лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Політична економія

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 •  

 Навчальна література
 • Політична економія: Навч. посібник / За ред. К. Т. Кривенка. — К.: КНЕУ, 2001. — Тема 12.
 • Бєляєв О. О., Бебело А. С. Політична економія: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — Тема 10.
 • Політична економія: Підручник / За заг. ред. Ю. В. Ніколенка. — К.: ЦУЛ, 2003. — Тема 9.
 • Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: В 2 т.: Пер. с англ.— М.: Республика, 1992. — Т. 1. — Гл. 7. — С. 108—113.

Наукова література

 • Буряк Л. Д. Формування первісного капіталу малих підприємств // Вчені записки: Наук. збірник. — Вип. 3. — К.: КНЕУ, 2001.
 • Золотарьов А. Раціональне використання оборотних засобів у промисловості // Економіка України. — 2001. — № 7.
 • Корнєєв В. В. Особливості формування і накопичення фінансового капіталу в Україні // Вчені записки: Наук. збірник. — Вип. 3. — К.: КНЕУ, 2001.
 • Кривенко К. Т. Витрати виробництва в системі економічного відтворення // Вчені записки: Наук. збірник. — Вип. 4. — К.: КНЕУ, 2002.
 • Маркс К. Капитал: Т. 2. // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. — Т. 24. — Гл. 1, 7, 8.
 • Маршалл А. Принципы экономической науки: Пер. с англ.— М.: Прогресс, 1993. — Т. 3. — Кн. VІ. — Гл. 7.
 • Терещенко О. Фінансування підприємств в Україні: актуальні проблеми і шляхи їх вирішення // Економіка України. — 2002. — № 1.
 • Терещенко О. О. До питання про оптимізацію структури капіталу підприємства // Вчені записки: Наук. збірник. — Вип. 3. — К.: КНЕУ, 2001.
 • Фукс А. Е. Амортизація і оновлення основного капіталу: теорія і практика. — К.: КНЕУ, 1996.
 • Фукс А. Е. Капітал підприємства: проблеми його кругообороту й обороту в економіці України // Вчені записки: Наук. збірник. — Вип. 3. — К.: КНЕУ, 2001.
 • Чечетов М. Державне регулювання та державне підприємництво: міфи і реальність // Економіка України. — 2001. — № 12.
 • Шеремет О. Формування акціонерного капіталу підприємств хар­чової промисловості України // Економіка України. — 2001. — № 9.

 Амортизація основного капіталу — заміщення в грошовій формі зношених засобів праці поступовим перенесенням вартості на продукт (послуги), що виробляються.
Асоціація — об’єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності (вона не повинна втручатися у виробничу або комерційну діяльність будь-кого з учасників).
Капітал підприємства — засоби виробництва, інше майно та цінності, які обслуговують процес виробництва, а також просте і розширене відтворення підприємства.
Консорціум — об’єднання промислового та банківського капіталу на певний час для досягнення єдиної мети.
Корпорація — об’єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових або комерційних інтересів.
Кругообіг капіталу — безперервний рух капіталу, у процесі якого він послідовно проходить три стадії, набуває на кожній з них певної функ­ціональної форми і повертається до своєї висхідної форми — грошової.
Моральний знос основного капіталу — передчасна втрата основними фондами їх вартості або зменшення її.
Оборот капіталу — кругообіг капіталу, узятий не як окремий акт, а як процес, що безперервно повторюється.
Основний капітал — частина продуктивного капіталу, яка цілком і багаторазово бере участь у виробництві товару, переносить свою вартість на новий продукт частинами (у міру зношування).
Партнерство (товариство) — форма організації підприємства, що базується на об’єднанні (пайовому, частковому) майна різних власників.
Підприємництво — самостійна, ініціативна, творча і на власний ризик здійснювана діяльність суб’єктів різних форм власності з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг і торгівлі з метою одержання прибутку.
Підприємство — первинна ланка суспільного поділу праці і водночас основна ланка народногосподарського комплексу, яка є товаровиробником і забезпечує процес відтворення на основі самостійності та самоокупності.
Фізичний знос основного капіталу — матеріальний знос машин, інструментів, будинків і споруд, інших засобів праці за час їхнього функ­ціонування в процесі виробництва або невикористання.

Тема 13. Капітал і наймана праця

1. Капітал як економічна категорія:

 • перетворення грошей у капітал. Загальна формула руху капіталу;
 • первісне нагромадження капіталу;
 • сутність категорії капітал: різні підходи у трактуванні.

2. Капітал і праця:

 • наймана праця і робоча сила як товар;
 • властивості товару робоча сила.

3. Винагорода за працю в ринковій економіці і заробітна плата:

 • заробітна плата: неокласичний і марксистський підходи. Вартість робочої сили;
 • форми і системи заробітної плати;
 • продуктивність праці і заробітна плата.

 


Навчальна література

 • Політична економія: Навч. посібник / За ред. К. Т. Кривенка. — К.: КНЕУ, 2001. — Тема 13.
 • Бєляєв О. О., Бебело А. С. Політична економія: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — Тема 11.
 • Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / За ред. Г. Н. Климка, В. П. Нестеренка. — К.: Вища шк. — Знання, 1997. — Розд. 19, § 1; Розд. 28, § 2.

Наукова література

 

 • Бергер П. Л. Капіталістична революція: П’ятдесят пропозицій щодо процвітання, рівності і свободи: Пер. з англ. — К.: Вища шк., 1995. — Ч. 1. Феномен капіталізму.
 • Бутко М., Мурашко М. Регіональні складові соціального партнерства // Економіка України. — 2001. — № 4.
 • Зайцев Ю. Умови відновлення мотиваційної природи заробітної плати в перехідній економіці // Економіка України. — 2002. — № 8.
 • Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: В 2 т. — М.: Республика, 1992. — Т. 2. — Гл. 30.
 • Малий І. Й. Теорія розподілу суспільного продукту. — К.: КНЕУ, 2000. — Розд. 4.1.
 • Мандибура В. Специфічні особливості експлуатації праці в період економічної кризи // Україна: аспекти праці. — 1999. — № 3.
 • Маркс К. Капітал: Т. 1 // Маркс К., Енгельс Ф. Твори: Пер. з 2-го рос. вид. — К.: Держполітвидав УРСР, 1963. — Т. 23. — Розд. 4, 17—19.
 • Маршалл А. Принципы экономической науки: В. 3 т.: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1993. — Т. 2. — Кн. VІ. — Гл. ІV.
 • Мендрул О. Стан і перспективи первісного нагромадження капіталу // Економіка України. — 2001. — № 7.
 • Мочерний С. Заробітна плата // Економічна енциклопедія: У 3 т. / Редкол.: … С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. — К.: Академія, 2000. — Т. 1. — С. 584—587.
 • Осовий Г. Система соціального партнерства і механізм регулювання трудових відносин в Ірландії // Україна: аспекти праці. — 1992. — № 2.
 • Самуэльсон П. Экономика. — М.: Прогресс, 1964. — Гл. 28.
 • Туган-Барановський М. І. Політична економія: Курс популярний. — К.: Наук. думка, 1994. — Розд. 1, 2, 3, 10.
 • Уманський О., Першукова Т. Вартість, ціна робочої сили та заробітна плата // Україна: аспекти праці. — 1999. — № 3.
 • Чухно А. А. Капітал, кредит, процент, їх сутність і роль в економіці // Фінанси України. — 1997. — № 9.

 Вартість робочої сили — вартість суми життєвих засобів, достатньої для того, щоб підтримувати трудящого індивіда та його дітей у стані нормальної життєдіяльності.
Заробітна плата — ціна, що виплачується за використання праці і виражає як вартість товару робоча сила, так і оплату за результати праці. Теоретично заробітна плата має дорівнювати граничному продукту виробника.
Капітал — авансовані підприємцями у виробництво товарів засоби виробництва, грошові ресурси, засоби на оплату найманої праці, які в процесі своєї продуктивної взаємодії забезпечують зростання вартості та збагачення підприємців.
Компенсаційні відмінності — відмінності, покликані компенсувати відносну непривабливість або нематеріальні відмінності самої праці.
Мінімальна заробітна плата — законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може проводитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг роботи).
Наймання праці — письмовий чи усний договір між власником підприємства або його представником і працездатною собою про використання робочої сили суб’єкта, що працевлаштовується, у виробничому процесі підприємства за відповідну грошову винагороду.
Номінальна заробітна плата — сума грошей, яку одержує працівник за годину, день, тиждень, місяць.
Первісне нагромадження капіталу — економічний процес, який перетворює, з одного боку, засоби виробництва і засоби до життя в капітал, а з іншого — безпосередніх виробників у найманих робітників.
Перетворення грошей у капітал — запуск грошей в обіг для наживи, тобто для одержання грошової суми більшої ніж первісно вкладена.
Реальна заробітна плата — кількість товарів і послуг, яку працівник може придбати на свою номінальну заробітну плату.
Тема 14. Підприємництво в аграрній сфері
(Тема вивчається самостійно)
 • Аграрне виробництво — особлива сфера вкладення капіталу:
 • особливості сільськогосподарського виробництва;
 • аграрні відносини та їх структура.
 • Земельна рента та її форми:
 • сутність ренти. Рента і орендні відносини;
 • абсолютна земельна рента. Особливості економічних витрат у землеробстві і попиту на продукцію землеробства;
 • диференціальна земельна рента та її форми й особливості.
 • Розвиток підприємництва в сільському господарстві:
 • різноманітні форми господарювання;
 • державна підтримка аграрної сфери та аграрних перетворень.

 Навчальна література
 • Політична економія: Навч. посібник / За ред. К. Т. Кривенка. — К.: КНЕУ, 2001. — Тема 14.
 • Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: В 2 т.: Пер.с англ.— М.: Республика, 1992. — Т. 2. — Гл. 31 — С. 176—179.
 • Основы экономической теории. / Под общ. ред. С. В. Мочер­ного. — К.: Знання, 2000. — Тема 13.
 • Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / За ред. Г. Н. Климка, В. П. Нестеренка. — К.: Вища шк. — Знання, 1997. — Розд. 26.
Наукова література
 • Дем’яненко С. Спільна аграрна політика ЄС: суть, тенденції та значення для України // Економіка України. — 2003. — № 3.
 • Земельний Кодекс України. — К.: атіка, 2001. — Розд. 3—4.
 • Кащенко О. Про ринок землі та його інфраструктуру // Економіка України. — 2000. — № 2.
 • Кривенко К. Т. До питання про абсолютну земельну ренту // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвідом. наук. зб. — Вип. 9 — К.: КНЕУ, 2001. — С. 37—43.
 • Маркс К. Капітал: Т. 3.: Ч. 2 // Маркс К., Енгельс Ф. Твори: Пер з 2-го рос. вид. — К.: Держполітвидав УРСР, 1965. — Т. 25. — Ч. 2. — Розд. 38—40, 45.
 • Онищенко О. Завершення початкового етапу формування нової організаційної структури аграрного сектору // Економіка України. — 2001. — № 7.
 • Онищенко О. Нові форми господарювання та її результативність у сільськогосподарському виробництві Словаччини // Економіка України. — 2000. — № 1.
 • Онищенко О. Особливості сучасних земельних відносин в Україні // Економіка України. — 2001. — № 4.
 • Пасхавер Б. Продовольча доступність // Економіка України. — 2002. — № 7.
 • Пасхавер Б. Цінова ситуація і цінова політика в агросфері // Економіка України. — 2001. — № 1.
 • Самуельсон П. А., Нордгауз В. Д. Мікроекономіка: Пер. з англ. — К.: Основи, 1998 — Розд. 16. — С. 364—386.
 • Юрчишин В. До аналізу причин і наслідків занепаду сільського господарства // Економіка України. — 2001. — № 2.
 • Якименко М., Краснікова О. Торгівля землею в Україні та її соціально-економічні наслідки // Економіка України. — 1999. — № 9.

 Абсолютна земельна рента — рента, яка сплачується з усіх видів земельних ділянок.
Агропромислова інтеграція — посилення взаємозв’язків і органічне поєднання сільського господарства і пов’язаних галузей, які обслуговують сільське господарство, постачають йому ресурси і доводять його продукцію до споживача.
Агропромисловий комплекс (АПК) — сукупність галузей, зайнятих виробництвом продукції сільського господарства, її зберіганням, переробкою і доведенням до споживача.
Диференціальна земельна рента — додатковий чистий дохід, який одержують у землеробстві на відносно кращих (за природною родючістю чи місцезнаходженням) сільськогосподарських угіддях. У сільському господарстві такий дохід є більш-менш постійним.
Земельна рента — економічна категорія, що виражає економічні відносини, пов’язані з формами власності та її використанням, економічна форма реалізації права власності на землю. Це ціна, що сплачується за використання землі, кількість якої (запаси) строго обмежена.
Земельний кадастр — сукупність відомостей про природний, господарський та правовий стан земель. Включає дані щодо реєстрації зем­лекористувань, обліку родючості та якості земель, бонітування ґрунтів та економічної оцінки землі.
Земельні відносини — економічні відносини в суспільстві, пов’язані з володінням і користуванням землею як головним засобом виробництва в сільському господарстві.
Землеволодіння — володіння землею на праві власності, що історично виступає в різних формах.
Землекористування — умови, порядок і форми господарського використання землі особами або колективами, які не мають на неї права землеволодіння.
Земля в сільському господарстві — головний засіб сільськогосподарського виробництва, його активний елемент. Земля є предметом, на який спрямована праця (обробіток, сівба тощо), і водночас знаряддям виробництва.
Нееластичне пропонування ресурсів землі — сумарне пропонування землі як невідтворювального дару природи, кількість якої строго обмежена самою природою, тобто неекономічним чинником.
Оренда землі — форма землекористування, за якою власник ділянки землі передає її на певний строк іншій особі (організації) для ведення господарства за винагороду (орендну плату).
Орендна плата — грошові суми, що їх сплачують орендарі за користування орендованою землею та майном за договором оренди.
Сільське господарство — одна з основних сфер матеріального виробництва; вирощування сільськогосподарських культур і розведення сільськогосподарських тварин для забезпечення населення продуктами харчування, а промисловості — сировиною.
Суспільні економічні витрати в землеробстві — витрати, які фор­муються у господарствах, що використовують відносно гірші земельні ділянки, тоді як інші чинники виробництва (праця, капітал, підприємництво) такі самі, як і на кращих та середніх землях. Причиною таких витрат у землеробстві є суспільний попит на його продукцію, який вимагає залучати до виробництва землеробської продукції відносно гірші землі (наприклад, для вигідного експорту в інші країни світу).
Ціна землі — грошова сума, що її одержує власник землі під час реалізації земельної ділянки. Величина ціни землі залежить від розміру земельної ренти і рівня позичкового відсотка; ціна землі є капіталізованою земельною рентою.
Якісна неоднорідність землі — різна гранична продуктивність окремих ділянок землі в грошовому виразі, зумовлена їх різною родючістю (чи місцезнаходженням).
Тема 15. Держава та її економічні функції
(Тема вивчається самостійно)
 • Необхідність та причини втручання держави в економіку:
 • умови втручання держави в суспільний розвиток;
 • еволюція діяльності держави.
 • Сутність та динамізм економічної діяльності держави:
 • держава в економічній системі;
 • державний сектор економіки та його роль у формуванні економічної системи;
 • еволюція економічних функцій держави.
 • Державне регулювання економічної системи:
 • сутність та мета державного регулювання;
 • об’єкти, суб’єкти та головні важелі державного регулювання;
 • недоліки та переваги державного регулювання.
 • Методи державного регулювання та їх реалізація у ринковій економіці:
 • прямі та непрямі;
 • адміністративні;
 • економічні;
 • донорські та протекціоністські.

 Навчальна література
 • Політична економія: Навч. посібник / За ред. К. Т. Кривенка. — К.: КНЕУ, 2001. — Тема 15.
 • Основы экономической теории: Учебник / С. В. Мочерний, В. К. Симоненко, В. В. Секретарюк, А. А. Устенко; Под общ. ред. С. В. Мочерного. — К.: Знання, КОО, 2000. — Тема 8. — С. 229—236.
 • Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / За ред. Г. Н. Климка, В. П. Нестеренка. — К.: Вища шк. — Знання, 1997. — Розд. 36. — § 1; 37.
 • Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: В 2 т.: Пер. с англ. — М.: Республика, 1992. — Т. 1. — Гл. 6.

Наукова література

  • Беседін В. Створення, становлення і трансформація системи планування в Україні // Економіка України. — 2002. — № 5.
  • Гальчинський А. Монетарна складова економічного розвитку // Економіка України. — 2002. — № 7.
  • Гришан Ю. Державне регулювання діяльності підприємств у після­приватизаційний період // Економіка України. — 2000. — № 11.
  • Гэлбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1976. — Розд. 3.
  • Диба М., Комяков О. Економічна політика держави як механізм узгодження суспільних інтересів // Економіст. — 1999. — № 1. — С. 92—95.
  • Диба М. І. Держава та ринок: взаємозв’язок і взаємодія // Теорії мікроекономіки: Зб. наук. праць проф.-викл. складу і аспірантів. — К.: Акад. муніцип. упр., 2001. — № 7. — С. 222—228.
  • Диба М. І. Державне регулювання економіки в Україні: основні напрями та проблеми // Вісн. Харк. держ. екон. ун-ту. — 2001. — № 2 (18). — С. 50—57.
  • Диба М. І. Проблеми державного регулювання АПК в перехідній економіці // Економіка: проблеми теорії та практики: Міжвуз. зб. наук. пр. — Д.: ДДУ, 2000. — Вип. 44. — С. 24—36.
  • Диба М. І. Регулювання в сучасній економічній системі: Моногр. — К.: КНЕУ, 2000.
  • Єщенко П. С., Кваснюк Б. Є., Бірюков О. А. Нова модель держави. — Слов’янськ: Печатный двор, 2002.
  • Кейнс Д. Общая теория занятости, процента и денег // Классика экон. мысли: Соч. — М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. — Гл. 24. — § 3.
  • Осипян А. Л. Экономика государства благосостояния: Основы и формирование в условиях рыночной трансформации. — Донецк: Лебедь, 2001.
  • Панасюк Б. Економічна політика в Україні наприкінці ХХ століття. — К.: Новий друк, 2002.
  • Панасюк Б. Природні процеси і суспільство // Економіка України. — 2003. — № 4.
  • Стігліц Дж. Е. Економіка державного сектору: Пер. з англ. — К.: Основи, 1998. — Розд. 3.
  • Фридмен М. Количественная теория денег // Классика экон. мысли: Соч. — М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. — Ч. 2. — Гл. 14. — С. 862—865.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.