’я >; для поповнення записів — команда APPEND; для вилучення запису — команда DELETE RECORD n (де n — номер запису) і т. ін.

  Але для прискорення і спрощення діалогу користувача з системою при роботі з БД переважно пишуться спеціальні програми, які з допомогою систем «меню», «екранних вікон» і т.п. позбавляють користувача необхідності набору відповідних команд і прискорюють технологічний процес.

  Технологія створення АБД передбачає використання послідов­ності типових операцій, що дозволяють значно скоротити затрати і час на проектування. При цьому проектується і створюється необхідна інформаційна база (як сукупність баз даних і їх описів) та комплекс програмних засобів для функціонування автоматизованої системи і задоволення інформаційних потреб користувачів із захистом інформації від некоректного звернення до БД. Водночас виконання операцій технологічного процесу обумовлюється і обмеженнями, які накладаються СУБД на використовувані технічні засоби, носії даних і вимогами, що ставлять СУБД до необхідного впорядкування вхідних даних, ведення та реорганізації БД і можливості виконання окремих операцій засобами СУБД.

  Створення АБД регламентується існуючими держстандартами і здійснюється згідно з певними стадіями і етапами робіт. Проектні роботи починаються з обслідування предметної області і вироблення відповідних вимог, підготовки технічного завдання для створення АБД.

  На стадії технічного проектування в інформаційному аспекті розробляється і уточнюється інфологічна модель, конструюються концептуальні і внутрішні схеми БД, формалізуються запити, розробляються системи класифікації і кодування, форми вхідних і вихідних документів, структури масивів.

  У програмному і технічному аспекті визначаються програмні засоби, робиться розрахунок потреби в обладнанні і ресурсах.

  На стадіях робочого проектування і введення в дію виконуються програмні роботи, розробляються посадові і технологічні інструкції, проводиться дослідна експлуатація, приймально-здавальні випробування та здача в експлуатацію.

  Нині при створенні АБД користуються готовими СУБД типу DE­BASE, FOXBASE, FOXPRO, CLIPPER і ін. При роботі з великими обсягами інформації останні дві системи надійніші. Але тепер на зміну перерахованим СУБД приходять СУБД з розширеними графічними можливостями і об’єктним програмуванням типу ACCESS, ORACLЕ 8.

  У сучасних СУБД добре розвинені мовні і програмні засоби, які значною мірою зорієнтовані на кінцевого користувача. Тому при створенні АБД на базі цих систем певною мірою зменшується роль адміністратора АБД, оскільки багато функцій переходять до самого користувача, котрий працює в умовах АРМ.

   

   

   

  Режими обробки даних у комп’ютерних технологіях і принципи створення технологій

  У комп’ютерних технологіях використовуються такі основні ре­жими: централізований і децентралізований, автономний і в мережах, пакетний, діалоговий, реального часу, мультипрограмування, розподілу часу, інтерактивний, телеобробки і т. ін.

  Пакетний режим полягає в обробці завдань без участі замовника в обчислювальному процесі (може бути і дистанційним, коли завдання обробляються в пакеті по черзі чи за пріоритетом).

  Діалоговий режим — це режим взаємодії людини з системою обробки інформації в темпі, порівняльному з темпом обробки інформації людиною.

  Режим телеобробкидистанційне введення, обробка і одержання інформації. Останнім часом дедалі частіше використовуються близькі за значенням терміни «режим мережної обробки», «режим клієнт-сервер».

  Інтерактивний режим — різновид діалогового режиму з використанням телеобробки чи безпосередньої роботи на ЕОМ з взаємо­дією на процес, що викликає реакцію процесу у відповідь.

  Режим мультипрограмування —обробка інформації з таким використанням ресурсів системи (чи ЕОМ), коли вони одночасно задіяні більш ніж в одному процесі обробки інформації.

  Режим розподілу часу — режим мультипрограмування, за якого для забезпечення одночасного виконання групи процесів в інтерак­тивному режимі ресурси системи обробки інформації надаються кожному процесу на інтервал часу в порядку послідовності чи за пріоритетом.

  Режим реального часу — режим обробки інформації системою при взаємодії з зовнішніми процесами в темпі ходу цих процесів.

  При використанні вказаних режимів в комп’ютерних технологіях можуть змінюватись як набір, так і послідовність виконуваних операцій. Так, пакетний режим вимагає попереднього виконання всіх операцій по введенню і коригуванню оброблюваних даних, а в діалоговому режимі такі операції можуть виконуватись одночасно з машинною обробкою даних. У режимі ж реального часу більшість ручних технологічних операцій з підготовки і контролю оброблюваних даних можуть взагалі не виконуватися, оскільки при цьому широко використовуються датчики та автоматичне зняття та передавання інформації в ЕОМ.

  Створюючи комп’ютерні технології, додержуються певних принципів, які враховують організаційні, кадрові, технічні, програмні та інші особливості системи. Основні із цих принципів такі:

  ? інтеграція обробки даних з широким використанням АБД;

  ? раціональне поєднання централізованої і децентралізованої обробки даних;

  ? використання типових технологій і операцій та уніфікація їх елементів;

  ? спрощення технологічних процесів та підвищення їх ефективності за рахунок автоматизації основних і контрольних операцій і т. ін.

   

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.