лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Безпека банківської діяльності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2.1.2. Термінологічний словник
Безпека бізнесу (безпека підприємницької діяльності) — стан стійкої життєдіяльності комерційних підприємств, фірм, банків, за якого забезпечується реалізація їх мети, пріоритетних завдань та основних інтересів, а також захист від внутрішніх і зовнішніх загроз.
Приватні правоохоронні організації — підприємства, фірми, інші структури, які надають послуги з питань безпеки підприємницької діяльності, а також підрозділи безпеки й охорони підприємств, фірм, банків, що здійснюють діяльність щодо захисту їхніх інтересів.
До приватних правоохоронних організацій можуть також входити громадські об’єднання, метою діяльності яких є сприяння забезпеченню безпеки підприємницької діяльності в країні або окремих її регіонах.
Приватна правоохоронна діяльність — обумовлена законом діяльність приватних правоохоронних організацій щодо забезпечення безпеки вітчизняного підприємництва.
Приватні детективні й охоронні агентства (охоронно-детективні служби, бюро) — комерційні підприємства, які надають послуги у сфері охоронної і детективної діяльності.
Приватні інформаційно-розвідувальні служби — спеціальні підрозділи комерційних підприємств, фірм, банків США, які здійснюють інформаційно-аналітичне забезпечення їхньої діяльності переважно з метою підтримання високої конкурентоспроможності на ринку.
Приватні промислові й комерційні служби безпеки — підрозділи комерційних підприємств, фірм, банків, які здійснюють заходи безпеки їхньої діяльності переважно у сфері режиму, охорони та інформаційної безпеки.
Система колективної безпеки підприємництва — сукупність державних, приватних і громадських органів, установ, організацій, які здійснюють свою діяльність у сфері захисту і безпеки підприємництва, а також узгоджених ними взаємовідносин, методів і заходів безпеки.
Офіцер з безпеки — особа, яка здійснює менеджерські функції у сфері забезпечення безпеки діяльності комерційного підприємства, фірми, банку.
2.1.3. Питання для дискусій

  1. У чому полягають основні проблеми забезпечення безпеки бізнесу на сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні.
  2. Можливості банківської системи України щодо використання досвіду іноземних країн у забезпеченні безпеки підприємницької діяльності.
  3. Взаємозв’язок безпеки підприємницької діяльності й національної безпеки країни.

2.1.4. Тести для перевірки знань
1. Необхідність безпеки бізнесу взагалі й банківського зокрема насамперед, мотивується:
а) недосконалістю правових норм, що використовуються для регулювання безпеки бізнесу;
б) погіршенням кримінальної ситуації в країні;
в) комерційними інтересами підприємств, фірм, банків.
2. Чи існує в Україні законодавча база для регулювання діяльності щодо забезпечення безпеки бізнесу? Виберіть правильний варіант:
а) так;
б) не існує;
в) так, але тільки як окремі положення загально-правових законодавчих та відомчих нормативних актів.
3. Чи мають вплив на організацію безпеки бізнесу зміни внутрішньополітичних умов у країні? Виберіть правильний варіант:
а) так;
б) ні;
в) так, але тільки тоді, коли такі зміни торкаються бізнес-інтересів відповідних політичних угруповань.
4. Основним об’єктом для роботи приватних промислових і комерційних служб безпеки підприємств США є:
а) комерційна інформація конкурентів;
б) комерційні таємниці власних підприємств;
в) персонал власного підприємства.
5. Забезпечення безпеки діяльності комерційних підприємств у найбільш розвинутих країнах Європи і США організується:
а) за допомогою власних сил безпеки;
б) за допомогою державних правоохоронних органів;
в) за допомогою власних сил безпеки, а також державних правоохоронних органів.
(Зубок М. Безпека банківської діяльності. — К.: КНЕУ, 2002.; Зубок М.Безпека банків. — К.: КНТЕУ, 2003.; Крысин А. Безопасность пред­принимательской деятельности. — М.: Финансы и статистика, 1996.)
2.2. Тема 1. Основи безпеки банківської діяльності
2.2.1. Методичні вказівки до вивчення теми
Метою даної теми є ознайомлення студентів з основними засадами функціонування приватної правоохоронної системи щодо забезпечення безпеки банківського бізнесу. Засвоєння навчального матеріалу теми сприятиме формуванню у студентів необхідного і правильного розуміння сутності, мети та завдань, форм і методів безпеки банківської діяльності, створюватиме необхідні передумови для подальшого більш усвідомленого оволодіння навчальним матеріалом дисципліни.
БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІЗАВДАННЯ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Безпека банку забезпечується на основі принципу централізованого управління стратегічними напрямками даної діяльності на рівні керівництва банку. Крім того, основними принципами банківської безпеки є:
законність: заходи, які забезпечують безпеку банку, базуються на чинних законах України, постановах Кабінету Міністрів, указах Президента України, нормативних актах Національного банку, вимогах документів місцевих органів влади та статуту банку;
самостійність і відповідальність: підрозділи безпеки банку повинні мати у своєму розпорядженні всі необхідні засоби для ефективного розв’язання поставлених перед ними завдань, повноваження осіб і підрозділів банківської безпеки суворо регламентуються нормативними актами банків;
економічна доцільність: заходи безпеки не повинні призводити до погіршення умов діяльності та стану банку, перешкоджати реалізації його інтересів; витрати на проведення заходів безпеки мають бути адекватними ефективності останніх;
компетентність: виконання заходів безпеки повинно здійснюватися грамотно, на високому професійному рівні, базуватися на об’єктивних даних, не обмежувати права і не ображати гідності громадян;

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.