лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи в аграрному менеджменті

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Г. С. Тесленко

Інформаційні системи в аграрному менеджменті

Навчальний посібник
Рекомендовано Міністерством освіти України

                               

 

 

Київ 1999

 

 

 

Рецензенти:
М. Ф. Кропивко, д-р екон. наук,
зав. відділом інформатизації АПК ІАЕ УААН

І. М. Криворучко, ген. директор УПТЦ Агропромсистема

Редактор:
О. П. Бондаренко

 

 

 

Тесленко Г. С.
Т 36                Інформаційні системи в аграрному менеджменті: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 232 с.
ISBN 966–574–032–6
Викладено теоретичні основи й принципи створення інформаційних систем у сільському господарстві. Розглянуто їх структуру й основні компоненти. Значну увагу приділено різновидам управлінських ІС. Проаналізовано поширені різнорівневі комп’ютерні ІС в аграрному менеджменті, наведено основні розв’язуванні в них задачі. Розкрито особливості вихідної та вхідної інформації, подано типові алгоритми, а також з’ясовано технологічні особливості зазначених ІС.
Для студентів економічних спеціальностей аграрного профілю і спеціалістів з аграрного менеджменту.
ББК 65.053 (4 Укр.)

 

a  Г. С. Тесленко,1999
ISBN 966–574–032–6                                                                    a  КНЕУ, 1999


 

 

 

 

Навчальне видання

Г. С. Тесленко

Інформаційні системи в аграрному менеджменті

Навчальний посібник

 

 

Художник обкладинки  О. Стеценко
Технічний редактор  І. Лукашенко
Коректор  О. Уляницька
Комп’ютерна верстка  Н. Мішко
Комп’ютерний набір  Л. Богданової, О. Давиденко,
Н. Коломієць, О. Михолат

 

Підписано до друку 2.04.99. Формат 60 ? 84/16.
Папір офсет. № 1. Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний
Умов. друк. арк. 13,48. Умов. фарбовідб. 13,94
Обл.-вид. арк. 17,22. Наклад 1500 прим. Зам. 8–1511

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.