лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Міжнародна економічна діяльність України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Завдання

Завдання 1

Вартість ввезеного до України товару відповідно до контракту визначається 120 тис. дол. Витрати на транспортування залізничним транспортом установлені 2 дол. за 1 км. Відстань до українського кордону 1600 км. Ставка ввізного мита — 20 %, ставка акцизу — 15 %.
Визначити митну вартість ввезеного товару і розмір митних платежів при різних базисних умовах постачання: EXW, DDU Єкатеринбург.

Завдання 2

Для виробництва шампанського на територію України завезена технологічна лінія вартістю 1200 тис. дол. з доставкою автомобільним транспортом. Витрати на доставку становитимуть 8,5 тис. дол. Базисні умови постачання CIP Одеса. Вартість шеф-монтажних робіт становить 20 тис. дол. Ставка ввізного мита — 18 %, податок на додану вартість — 20 %.
Визначити митну вартість і розрахувати суму митних платежів.


Методичні рекомендації
до написання курсової роботи
з дисципліни «Міжнародна
економічна діяльність України»

 

 

 


Важливим етапом підготовки фахівців за спеціальністю «Міжнародна економіка» є виконання курсового проекту з професійно орієнтованої дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України».


МеТа і завдання курсового проекту

Основні завдання курсового проекту полягають у:

 • поглибленні і закріпленні теоретичних знань та отриманні практичних навичок з дисципліни «Міжнародна економічна діяль­ність України»;
 • формуванні творчого та системно-дослідного підходу до вирішення проблем вибору та реалізації форм та методів зовнішньоекономічної діяльності;
 • отриманні професійної компетенції менеджера з конкретної проблеми, що досліджується;
 • набутті досвіду самостійної праці з різними інформаційними джерелами;
 • здобутті досвіду організації та техніки проведення зовнішньоекономічних операцій.

Метою курсового проекту є моделювання зовнішньоекономіч­ної угоди. Зовнішньоекономічну операцію студент оформлює у вигляді проекту, в якому виділяється декілька етапів: 1) маркетин­говий аналіз ринку обраного товару; 2) дослідження нормативно-правової бази, що регламентує здійснення зовнішньоекономічної угоди; 3) зовнішньоторговельний контракт; 4) розрахунок ефективності зовнішньоекономічної угоди.
Всі студенти виконують курсову роботу на тему: «Розробка зовнішньоекономічного проекту», використовуючи матеріали періодичної преси, статистичні матеріали, нормативно-правову і законодавчу базу України, дані підприємства, на якому студент працює (заочна, вечірня форма навчання). Побудова моделі зовнішньоекономічної угоди має бути економічно обґрунтована.
Курсовий проект з теми «Підготовка зовнішньоторговельної угоди» є комплексною навчально-практичною роботою, яка виконується в рамках навчальної дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України».
Метою написання проекту є надбання практичних навичок при роботі з інформаційними джерелами під час проведення маркетингових досліджень та вивчення зовнішнього ринку, норматив­ними документами та їх практичним застосуванням у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а також отримання необхідних навичок при підготовці та складанні зовнішньоторговельного
контракту.
Виконання проекту дає можливість оцінити якість знань студента, його вміння застосовувати їх на практиці. У зв’язку з цим обов’язковою вимогою до курсового проекту є проведення дослідження практичних аспектів організації зовнішньоторговельних угод, аналітичної оцінки економічної ефективності даної угоди, законодавчо-правових умов виконання проекту. На підставі проведеного аналізу студент має сформулювати чіткі, точні висновки щодо вирішення поставленої проблеми, з’ясувати можливість здійснення даної угоди та оцінити її ефективність.
Обов’язковим у процесі виконання роботи є використання сучас­них інформаційних технологій, математичних методів та ЕОМ, зокрема ППП «Excel», текстових редакторів, ресурсів Internet тощо.
Виконану і належним чином оформлену роботу з відгуком наукового керівника від кафедри (внутрішня рецензія) студент здає на кафедру міжнародної економіки за два тижні до закінчення навчального семестру. Захист робіт здійснюється перед комісією, сформованою з викладачів кафедри. Час захисту курсового про-
екту встановлює кафедра.


Структура, обсяг і зміст курсового проекту

Структура курсового проекту така: титульний аркуш (додаток 1), внутрішня рецензія, план, вступ, основна частина, заключна частина, список використаної літератури, додатки (таблиці, схеми, графіки, діаграми тощо).
Обсяг курсового проекту має бути у межах 30—35 сторінок машинописного тексту. Приблизний обсяг структурних складових машинописного варіанта (кількість сторінок): вступ — 1,5—2,0, основна частина — 25—30, заключна частина — 1,5—2, бі-
бліографія — 1,0.

Рекомендований зміст курсового проекту:
Вступ

 • Аналітична маркетингова оцінка ринку досліджуваного товару.

1.1. Аналіз світового ринку товару.
1.2. Аналіз українського ринку товару.

 • Правове обґрунтування можливості здійснення даної зовнішньоекономічної угоди.

2.1. Законодавча база.
2.2. Нормативно-правові умови здійснення даного проекту.

 • Зовнішньоекономічний контракт.
 • Оцінка ефективності запропонованого проекту.

Висновки
Список використаних літературних джерел
Додатки
У процесі розроблення курсового проекту кожний студент узгоджує з керівником вид товару (послуги), по якому буде виконуватися робота.

Перший розділ включає в себе вивчення таких питань:
1.1. Аналіз світового виробництва:

 • обсяги у вартісному і натуральному вираженні, динаміка, географічна та товарна структура;
 • провідні країни та фірми-виробники товару;
 • основні фактори, які впливають на виробництво даного товару.

1.2. Аналіз світової торгівлі:

 • обсяги експорту та імпорту товару, динаміка, географічна та товарна структура;
 • провідні країни і фірми-експортери та імпортери.

1.3. Аналіз попиту та споживання товару, факторів, які визначають споживання товару.
1.4. Сегментація товарного ринку.
1.5. Аналіз техніко-економічних параметрів (властивостей) виробу.
1.6. Аналіз цін на дату продажу товару.
У другому розділі вивчається система регулювання експортно-імпортних операцій з даним товаром і обґрунтовуються економічні та організаційні можливості виконання угоди.
2.1. Тарифне регулювання.
2.2. Нетарифне регулювання.
2.3. Митні процедури з даним товаром.
2.4. Заборони, вимоги та стандарти, які застосовуються до даного товару при зовнішньоторговельних операціях.
2.5. Особливості та умови транспортування.
2.6. Валютне регулювання експортно-імпортних операцій та оподаткування.
2.7. Економічне обґрунтування можливостей здійснення зовнішньоторговельної угоди та розрахунок її прибутковості.

У третьому розділі розробляється проект контракту на експорт (імпорт) товару з урахуванням особливостей регулювання умов здійснення операцій та особливостей самого товару. Як основа для розробки контракту пропонується такий типовий перелік статей:
1. Преамбула
2. Предмет контракту
3. Кількість
4. Якість
5. Ціна
6. Упаковка, маркірування та транспортування
7. Здача-приймання товару
8. Платежі
9. Форс-мажор
10. Гарантії якості
11. Санкції
12. Юридичні адреси сторін.

У четвертому розділі провадиться оцінювання ефективності запропонованого проекту (техніко-економічне обґрунтування зовнішньоторговельної угоди)
4.1. Умови імпорту товару:

 • умови кредиту (якщо він надається при імпорті):
 • сума кредиту;
 • відсоток за кредит (річний);
 • витрати продавця, пов’язані з імпортом.
  • Витрати, пов’язані з розмитненням імпортного вантажу. Підсумувати:
 • сплата митного податку (~ 10—20 %);
 • сплата митних зборів (митний збір = митна вартість · 0,2 %);
 • сплата ПДВ = (вартість вантажу + М/податок + М/збори) ?
  ? 20 % (ставка ПДВ);
 • вартість перевезення вантажу.

4.3. Розрахунок виручки від реалізації імпортного товару:
(ціна одиниці товару) · (кількість товару) = валютна виручка.
4.4. Розрахунок валового доходу = (валютна виручка – сума кредиту).
4.5. Розрахунки з бюджетом (відрахування з валового доходу):

 • ПДВ на реалізовану продукцію;
 • % за кредит;
 • заробітна плата;
 • витрати на відрядження;
 • оплата навантаження-розвантаження;

— інші витрати.
4.6. Розрахунок прибутку:
прибуток = [валовий дохід – (витрати відрахування; п. 4 – п. 5) ? п. 5].
4.7. Сплата податку на прибуток (~ 30 %);
4.8. Розрахунок чистого прибутку (п. 6 – п. 7);
4.9. Розрахунок рентабельності зовнішньоторговельної угоди = (п. 8/п. 3) · 100 %.
Робота виконується українською мовою та підписується студентом.


Порядок поточного та підсумкового
оцінювання знань з дисципліни
«Міжнародна економічна діяльність України»

Іспит з дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України» проводиться винятково у межах екзаменаційної сесії в процесі підсумкового оцінювання знань студентів з дисциплін навчального плану. Підсумкове оцінювання знань студентів за межами сесії не допускається.
Іспит проводиться за завданнями, підібраними відповідно до програми дисципліни, яка доводиться до студентів на початку навчального року.
Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною системою з наступним переведенням у традиційну 4-бальну систему, при цьому максимальна кількість балів, яку студент може набрати за результатами поточної успішності та підсумкового контролю, становить відповідно 40 і 60 балів. Результат поточної успішності враховується при загальному (підсумковому) оцінюванні знань за умови, якщо студент при виконанні проміжних
контрольних заходів набрав 20 і більше балів. Якщо студент на-
брав менше 20 балів, він не допускається до семестрового іспиту.
Об’єктом оцінювання поточного контролю знань студента є:

 • Систематичність та активність роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни.
 • Рівень виконання модульних завдань.

Систематичність та активність роботи студента протягом семестру оцінюється за максимальною оцінкою 15 балів із 40.
Вона базується на оцінюванні активності та рівня знань студентів при обговоренні питань семінарських занять. Шкала оцінювання становить: 0; 10 та 20 балів.
Указану кількість балів студент може отримати за:

  • активність в обговоренні питань семінарів, у т. ч. отримання позитивних оцінок «задовільно» та «добре» (за умови відвідування 80 % семінарських занять) — 10 балів;
  • отримання протягом семестру не менше двох оцінок «добре» та/або «відмінно» (за умови відвідування не менше 80 % семінарських занять) — 15 балів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.