лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Міжнародна економічна діяльність України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

· ТЕМА 18. Транснаціональні компанії
у системі міжнародного інвестування:
особливості та новітні тенденції
для України

ТНК у системі сучасних міжнародних економічних відносин. Передумови поширення міжнародних корпорацій як форми господарювання: історичний контекст. Міжнародна природа господарської діяльності ТНК. Об’єктивні конкурентні переваги ТНК. Типи та структура корпорацій в економічній діяльності міжнарод­ного та національного рівнів. Специфічні форми підприємницької транснаціоналізації за умов ринкових перетворень. Наслідки господарсько-інвестиційної діяльності ТНК. Обмеження монополізації.
· ТЕМА 19. Спільні підприємства
як форма міжнародної господарської
діяльності України

Природа спільного підприємництва. Спільні підприємства: по­няття та специфіка. Мотивація створення СП. Процес створення СП. Специфіка розвитку спільних підприємств в Україні.
· ТЕМА 20. Україна у процесах
міжнародної міграції робочої сили

Поняття міжнародної міграції робочої сили: міграція в долі українського та інших народів. Класифікація складових, факторів та видів міжнародної міграції. Неекономічні фактори міграції. Економічні фактори міграції. Аналіз наслідків міграції на ринку праці.
Розділ 3. ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
· ТЕМА 21. Регулювання міжнародної
економічної діяльності в державі

Концептуальні проблеми регулювання відкритої економіки. Моделі відкритої економічної політики. Напрями підвищення конкурентоспроможності української економіки. Традиційні засоби підтримки національного товаровиробника у сфері міжнародної торгівлі: тарифно-нетарифне регулювання. Застосування митного тарифу: міжнародна практика та транзитивні реалії. Застосування нетарифних інструментів та інтереси України. Сучасні форми протекціонізму: поняття антиімпортних адміністративних процедур. Добровільні обмеження експорту в контексті антиімпортної політики. Антидемпінг як фактор у конкурентній боротьбі. Оптимізація податкової системи.
· ТЕМА 22. Відкрита економіка України
в системі міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин

Міжнародні валютно-фінансові інструменти в моделі відкритої економіки. Ризики макроекономічної дестабілізації через відкритість фінансово-монетарної та інвестиційної сфери. Ситуація із зовнішньою заборгованістю України.
· ТЕМА 23. Торгові режими України
з країнами світу

Практичні цілі міжнародного співробітництва в контексті си­стемного аналізу. Сутність та особливості процесів інтернаціоналізації: українська специфіка. Сучасна національна геоекономічна модель: складові елементи та функціональні риси. Геоеконо­мічна політика України в міжнародному контексті. Економічна інтеграція. Глобалізація та регіоналізація — форми соціально-економічної інтернаціоналізації.
· ТЕМА 24. Європейський вектор
зовнішньоекономічної діяльності:
резерви співробітництва як фактор
перспективної інтеграційної моделі

Задачі та умови європейської інтеграції України. Розвиток тор­говельно-економічних зв’язків з країнами Європи. Правові засади співробітництва України з ЄС. Україна в системі єврорегіонів.
· ТЕМА 25. СНД в системі геоекономічних
пріоритетів України

Інтеграційно-дезінтеграційні контраверсії СНД: на шляху від «розлучення» до співіснування. Режими співробітництва з країнами СНД. Зона вільної торгівлі в рамках СНД. Проблема участі України в Митному союзі держав СНД: оцінка доцільності.
· ТЕМА 26. Чорноморське економічне
співробітництво України

Чорноморське економічне співробітництво: сутність проекту. Напрями співробітництва в рамках ЧЕС в контексті геополітичних альтернатив. ЧЕС у вимірах глобальних стратегій. Особливості та завдання участі України в ЧЕС.
· ТЕМА 27. Субрегіональні проекти
за участі України

Регіональна інтеграція як фактор нових реалій міжнародної економічної діяльності України. Прикордонне співробітництво в Україні.
· ТЕМА 28. Спеціальні економічні зони
в міжнародній економічній діяльності України

Поняття вільних економічних зон. Світовий досвід налагодження вільних економічних зон і уроки для України. СЕЗ в Україні.
· ТЕМА 29. Науково-технічна та інформаційна
політика в системі пріоритетів
міжнародної економічної діяльності

Міжнародний рух технологій: предмет та сучасні тенденції. Інструменти науково-технічного регулювання у відкритій економіці. Інформатизація як визначальний фактор моделі міжнародного співробітництва. Технополіси в стратегії розвитку відкритої економіки. Макроекономічна політика України в контексті сучасного НТП. Стандартизація як фактор та умова міжнародного співробітництва.
· ТЕМА 30. Економічна безпека за умов
відкритої економіки

Поняття економічної безпеки держави в міжнародному конкурентному середовищі. Складові економічної безпеки. Економічна безпека в контексті сучасної геополітики. Актуальні проблеми економічної безпеки України. НАТО як економічний партнер України.
· ТЕМА 31. Міжнародні економічні зв’язки
в українській історії: ретроспектива
та сучасність

Основи періодизації міжнародної економічної діяльності України. Докиївський період торгівлі. Торгова модель Київської Русі. Зовнішні зв’язки колоніального періоду. Радянський період розвитку національної спеціалізації та міжнародної торгівлі. Початок нової історії.
· ТЕМА 32. Сировинні ресурси в міжнародній
економічній діяльності України

Сировинні ресурси в національному та світовому господарстві. Природні ресурси в системі міжнародних ринків. Види ресурсів. Україна у світовій торгівлі сировиною.
· ТЕМА 33. Паливно-енергетичні ресурси
у відкритій економіці

Паливний баланс в системі відкритої економіки України. Особливості національного енергоспоживання в контексті глобальних тенденцій. Паливна безпека України.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.