лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Політична економія

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 Валовий дохід — здобуток ціни на кількість продукції (Р ? Q).
Досконала (чиста) конкуренція — ситуація, коли жоден виробник не може впливати на ринкову ціну.
Конкурентний ринок — ринок, на якому так багато продавців і покупців певного товару, що ніхто не може вирішальним чином впливати на ринкову ціну.
Конкуренція — економічне змагання за досягнення кращих результатів у будь-якій сфері діяльності, боротьба товаровиробників за найбільш вигідні умови господарювання, одержання максимального прибутку.
Монополія — ринкова ситуація, коли певний товар поставляється єдиним підприємством, яке здатне впливати на обсяг виробництва і на ціну товару.
Монополія часткова — ринкова ситуація, коли кількість продавців така незначна, що кожен з них здатен впливати на загальний обсяг пропонування і на ціну.
Недосконала конкуренція — ринкова ситуація, коли підприємство або об’єднання підприємств виробляє і постачає таку частку продукту, що може вирішальним чином впливати на формування ціни. Недосконалою конкуренцією є: чиста монополія, олігополія, монополістична конкуренція.
Олігополія — ситуація в умовах недосконалої конкуренції, коли вироб­ництво в певній галузі контролюється невеликою кількістю підприємств.
Попит — потреба в товарах (послугах), яка зумовлена платоспроможністю і виражена в грошовій формі.
Пропонування — кількість продукту, що може бути доставлена на ринок для продажу за кожної можливої ціни протягом визначеного про­міжку часу.
Ринкова система — система ринків, цін та конкуренції.
Ринковий механізм — координація діяльності суб’єктів через си-
стему цін.
Ринок — обмін, що здійснюється відповідно до законів товарного виробництва та обміну.
Рівноважна ціна — ціна, за якої не має ні дефіциту, ні надлишку товарів і послуг; ціна на конкурентному ринку, за якої величина попиту і величина пропонування збігаються.
Цінова еластичність попиту — відношення відсотка зміни величини попиту до відсотка зміни ціни.
Цінова еластичність пропонування вимірюється відсотком зміни величини пропонування внаслідок зміни ціни товару на 1 %.

Тема 9. Класифікація ринків

(Тема вивчається самостійно)
1. Принципи класифікації ринків. Ринок предметів споживання:

 • принципи класифікації ринків;
 • ринок предметів споживання, його структура, попит і пропонування.

2. Ринки виробничих ресурсів: попит і пропонування:

 • ринки основних виробничих ресурсів;
 • граничний продукт і граничний дохід чинника виробництва;
 • особливості попиту на чинники виробництва;
 • пропонування чинників виробництва.

3. Ринок капіталів:

 • ринок капіталів і ринок капітальних благ;
 • орендна плата. Норма прибутку на капітал;
 • формування ринків виробничих ресурсів і капіталів в Україні.

 Навчальна література
 • Політична економія: Навч. посібник / За ред. К. Т. Кривенка. — К.: КНЕУ, 2001. — Тема 9.
 • Бєляєв О. О., Бебело А. С. Політична економія: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — Тема 8.
 • Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: В 2 т.: Пер. с англ. — М.: Республика, 1992. — Т. 1. — Гл. 4. — С. 76.
 • Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Там же. — Т. 2. — Гл. 29.

Наукова література

 • Євнух О. Житлова іпотека // Економіка України. — 2001. — № 1.
 • Кащенко О. Про ринок землі та його інфраструктуру // Економіка України. — 2000. — № 2.
 • Кручок С. Про історію розвитку і правове забезпечення іпотечних відносин у Центрально-Східній Європі та в Україні // Голос України. — 2001. — № 10.
 • Лагода Т., Юрик Я. Конкурентоспроможність вітчизняних кондитерських виробів // Економіка України. — 1999. — № 2.
 • Маркс К. Капітал: Т. 3 // Маркс К., Енгельс Ф. Твори: Пер. з 2-го рос. вид. — К.: Держполітвидав УРСР, 1963. — Т. 25. — Ч. 1. — Розд. 21—23.
 • Маршалл А. Принципы экономической науки: В 3 т.: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1993. — Т. 2. — Кн. VI. — Гл. VI.
 • Мухін О. Вплив ринку нерухомості на розвиток експертної оцінки майна в Україні // Економіка України. — 2002. — № 4.
 • Потапенко Н. Особливості формування ринку екологобезпечних то­варів, технологій і послуг в Україні // Економіка України. — 2001. — № 8.
 • Потапчук Р. Розмір орендних платежів // Економіка України. — 2002. — № 9.
 • Садова У., Семів Л. Регіональні ринки праці: аналіз та прогноз. — Львів, 2000.
 • Самуэльсон П. Экономика. Вводный курс. — М.: Прогресс, 1964. — Гл. 26—27, 29.
 • Якименко М., Краснікова О. Торгівля землею в Україні та її соціально-економічні наслідки // Економіка України. — 1999. — № 8.

 Граничний дохід — дохід, який за умов досконалої конкуренції дорівнює ціні, помноженій на граничний продукт:
MRPi = MRi ? Р для кожного чинника виробництва,
де MR — граничний продукт (marginal product); Р — ціна; MRi — граничний продукт від чинника і.
Граничний продукт чинника виробництва — додатковий продукт або обсяг продукції, отриманий унаслідок збільшення витрат цього чинника на одну додаткову одиницю за сталої величини інших чинників виробництва.
Закон спадної продуктивності виробничого ресурсу — граничний продукт кожної одиниці чинника виробництва зменшується, якщо величина цього чинника збільшується, а інші чинники залишаються сталими.
Капітал як чинник виробництва — виготовлені товари, які, відповідно, застосовують для продукування інших товарів.
Норма прибутку на капітал — щорічний чистий дохід (орендна плата мінус витрати) на вкладену одиницю капіталу.
Оренда — договір, що його укладають між собою орендодавець майна і орендар щодо тимчасового використання певного капітального блага (фабрики, споруди, верстата, комп’ютера тощо) за відповідну плату.
Орендна плата — платежі за тимчасове використання капітальних благ.
Попит підприємства на виробничі ресурси — похідний попит, оскільки залежить від попиту споживача на його кінцеву про-
дукцію.
Пропонування чинників виробництва — готовність їх власників поставити виробничі ресурси на ринок за ціни відповідного рівня та з урахуванням інших чинників.
Ринок виробничих ресурсів — ринок землі, праці і засобів виробництва (капіталу), спрямований на задоволення виробничих потреб.
Ринок капіталів — оренда капітальних благ або такий її різновид, як лізинг.
Тема 10. Інфраструктура ринку і капітал сфери обігу
(Тема вивчається самостійно)
1. Поняття та основні риси інфраструктури ринку, її роль у регулюванні економічних процесів.
2. Позичковий капітал і відсоток:
 • банки, їх роль і функції;
 • інші фінансово-кредитні установи;
 • відсоток, межі його коливання;
 • сутність кредиту, його форми. Банківський прибуток.

3. Капітал у сфері торгівлі:

 • витрати обігу;
 • торговий прибуток;
 • роздрібна і оптова торгівля;
 • товарні біржі.

4. Фондова біржа. Цінні папери.
 Навчальна література
 • Політична економія: Навч. посібник / За ред. К. Т. Кривенка. — К.: КНЕУ, 2001. — Тема 10.
 • Бєляєв О. О., Бебело А. С. Політична економія: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — Тема 8, § 2—3.
 • Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / За ред. Г. Н. Климка, В. П. Нестеренка. — К.: Вища шк. — Знання, 1997. — Розд. 14, § 2; Розд. 27, § 4; Розд. 28, § 3, 5.
 • Політична економія: Підручник / За заг. ред. Ю. В. Ніколенка — К.: ЦУЛ, 2003. — Тема 7.
 • Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: В 2 т.: Пер. с англ. — М.: Республика, 1992. — Т. 2. — Гл. 31. — С. 180—184.

Наукова література

 • Баласилович Б. та ін. Фондовий ринок і банківська система в інвестиційному процесі України // Банківська справа. — 1998. — № 3.
 • Василик О. Проблеми вдосконалення бюджетної та банківської системи України // Банківська справа. — 1998. — № 3.
 • Дзюблик О. Деякі аспекти грошово-кредитного регулювання економіки // Економіка України. — 2000. — № 4.
 • Золотарьов А., Волик І., Кузькін Е. Посилення взаємодії виробництва і обігу // Економіка України. — 2000. — № 5.
 • Карагодова О., Распутна Л. Проблема кредитування і шляхи її вирішення // Банківська справа. — 1997. — № 6.
 • Лінніков В., Мізецька О. Становлення ринку цінних паперів в Україні // Банківська справа. — 1997. — № 3.
 • Маркс К. Капітал: Т. 3: Ч. 1 // Маркс К., Енгельс Ф. Твори: Пер. з 2-го рос. вид. — К.: Держполітвидав УРСР, 1963. — Т. 25. — Ч. 2. — Розд. 21.
 • Маркс К. Капітал: Т. 3: Ч. 2 // Маркс К., Енгельс Ф. Твори: Пер. з 2-го рос. вид. — К.: Держполітвидав УРСР, 1965. — Т. 25. — Ч. 2. — Розд. 29, 31.
 • Мочерний С. Банк // Економічна енциклопедія: У 3 т. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відпов. ред.) та ін. — К.: Академія, 2000. — Т. 1. — С. 77—79.
 • Матвієнко В. П. Держава і банки. — К.: Демократична Україна. — 1996.
 • Омельянович О. Состояние и проблемы торговли в Украине // Экономические науки. — 1995. — № 3.
 • Павленко А., Пастухов А., Войчак А. Концепція та організаційно-економічні принципи оптової торгівлі засобами виробництва // Економіка України. — 1993. — № 3.
 • Паламарчук В. О., Бойченко О. К. Банківська діяльність за умов перехідної економіки: економіко-правові аспекти // Фінанси України. — 1998. — № 3—4.
 • Савченко О. Україна сьогодні: банки, економіка, політика // Банківська справа. — 1997. — № 5.
 • Солодкий М. О. Біржовий ринок. — К.: Джерела, 2001.
 • Стубайло Г. Основні напрямки кредитної політики комерційних банків // Банківська справа. — 1999. — № 2.
 • Суравцев Г., Ільченко С. Вдосконалення фондової біржової си-
  стеми — передумова ефективного розвитку економіки України // Економічний часопис. — 1998. — № 8.
 • Тимонькін Б. Стан банківської системи України: оцінка і прогноз // Економічний часопис. — 1998. — № 9.

 Акція — цінний папір без установленого строку дії, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві і дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду.
Банк — фінансова установа, яка акумулює тимчасово вільні грошові кошти (вклади), надає їх у тимчасове користування у формі кредиту (позики), виступає посередником у взаємних платежах і розрахунках між підприємствами, установами або окремими особами, регулює грошовий обіг у країні, включаючи випуск (емісію) нових грошей.
Банківський прибуток — різниця між відсотками на вкладений капітал і виплатою відсотків за позичками.
Витрати обігу — витрати підприємства сфери обігу, пов’язані з реалізацією продукції.
Дивіденд — дохід, який отримує власник акції за рахунок прибутку акціонерного товариства.
Інфраструктура ринку — система підприємств і організацій, які забезпечують рух товарів, послуг, грошей, цінних паперів, робочої сили.
Кредит — позика в грошовій або товарній формі на умовах повернення зі сплатою відсотка; економічні відносини між кредитором і позичальником.
Норма банківського прибутку — відношення чистого прибутку до власних коштів банку.
Норма (рівень) відсотка — відношення річного прибутку, що одержу­ється власником грошового капіталу, до суми позичкового капіталу.
Облігація — цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера в передбачений строк з виплатою фіксованого відсотка.
Оптова торгівля — здійснення посередницьких функцій між промисловцями і роздрібними торговцями.
Позичковий капітал — грошовий капітал, який надається в позичку господарському суб’єкту на певний час, на умовах повернення, за плату у вигляді відсотка.
Позичковий відсоток — вартість послуги, яка надається кредитором позичальнику (клієнтові), у вигляді надання йому за плату певної суми грошей на обумовлений строк.
Роздрібна торгівля — реалізація товарів безпосередньо споживачам.
Товарна біржа — форма діяльності оптового ринку з купівлі та продажу товарів за встановленими стандартами і зразками.
Торговий капітал — капітал, який забезпечує рух продукту від виробника до споживача.
Фіктивний капітал — акції, облігації та інші цінні папери, які обер­таються на фондовій біржі.
Цінні папери — грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або відсотків, а також забезпечують інші права, що випливають із цих документів, іншим особам.

Тема 11. Домогосподарства

(Тема вивчається самостійно)
1. Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин:

 • суть домогосподарств;
 • функції домогосподарств.

2. Доходи домогосподарств та їх розподіл:

 • доходи домогосподарств та їх джерела;
 • розподіл доходів: функціональний та особистий.

3. Витрати на споживання. Заощадження домогосподарств:

 • витрати на споживання. Ефект заміни і споживчий надлишок;
 • максимізація граничної корисності;
 • заощадження;
 • домогосподарства і сукупний попит.

 Навчальна література
 • Політична економія: Навч. посібник / За ред. К. Т. Кривенка. — К.: КНЕУ, 2001. — Тема 11.
 • Бєляєв О. О., Бебело А. С. Політична економія: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — Тема 9.
 • Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / За ред. Г. Н. Климка, В. П. Нестеренка. — К.: Вища шк. — Знання, 1997. — Розд. 21.
 • Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: В 2 т.: Пер. с англ. — М.: Республика, 1992. — Т. 1. — С. 105—112.

Наукова література

 • Кузнєцов О. Методика оцінки характеру поведінки споживачів // Економіка України. — 1999. — № 8.
 • Мочерний С. Домашні господарства // Економічна енциклопедія: У 3 т. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. — К.: Академія. — 2000. — Т. 1 — С. 359.
 • Одиниць В. Шляхи удосконалення соціального захисту населення // Економіка України. — 1999. — № 11.
 • Онищенко О. Господарства населення: підсумки, оцінки, прогнози // Економіка України. — 2003. — № 3.
 • Соколик М. Грошові доходи і витрати населення України: тенден­ції та структура // Економіка України. — 1999. — № 3.

 

 

 


Власність подружжя — сукупність відносин, в які вступає подружжя з приводу володіння та використання майна і фінансових ресурсів, які знаходяться у його розпорядженні.
Власність сім’ї — майно та сукупність грошових коштів, якими володіє сім’я.
Гранична корисність доходу — середня гранична корисність на гривню всіх товарів за стану рівноваги для споживача.
Домогосподарство — особа або група осіб, що об’єдналися з метою забезпечення всім необхідним для життя, тобто об’єднаних спільним веденням господарства.
Ефект доходу — вплив зміни ціни на реальний дохід споживачів.
Ефект заміни — коли ціна товару зростає, то споживачі намагаються замінити цей товар іншим, щоб отримати бажане задоволення за найменшу ціну.
Заощадження — частина доходу домогосподарства, що не сплачується у вигляді податку та не витрачається на купівлю товарів особистого споживання.
Індивідуальна власність — особиста власність, власність трудового господарства, власність селянського і особистого підсобного господарства.
Максимізація граничної корисності — таке впорядкування покуп­цем свого споживання, за якого кожен окремий товар приносить йому однакову граничну корисність на кожну витрачену гривню.
Сімейне підприємство — підприємство, яке знаходиться у власності сім’ї і робота якого організовується членами сім’ї.
Сімейний бюджет — збалансовані потоки доходів і витрат сім’ї.
Сімейні доходи — матеріальна основа відтворення сім’ї, сукупність грошових надходжень, що отримує сім’я від використання ресурсів, які знаходяться в її розпорядженні.
Сім’я — сукупність осіб, що живуть разом, пов’язаних родинністю та спільним бюджетом.
Споживання домогосподарства — придбання товарів особистого користування та витрати на соціально-культурні та побутові послуги.
Споживчий надлишок — розрив (різниця) між загальною корисніс­тю блага і його ринковою вартістю, що виражається додатковою вигодою для домогосподарства або споживчим надлишком.
Сукупний дохід домогосподарства — уся сума доходів, які воно отримує в грошовій чи натуральній формі з будь-яких джерел.

Тема 12. Підприємство і підприємництво

1. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки:

 • сутність і ознаки підприємства як суб’єкта ринкової економіки. Функції підприємства;
 • форми і види підприємств.

2. Капітал підприємства і його функції:

 • капітал підприємства і його роль у відтворенні виробництва на підприємстві;
 • кругообіг капіталу, його стадії і функціональні форми;
 • обсяги виробництва і максимізація прибутку в короткостроковому періоді.

3. Оборот капіталу. Основний і оборотний капітал підприємства (фіксований виступ).
4. Сутність підприємництва, його роль у ринковій економіці:

 • сутність підприємництва, його ознаки і функції;
проблеми розвитку цивілізованого підприємництва в Україні

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.