лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Політична економія

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 22. Економічна система
сучасного капіталізму

 1. На якому етапі розвитку капіталізму виникає змішана економіка? Який основний варіант змішаної економіки, на ваш погляд, є перспективним? Обґрунтуйте відповіді на ці запитання.
 2. Чим зумовлені національні особливості змішаної економіки? Проаналізуйте особливості «шведської моделі» змішаної економіки.
 3. Розкрийте діалектику взаємодії і співвідношення стихійного саморегулювання і свідомого регулювання. Назвіть основні ознаки свідомого і стихійного регулювання [1, § 22.2].
 4. Яка роль держави у змішаній економіці? Чи існує тенденція до неухильного піднесення ролі держави у змішаній економіці і поступового згортання ролі ринку, його регуляторів?
 5. Використовуючи навчальні посібники і наукові праці (див. літературні джерела до плану семінарських занять), обґрунтуйте рівень монополізації виробництва в сучасних умовах і її подальшу тенденцію.
 6. Назвіть приклади об’єднання (злиття) і поглинання великих компаній на рубежі ХХІ ст.
 7. Назвіть основні способи створення фінансово-промислових груп та їх основні типи. Які найвідоміші ФПГ ви можете назвати? (Див.: там само.)
 8. Обґрунтуйте різницю між олігархією в умовах плюралістичної системи і олігархією в умовах корпоративної (кланової) демократії. Яка структура кланів?
 9. Визначте складові чинники, які зумовили революцію в трудових відносинах і системі наймання праці. Чи почалася ця революція «зверху»? (Див.: там само.)
 10. Назвіть основні особливості корпоративної власності в змі­шаній економіці розвинутих країн.
 11. Для презентації на семінарському занятті підготуйте реферат за однією з тем.
 12. Роль держави у змішаній економіці.
 13. Рівень монополізації виробництва в сучасних умовах.
 14. Процеси концентрації і централізації капіталу в розвинутих країнах.
 15. Профспілки і ринок праці.
 16. Еволюція відносин власності в капіталістичній змішаній економіці.

Тема 23. Соціалістична економічна
система та її еволюція

 1. Поясніть різницю в трактуванні соціалізму за марксист-
  ською концепцією і західними економістами.
 2. Чи є побудова в колишньому СРСР соціалізму грубим спотворенням ідеї соціалізму? Обґрунтуйте відповідь на запитання.
 3. Поясніть своє розуміння такого вислову: «Соціалізм — це устрій вільних і рівних асоційованих виробників» (див.: Маркс К. Критика Готської програми / Маркс К., Енгельс Ф. Твори. —
  2-ге вид. — Т. 19).
 4. Чому економічну систему державного соціалізму економічна наука оцінює як приклад глибоких деформацій у розвитку суспільства?
 5. Вивчаючи проблеми економіки державного соціалізму, сформулюйте своє бачення її позитивних рис.
 6. Поясніть, чому саме державна власність є соціально-еконо­мічною основою соціалістичної системи господарства.
 7. Назвіть риси планомірної організації одержавленої економіки. Сформулюйте її недоліки.
 8. Яким чином за державного соціалізму регулюються народногосподарські пропорції? Назвіть ці пропорції.
 9. Поясніть місце ринку в одержавленій економіці. Яким був би економічний лад у колишньому СРСР, якби в економіці функціонували ринкова конкуренція, вільні ціни, пропонування та попит?
 10. Чи діють на злами ХХ—ХХІ ст. об’єктивні умови для існування соціалізму та соціалістичної економіки? (Див.: Соціалізм // Словник сучасної економіки Макміллана: Пер. з англ. — К.:
  АртЕк, 2000. — С. 487; літературні джерела до плану семінарського заняття).
 11. Для презентації на семінарському занятті підготуйте реферат за однією з тем.
 12. Науковий соціалізм як прогноз суспільного розвитку.
 13. Моделі соціалізму та їх реалізація.
 14. Економічна характеристика державного соціалізму.
 15. Історичні уроки реалізації соціалізму в СРСР.

Тема 24. Закономірності та особливості
розвитку перехідних економік

 1. Визначте групи країн, в яких відбуваються перехідні процеси за сучасних умов.
 2. Поясніть, у чому полягає своєрідність перехідної економіки.
 3. Визначте, які чинники впливають на формування змісту перехідної економіки.
 4. Вкажіть і охарактеризуйте типи перехідної економіки.
 5. Розкрийте поняття «змішана економіка». Що визначає соціальну орієнтацію змішаної економіки?
 6. Охарактеризуйте інституційні та економічні умови переходу до соціально орієнтованої змішаної економіки постсоціалістич­них країн.
 7. Назвіть основні шляхи формування ринкових відносин і ринкової інфраструктури в Україні.
 8. Який існує зв’язок між глобальними і локальними перехідними процесами?
 9. Охарактеризуйте соціально-економічні наслідки роздержавлення і приватизації власності в Україні.
 10. До якої економічної системи, на ваш погляд, прямує Україна?
 11. Охарактеризуйте основні суперечності перехідної економіки України.
 12. Для презентації на семінарському занятті підготуйте реферат за однією з тем.
 13. Еволюція форм власності як основа формування соціально орієнтованої економічної системи України.
 14. Формування інституційних та економічних умов переходу до нової системи господарювання.
 15. Проблеми й особливості перехідної економіки в Україні.

Тема 25. Світове господарство

 1. Дайте визначення світового господарства та проаналізуйте його структуру. Поясніть, у чому полягають зрушення у структурі світового господарства за останні десятиріччя.
 2. Назвіть головні етапи формування світового господарства. Коли з’явилися світовий ринок і світова система господарства?
 3. Визначте основні закономірності розвитку світового господарства на сучасному етапі. Назвіть ключові чинники, що на нього впливають.
 4. Доведіть, що міжнародний поділ праці є основою розвитку світового господарства.
 5. Наведіть приклади предметної, подетальної і наукової спеціалізації країн.
 6. Поясніть, як співвідносяться процеси транснаціоналізації та інтернаціоналізації. Які риси процесу транснаціоналізації ви можете назвати?
 7. Покажіть різницю між поняттями «інтернаціоналізація виробництва», «інтернаціоналізація капіталу», «інтернаціоналізація господарського життя». Якими показниками вимірюється рівень інтернаціоналізації національної економіки?
 8. Визначте природу міжнародної економічної інтеграції та її характерні ознаки. Покажіть (на прикладах) проблеми та шляхи розвитку інтеграційних процесів у різних регіонах світового господарства (Центрально-Східній Європі, Азії, Африці, Північній та Південній Америці та ін.).
 9. Проаналізуйте еволюцію західноєвропейської інтеграції та оцініть досягнуті результати. Які основні завдання стоять перед ЄС в інтеграційному плані?
 10. Підготуйте для презентації на семінарському занятті реферат за однією з наведених нижче тем.
 11. Генезис та основні етапи розвитку світового господарства (основні теоретичні концепції).
 12. Місце і роль ТНК у світовому господарстві.
 13. Проблеми і перспективи участі України у світових інтеграційних процесах.

Тема 26. Форми міжнародних економічних відносин

 1. Охарактеризуйте чинники, які справили вплив на високі темпи зростання міжнародної торгівлі в 90-ті рр. ХХ ст.
 2. Охарактеризуйте динаміку та географічний розподіл світового ринку послуг. Поясніть, чому промислові розвинуті країни є основними експортерами послуг у міжнародній торгівлі?
 3. Поясніть зміст і значення протекціонізму і політики вільної торгівлі за сучасних умов. Якому з цих двох типів, на вашу думку, повинна віддавати перевагу Україна?
 4. Назвіть основні риси сучасної міграції капіталів.
 5. Поясніть, у чому особливість прямого іноземного інвестування і які його основні типи. Визначте основні напрями залучення прямих іноземних інвестицій в Україну.
 6. Опишіть історію становлення міжнародної валютної системи і визначте головні засади її сучасного функціонування.
 7. Поясніть поняття «конвертована валюта». Перелічіть види конвертованості та чинники, що її визначають.
 8. Обґрунтуйте причини створення міжнародних фінансово-кредитних організацій та покажіть специфіку їх цілей.
 9. Що являють собою валютні ринки світу і які основні напрямки здійснення валютної політики на них?
 10. Якими об’єктивними чинниками зумовлюються зростання масштабів та інтенсивність сучасних міжнародних міграційних потоків?
 11. Охарактеризуйте основні форми міжнародної трудової міграції та їх особливості.
 12. Підготуйте для презентації на семінарському занятті реферат за однією з названих нижче тем.
 13. Основні складові та напрями державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
 14. Еволюція та сучасні форми світових фінансових центрів.
 15. Передумови інтеграції України в міжнародний обмін трудовими ресурсами.

Тема 27. Економічні аспекти
глобальних проблем

 1. Обґрунтуйте характер виникнення глобальних проблем. Що означає термін «глобалістика»?
 2. Дайте визначення глобальних проблем. Якими спільними рисами вони характеризуються?
 3. Наведіть класифікацію глобальних проблем. Які з даних проблем, на вашу думку, є пріоритетними?
 4. У чому, на вашу думку, полягає небезпека глобальних проб­лем для розвитку людства? Наведіть конкретні приклади загострення глобальних проблем та їх негативного впливу на життєдіяль­ність суспільства.
 5. Що таке екологічна криза? Які види екологічної кризи ви знаєте?
 6. Яким чином вирішуються проблеми міжнародного стимулювання охорони навколишнього природного середовища?
 7. Що ви знаєте про природоохоронну діяльність ООН та її установ? В яких спільних проектах і програмах бере участь Україна?
 8. Які основні чинники впливають на глобальну продовольчу проблему? Назвіть основні шляхи її розв’язання.
 9. Охарактеризуйте особливості прояву глобальної ресурсно-енергетичної проблеми в Україні.
 10. Для презентації на семінарському занятті підготуйте реферат за однією з тем.
 11. Сутність та головні етапи економічної глобалізації.
 12. Основні напрями міжнародного економічного співробітниц­тва в галузі екології.
 13. Україна в контексті глобальних проблем видобутку та споживання природних ресурсів.

2.4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

Тема 1. Предмет і метод політичної економії

1. Класичну політичну економію розробляли:
а) А. Монкретьєн, Д. Рікардо, К. Маркс, М. Фрідмен;
б) М. Фрідмен, А. Сміт, К. Менгер, Дж. Кларк;
в) В. Петті, Ф. Кене, А. Сміт, Д. Рікардо;
г) Ф. Кене, К. Менгер, Є. Бем-Баверк;
д) А. Маршалл, Дж. Кларк, Дж. Гелбрейт.

2. Економічна категорія — це
а) конкретний прийом пізнання дійсності;
б) форма умовиводу, де на підставі знання про окреме робиться висновок про загальне;
в) наукове поняття, яке характеризує окремі сторони економічного явища;
г) спосіб, шлях дослідження предмета політичної економії;
д) очищення уявлень про процеси від випадкового, минулого, одиничного і виокремлення в них сталого, стійкого і типового.

3. Спеціальні (конкретні) методи пізнання — це:
а) наукова абстракція;
б) теоретичний;
в) індуктивний;
г) моделювання процесів;
д) діалектичний;
е) усі відповіді правильні.

4. Політична економія виконує функції:
а) пізнавальну;
б) збирання та узагальнення фактів;
в) практичну;
г) методологічну;
д) ідеологічну;
е) політичну.

5. Політична економія розвивалась у такій послідовності:
а) меркантилізм, класична політекономія, маржиналізм, пролетар-
ська політекономія, інституціоналізм;
б) меркантилізм, кейнсіанство, неокласичний синтез, монетарист-
ська школа, маржиналізм;
в) фізіократи, класична політекономія, меркантилізм, монетаризм, неокласична політекономія;
г) меркантилізм, фізіократи, класична політична економія, пролетарська політекономія, маржиналізм, неокласична політекономія, інституціо­налізм, кейнсіанство, неокласичний синтез, монетаристська школа;
д) усі відповіді правильні.
6. Індукція являє собою:
а) форму умовиводу, де на підставі знання про окреме робиться висновок про загальне;
б) припущення про ймовірність зміни явища;
в) спосіб пізнання, одне з можливих розв’язань економічної проблеми;
г) використання статистичних даних спостереження;
д) форму спостережень, що піддаються перевірці через відомі факти або певні явища.
7. Об’єкт політичної економії як науки — це:
а) пошуки ефективного використання рідкісних ресурсів для виробництва суспільного продукту;
б) економічні закони, які управляють виробництвом, розподілом, обміном і споживанням життєвих благ у різних формаціях, усім економічним розвитком;
в) економічне життя суспільства, тобто його економіка (суспільне виробництво);
г) економічні відносини людей в їх єдності і взаємодії з продуктивними силами.
8. Які з названих нижче понять є категоріями політичної економії:
а) власність;
б) товар;
в) техніка;
г) наймана праця;
д) фабрика;
е) прибуток?

9. Що таке економічний закон:
а) наукове поняття, яке характеризує окремі сторони економічного явища;
б) суттєві, стійки і необхідні причинно-наслідкові зв’язки і взаємозалежності даного економічного процесу;
в) категорія, що має об’єктивний характер, оскільки відбиває об’єк­тивну дійсність;
г) вищий критерій істинності, правильності результатів пізнання, узагальнень і висновків?
10. На відміну від економікс політична економія досліджує:
а) явища багатогранної економічної дійсності не в локальному розрізі (макроекономіка чи мікроекономіка), а в системній цілісності;
б) тільки функціональні зв’язки;
в) функціональні й соціальні зв’язки і відносини;
г) найбільш суттєве, найбільш глибинне в явищах і процесах економічного життя.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.