лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Політична економія

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2.2. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, ЛІТЕРАТУРА
ТА ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СЛОВНИКИ

Тема 1. Предмет і метод політичної економії

1. Предмет політичної економії:

 • визначення предмета політичної економії;
 • закони і категорії політичної економії;
 • зародження і розвиток політичної економії, її напрями та школи.

2. Методи політичної економії та її функції:

 • загальні методи пізнання;
 • спеціальні (конкретні) методи пізнання;
 • терміни і поняття, узагальнення, припущення та спрощення;
 • функції політичної економії.

3. Позитивна і нормативна політична економія. Політекономія і економікс.


Навчальна література

 • Політична економія: Навч. посібник / К. Т. Кривенко, В. С. Сав­чук, О. О. Бєляєв та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. К. Т. Кривенка. — К.: КНЕУ, 2001. — Тема 1.
 • Бєляєв О. О., Бебело А. С. Політична економія: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — Тема 1.
 • Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: В 2 т.: Пер. с англ. — М.: Республика, 1992. — Т. 1. — Гл. 1.

Наукова література

 • Бажал Ю. Еволюційна парадигма економіки перехідного періоду // Економіка України. — 1993. — № 8.
 • Єременко В. Сучасна парадигма економічної науки // Економіка України. — 1994. — № 11.
 • Лазовий В. Про «стару» і «нову» парадигми в політичній економії // Економічні науки. — 1997. — № 9.
 • Маркс К. Капітал: Т. 1 // Маркс К., Енгельс Ф. Твори: Пер. з 2-го рос. вид. — К.: Держполітвидав УРСР, 1963. — Т. 23. — Передмова до першого видання.
 • Маркс К. До критики політичної економії / Маркс К., Енгельс Ф. — Твори: Пер. з 2-го рос. вид. — К.: Держполітвидав УРСР, 1963. — Т. 13. — С. 1—65. — Передмова. — С. 5—9.
 • Маршалл А. Принципы экономической науки. — М.: Прогресс, 1993. — Т. 1. — С . 56—106.
 • Павлишенко М. Політекономія — ядро економічної теорії // Економіка України. — 2002. — № 7.
 • Савчук В., Кривенко К. Вітчизняна політична економія: Концептуальні засади та предмет // Наук. записки — Вип. 1. — К.: Хрещатик, 1998. — С. 21—30.
 • Савчук В. С. Місце політекономії у циклі дисциплін економічної теорії // Університетський рівень освіти: зміст та напрями забезпечення: Матеріали наук.-метод. конф. — К.: КНЕУ, 1998.
 • Тивончук І. Про предмет і класифікацію сучасної економічної науки // Економіка України. — 1995. — № 10.
 • Туган-Барановський М. І. Політична економія: Курс популярний. — К.: Наук. думка, 1994. — Вступ. — С. 59—62.
 • Якуша Ю. Деякі питання реалізації практичної функції політекономії в сучасних умовах // Економіка України. — 1991. — № 5.

 Економічна категорія — наукове поняття, яке характеризує окремі сторони економічного явища.
Економічний закон — суттєві, стійкі і необхідні причинно-наслід­кові зв’язки та взаємозалежності даного економічного процесу.
Метод пізнання — спосіб, шлях дослідження предмета політичної економії.
Нормативна політична економія — така, що спирається на оцінні судження людей стосовно того, якою має бути економічна система су-
спільства.
Позитивна політична економія — така, що має справу з фактами об’єктивної дійсності та уникає суб’єктивних оцінних суджень.
Предмет політичної економії — уся система економічних відносин людей у різних економічних формаціях в їх єдності і взаємодії з обмеженими продуктивними силами і політичними, ідеологічними та соціаль­ними інститутами суспільства. Вона, пізнаючи закони, показує, як люди і суспільство мають здійснювати кінцевий вибір рідкісних ресурсів, як найкраще виробляти різні товари і послуги, розподіляти й обмінювати їх з метою максимального задоволення потреб людей.
Принцип — узагальнення, яке лежить в основі певного економічного явища, є його першоосновою.
Тема 2. Економічні потреби і виробничі
можливості суспільства.
Економічні інтереси

1. Виробничі можливості суспільства і продукт виробництва:
 • чинники виробництва та їх взаємодія;
 • продукт виробництва;
 • обмеженість ресурсів;
 • межа виробничих можливостей;
 • вмінені витрати.

2. Економічні потреби суспільства. Корисність продукту:

 • сутність потреб;
 • закон зростання потреб;
 • корисність продукту;
 • гранична корисність продукту;
 • закон спадної граничної корисності.

3. Економічні інтереси, їх взаємозв’язок з потребами, споживанням і виробництвом:

 • економічні інтереси та їх структура;
 • економічні суперечності як джерело соціально-економічного прогресу;
 • споживання — кінцева мета виробництва.

Навчальна література

 • Політична економія: Навч. посібник / За ред. К. Т. Кривенка. — К.: КНЕУ, 2001. — Тема 2.
 • Бєляєв О. О., Бебело А. С. Політична економія: Навч. посібник. — К.: КНЕУ. 2001. — Тема 2.
 • Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / За ред. Г. Н. Климка, В. П. Нестеренка. — К.: Вища шк. — Знання, 1997. — Розд. 6.
 • Макконнэлл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: В 2 т. — М.: Республика, 1992. — Т. 1. — Гл. 2.

Наукова література

 • Башнянин Г., Мочерний С. Граничної корисності концепція / Економічна енциклопедія: У 3 т. / Редкол.: … С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. — К.: Академія. — 2000. — Т. 1. — С. 275—276.
 • Бем-Баверк Е. Основы теории ценности / Экономическая теория: Хрестоматия. — М.: Высш. шк, 1995.
 • Збарський М. Інтереси — рушійна сила суспільного прогресу // Економіка України. — 1999. — № 7.
 • Кларк Дж. Б. Распределение богатства / Экономическая теория: Хрестоматия. — М.: Высш. шк., 1995.
 • Маркс К. Капітал: Т. 1 // Маркс К., Енгельс Ф. Твори: Пер. з 2-го рос. видання. — К.: Держполітвидав УРСР, 1963. — Т. 23. — Розд. п’ятий, § 1.
 • Маршалл А. Принципы экономической науки: Т. 1. — М.: Прогресс, 1993. — Кн. IV, гл. 1, § 1.
 • Олесюк Г. Особливості формування балансу виробничих, майнових та фінансових ресурсів території // Економіка України. — 2001. — № 11.
 • Палкін Ю. Соціально-економічна справедливість в умовах ринку // Економіка України. — 1997. — № 10.
 • Покритан А. Ринкова трансформація і проблема пріоритетів в економіці України // Економіка України. — 1997. — № 2.
 • Самуэльсон П. Экономика: Вводный курс: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1964. — Гл. 2, 21, 26.
 • Смирнов С. Социальная политика: новый курс // Вопросы экономики. — 1999. — № 2.
Абсолютні потреби — такі потреби в матеріальних благах і послугах, які породжені сучасним рівнем розвитку економіки і виробництво яких лише починає освоюватися.
Виробничий потенціал суспільства — сукупність виробничих ресурсів (чинників виробництва), з урахуванням їх обсягу, структури, технічного рівня та якості за умови повного використання робочої сили і підприємницького ресурсу.
Виробництво — процес створення людьми у взаємодії з іншими виробничими чинниками різноманітних благ, необхідних для забезпечення життєдіяльності, добробуту і розвитку всього суспільства.
Вмінені витрати — кількість продуктів, від якої слід відмовитись, щоб одержати певну кількість якогось іншого продукту.
Гранична корисність — додаткова корисність, або задоволення, одер­жуване людиною від споживання ще однієї одиниці конкретного блага.
Дійсні потреби — ті, які в основному відповідають рівню розвитку виробництва відповідних благ і можуть бути задоволені.
Економічний інтерес — реальний, зумовлений економічними відносинами та принципом економічної вигоди мотив і стимул соціальних дій людей щодо задоволення потреб.
Економічні потреби — ставлення людей до економічних умов їх життєдіяльності, котрі дають їм задоволення, насолоду або втіху і які спонукають людей до діяльності, щоб мати і володіти такими умовами.
Закон зростання потреб — невтомне бажання людей мати все більше матеріальних благ і послуг, які дають їм насолоду, тобто за-
довольняють їхні зростаючі потреби.
Закон зростаючих альтернативних витрат — кількість альтернативних ресурсів, якими доводиться жертвувати, щоб одержати кожну додаткову одиницю продукта, зростає.
Закон спадної корисності — зменшення граничної корисності в міру споживання людиною кожної додаткової одиниці певного продукту.
Засоби виробництва — створені людиною в процесі виробництва засоби праці та предмети праці. Інша назва — капітал, капітальні блага.
Земля, чи, більш широко, природні ресурси, — дар природи для виробничих процесів.
Корисність — здатність матеріального блага чи послуги задовольняти ту чи іншу потребу людини.
Межа виробничих можливостей національної економіки — максимальний обсяг продукції, що її може виробити економіка за даного рівня технологічного розвитку і наявних чинників виробництва.
Підприємницька здібність — особливий вид людського хисту, представленого діяльністю з координації і комбінування всіх інших чинників виробництва.
Платоспроможні потреби — ті, які людина може задовольнити відповідно до власних доходів і рівня цін.
Потреба — категорія, що відбиває ставлення людей до умов їх життєдіяльності, а звідси визначає і поведінку.
Продукція виробництва — вироблені матеріальні блага і послуги, які є корисними для забезпечення потреб суспільства.
Рідкість ресурсів — нестача (обмеженість) землі, засобів виробництва, робочої сили і підприємницької здібності для задоволення безмеж­них матеріальних потреб людей.
Робоча сила — сукупність фізичних і розумових здібностей людини, її здатність до праці.

Тема 3. Економічна система суспільства

 • Сутність і основні структурні елементи економічної системи. Класифікація економічних систем та її критерії.

2. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи:

 • сутність продуктивних сил;
 • структура продуктивних сил;
 • суспільний поділ праці;
 • продуктивність праці.

3. Економічні відносини як соціальна форма і спосіб організації економічної системи:

 • сутність економічних відносин, їх пофазна структура;
 • виробничі відносини і спосіб виробництва;
 • техніко-економічні, організаційно-економічні та соціально-економічні відносини.

4. Типи економічних систем. Класифікація типів економічних систем та її критерії:

 • формаційний підхід і класифікація типів економічних систем;
 • цивілізаційний підхід до класифікації економічних систем за типами.

5. Загальний економічний закон розвитку економіки (фіксований виступ).
Навчальна література

 • Політична економія: Навч. посібник / За ред. К. Т. Кривенка. — К.: КНЕУ, 2001. — Тема 3.
 • Бєляєв О. О., Бебело А. С. Політична економія: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — Тема 3.
 • Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / За ред. Г. Н. Клим­ка, В. П. Нестеренка. — К.: Вища шк. — Знання, 1997. — Розд. 4—5.
 • Основы экономической теории: Учебник / С. В. Мочерный, В. К. Си­моненко, В. В. Секретарюк, А. А. Устенко; Под общ. ред. С. В. Мо­черного. — К.: Знання, КOO, 2000. — Тема 1, § 2, 3.

Наукова література

 • Беляев А. А. Механизм хозяйствования: сущность и формы проявления. — К.: Вища шк., 1990.
 • Бєляєв О. О., Бебело А. С. Економічна система: властивості, струк­тура, моделі // Вчені записки: Наук. збірник. — Вип. 1. — К.: КНЕУ, 1998.
 • Валіцький А. Марксизм і стрибок у царство свободи: Історія комуністичної утопії. — К.: Всесвіт, 1999. — Розд. 8.
 • Герасимов Н. В. Экономическая система: генезис, структура, развитие. — Минск: Навука і техніка, 1991.
 • Гукасьян Г. М. Экономическая теория: ключевые вопросы. — М.: Инфра, 1998. — С. 31—34.
 • Маркс К. Капітал: Т. 1 // Маркс К., Енгельс Ф. Твори: Пер. з 2-го рос. вид. — К.: Держполітвидав УРСР, 1963. — Т. 23. Передмова до першого видання.
 • Маркс К. Критика Готської програми // Маркс К., Енгельс Ф. Твори: Пер. з 2-го рос. вид. — К.: Держполітвидав УРСР, 1964. — Т. 19. — С. 11—92.
 • Маркс К. До критики політичної економії // Маркс К., Енгельс Ф. Твори: Пер. з 2-го рос. вид. — К.: Держполітвидав УРСР, 1963. — Т. 13. — С. 1—65. — Передмова. — С. 5—9.
 • Мочерний С. Виробництво // Економічна енциклопедія: У 3 т. / Редкол.: … С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. — К.: Академія, 2000. —
  Т. 1. — С. 191—193.
 • Мочерний С. Економіка // Економічна енциклопедія: У 3 т. / Редкол.: … С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. — К.: Академія, 2000. — Т. 1. — С. 380—382.
 • Мочерний С. Закон адекватності виробничих відносин рівню й характеру продуктивних сил // Економічна енциклопедія: У 3 т. / Редкол.: … С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. — К.: Академія, 2000. — Т. 1. — С. 534—536.
 • Павлишенко М. Економічна система чи спосіб виробництва // Економіка України. — 2000. — № 3.
 • Покритан А. Про економічний зміст сучасних суспільних відносин в Україні // Економіка України. — 2000. — № 10.
 • Шніцер М. Порівняння економічних систем: Пер. з англ. — К.: Основи, 1997.

 Виробнича функція — взаємозв’язок між максимальним обсягом продукції, яку можна виробити, і витратами чинників виробництва, потрібних для цього обсягу.
Економічна формація — спосіб виробництва як єдність і взаємодія продуктивних сил і даного типу суспільно-виробничих відносин.
Економічні відносини — відносини і зв’язки між людьми, що виникають у процесі суспільного виробництва, розподілу, обміну і споживання.
Загальний економічний закон відповідності — відповідність усіх структурних елементів економічних відносин за своїми якісними параметрами рівню розвитку і характеру продуктивних сил.
Поділ праці — процес відокремлення різних видів виробничої діяль­ності, завдяки чому окремі групи виробників закріплюються на тривалий період за певними видами виробничої діяльності.
Продуктивні сили — система чинників виробництва, яка забезпечує перетворення речовин природи, відповідно до потреб людей створює матеріальні та духовні блага і визначає зростання продуктивності суспільної праці.
Продуктивність праці — ефективність, плідність праці людського чинника як основної продуктивної сили.
Спосіб виробництва — єдність і взаємодія продуктивних сил, що перебувають на певному рівні розвитку, і даного типу виробничих відносин.
Технологічний спосіб виробництва — поєднання знарядь праці з матеріалами, технологією, енергією, інформатикою та організацією виробництва.

Тема 4. Відносини власності

1. Власність як економічна категорія:

 • власність як відношення;
 • суб’єкти і об’єкти власності;
 • ознаки власності.

2. Економічний зміст і юридична форма відносин власності:

 • відособлене присвоєння і споживання результатів економічної діяльності;
 • право власності: володіння, розпорядження, користування.

3. Структура відносин власності. Типи і види власності (фіксований виступ).
4. Історичний характер систем і форм власності:

 • первісні форми власності — общинна, приватна;
 • рабовласницька, феодальна системи власності;
 • буржуазна система власності;
 • система власності одержавленого соціалізму;
 • система власності змішаної економіки.

 


Навчальна література

 • Політична економія: Навч. посібник / За ред. К. Т. Кривенка. — К.: КНЕУ, 2001. — Тема 4.
 • Бєляєв О. О., Бебело А. С. Політична економія: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — Тема 4.
 • Основи економічної теорії / За ред. С. В. Мочерного. — Тернопіль: АТ «Тарнекс», 1993. — С. 22—24.
 • Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / За ред. Г. Н. Климка, В. П. Нестеренка. — К.: Вища шк. — Знання, 1997. — С. 58—74.
Наукова література
 • Аибашев Б. Управление, собственность и государственное регулирование экономики // Российский экономический журнал. — 1993. — № 1.
 • Бернадский М. Социальные аспекты преобразования собственности // Вопросы экономики. — 1993. — № 4.
 • Гриценко А. Сумісно-розділені відносини: праця, власність і влада // Економіка України. — 2003. — № 3.
 • Канов О. Функції державної власності: мексиканська модель // Економіка України. — 1999. — № 2.
 • Коваль Я., Антоненко І. Відносини власності в контексті реструктуризації лісового сектору України // Економіка України. — 2001. —№ 6.
 • Корнієнко В. Суспільна власність як стратегічна мета // Економіка України. — 1993. — № 1.
 • Лазня І. Відносини власності в умовах формування ринкової економіки в Україні. — К.: Логос, 1997.
 • Мочерний С. Власність // Економічна енциклопедія: У 3 т. / Редкол.: … С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. — К.: Академія, 2000. — Т. 1. — С. 237—247.
 • Рибалкін В., Маличева Л. Акціонерна власність — внутрішня основа формування і функціонування соціально-ринкового господарства // Економіка України. — 1998. — № 2.
 • Рибалкін В. О., Лазня І. В. Теорія власності. — К.: Логос, 2000.
 • Тимошенко Ю. В. Трансформація власності // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвід. наук. зб. — Вип. 9. — К.: КНЕУ, 2001.

 

 

 


Власність характеризує відносини між людьми з приводу виробництва і відчуження — привласнення його результатів — матеріальних благ і послуг.
Економічний зміст власності — глибинна сутність відносин власності, що характеризує відособлене присвоєння результатів економічної діяльності людей.
Експлуататорська власність — тип відносин, за яких стає можливим привласнювати результати праці інших власниками засобів виробництва.
Об’єкти власності — майно чи результати праці, з приводу яких виникають відносини власності.
Ознаки власності — суттєві, істотні властивості, що розкривають економічний зміст власності.
Право власності — юридична форма прояву відносин власності, що реалізується в трьох атрибутах: право володіння, право розпорядження, право користування.
Приватна власність — вид власності, за якого всі три функції права власності належать окремій приватній особі.
Суб’єкти власності — фізичні чи юридичні особи, які вступають у відносини власності.
Суспільна власність — вид власності, за якого її функції — володіння, розпорядження і користування — належать не одному приватному суб’єкту, а багатьом.
Трудова власність — тип відносин, за яких майно, котрим володіє власник, є результатом його особистої праці чи праці членів його сім’ї.

Тема 5. Форми організації
суспільного виробництва

1. Натуральна форма організації виробництва:

 • сутність і риси натурального виробництва;
 • домашня промисловість;
 • історичне значення натурального господарства.

2. Товарна форма організації суспільного виробництва:

 • виникнення товарного виробництва і його сутність;
 • основні риси товарного виробництва;
 • суб’єкти та об’єкти товарних відносин;
 • товар і його властивості.

3. Вартість і ціна: альтернативні теорії:

 • теорія трудової вартості;
 • суб’єктивно-психологічна теорія вартості (цінності);
 • неокласична теорія вартості. Загальний закон вартості.

4. Проста і розвинена форми товарного виробництва (фіксований виступ):

  • проста форма товарного виробництва;
  • розвинена (капіталістична) форма товарного виробництва;
  • закони товарного виробництва.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.