лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Міжнародна торгівля

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

1.2. Програмний матеріал
за окремими темами

Розділ I. Організація та регулювання
міжнародної торгівлі

Тема 1. Сутність, етапи та показники
розвитку міжнародної торгівлі

Міжнародна торгівля в системі міжнародних економічних відносин. Сутність та визначення міжнародної торгівлі. Підходи до розуміння сутності міжнародної торгівлі: операційний та державно-політичний. Порівняльна характеристика підходів. Еволюція концепцій міжнародної торгівлі: меркантилізм, теорія абсолютних переваг, теорія Хекшера-Оліна (динамічна модель, теорема Рибчинського, парадокс Леонтьєва), неотехнологічні теорії, теорія конкурентних переваг Майкла Портера.
Етапи розвитку міжнародної торгівлі: I — початковий
(з XVIII ст. до першої половини XIX ст.), II — друга половина XIX ст. — початок I світової війни (1914 р.); III — період між двома світовими війнами (1914—1939 рр.); IV — повоєнний
(50-60-ті роки), V — сучасний (від початку 70-х років). Характеристика етапів розвитку міжнародної торгівлі за критеріями: конкретно-історичні чинники зовнішнього середовища, що впливали на розвиток торговельних процесів; особливості торгівлі (темпи, зрушення у товарній та реґіональній структурах); пріоритетні методи регулювання зовнішньої торгівлі.
Система показників розвитку міжнародної торгівлі: об’ємні (абсолютні), результуючі, структурні, інтенсивності, ефективності, динаміки, зіставлення.
Об’ємні (абсолютні) показники: експорт (реекспорт), імпорт (реімпорт), зовнішньоторговельний обіг, генеральна торгівля, спеціальна торгівля, фізичний обсяг зовнішньої торгівлі.
Результуючі показники: сальдо торговельного балансу, балансу послуг, балансу поточних операцій; індекси стану торговельного балансу; індекс «умови торгівлі»; індекс «концентрації експорту»; індекси показників чистої торгівлі, коефіцієнт імпортної залежності країн.
Структурні показники: товарна структура експорту/імпорту, реґіональна (географічна) структура експорту/імпорту, індекс диверсифікації експорту.
Показники інтенсивності: квоти (експортна, імпортна, зовніш­ньоторговельна); обсяг експорту, імпорту або зовнішньоторговельного обігу на душу населення.
Показники ефективності: ефективність експорту (ефект експорту, ефективність експорту фірми, ефективність експорту товарів); ефективність імпорту (ефект імпорту, ефективність імпорту фірми, ефективність імпорту товару).
Методика та практика розрахунку показників динаміки та зіставлення.
Сфери застосування показників розвитку міжнародної торгівлі: глобальні оцінки та зіставлення; аналіз розвитку зовнішньої торгівлі країни; галузевий аналіз, оцінка товарного ринку; оцінка зовнішньої торгівлі фірми.

Тема 2. Форми міжнародної торгівлі

Систематизація форм міжнародної торгівлі: за специфікою регулювання (звичайна, за режимом найбільшого сприяння, преференційна, дискримінаційна); за специфікою взаємодії суб’єктів (традиційна, торгівля за кооперацією, компенсаційна (зустрічна) торгівля); за специфікою предмета торгівлі (торгівля сировинними товарами; торгівля промисловими товарами, машинами та обладнанням; торгівля продукцією інтелектуальної праці, торгівля послугами).
Форми торгівлі за специфікою регулювання: сутність, характеристика, особливості, сучасна практика застосування.
Форми міжнародної торгівлі за специфікою предмета торгівлі. Торгівля сировинними товарами: сучасні класифікації сировинних товарів у міжнародній торгівлі, особливості ринку сировинних товарів і загальні тенденції світової торгівлі, методи регу­лювання світового ринку сировини — міжнародні товарні угоди (типи та принципи укладання), картелі виробників. Сучасна прак­тика міжнародної торгівлі сировинними товарами, Україна на світовому ринку сировини.
Торгівля готовою продукцією, машинами та обладнанням. Особливості світового ринку машинно-технічної продукції та тенденції розвитку. Технічне обслуговування як необхідна умова продажу машинно-технічних товарів на світовому ринку: види, принципи організації, форми технічного обслуговування та чинники, що визначають вибір конкретної форми. Сучасна практика міжнародної торгівлі машинно-технічною продукцією та організації її технічного обслуговування.
Торгівля продукцією в розібраному вигляді: сутність, види складального виробництва, переваги та недоліки, умови ефективного застосування. Сучасна практика організації торгівлі продукцією в розібраному вигляді. Участь України в торгівлі такою продукцією.
Торгівля комплектним обладнанням: сутність, переваги та недоліки, форми угод на поставку комплектного обладнання («технічне сприяння», «підряд генеральний» — поставки «під ключ», «під готову продукцію», «під випуск та реалізацію продукції», на умовах БОТ). Міжнародна практика торгівлі комплектним облад­нанням та Україна.
Форми торгівлі продукцією інтелектуальної праці: ліцензійна торгівля, торгівля ноу-хау, продаж-купівля інжинірингових послуг.
Торгівля ліцензіями: умови виникнення, переваги та недоліки для експортерів та імпортерів, класифікація ліцензій (за об’єктом ліцензування, залежно від наявності в об’єкта патенту, залежно від зв’язку з товарним експортом, залежно від розподілу прав на об’єкт ліцензії між ліцензіаром та ліцензіатом). Форми розрахунків за ліцензії: роялті, паушальний платіж, участь у прибутку, авансовий платіж, передача цінних паперів, передача технічної документації. Тенденції розвитку світового ринку ліцензій. Участь України в торгівлі ліцензіями.
Торгівля ноу-хау: сутність та види, особливості міжнародної торгівлі ноу-хау.
Торгівля інжиніринговими послугами. Сутність і форми інжинірингу (передпроектний, проектний, післяпроектний, проектно-підрядний, управлінський). Методи визначення ціни інжинірингових послуг. Сучасна практика міжнародної торгівлі інжиніринговими послугами.
Міжнародна торгівля послугами. Систематизація послуг у міжнародній торгівлі: розподільчі, посередницькі, виробничі, фінансові, споживчі, некомерційні послуги. Характеристика організації, міжнародного регулювання та стану розвитку торгівлі основними видами послуг на світовому ринку: транспортні послуги, туризм, оренда машин та обладнання, страхування, реклама, інформаційні послуги.

Тема 3. Методи міжнародної торгівлі

Сутність та систематизація методів міжнародної торгівлі: торгівля напряму та непряма торгівля.
Торгівля напряму: прямий експорт, прямий імпорт. Переваги, недоліки та умови застосування торгівлі напряму.
Методи непрямої торгівлі: транзитна торгівля, торгівля через посередників, торгівля через організовані товарні ринки. Транзит­на торгівля: сутність, види, умови застосування. Торгівля через посередників: основні види торговельного посередництва (перепродаж товарів, обмін, консигнація, агентські операції, брокерські операції, лізинг) та їх характеристика за об’єктом посередництва, ступенем залежності посередника від експортера, юридич­ним характером взаємовідносин. Характеристика посередницьких операцій.
Торгівля через організовані товарні ринки: міжнародні аукціони, міжнародні тендери (торги), міжнародні товарні біржі, міжнародні виставки-ярмарки. Товарні аукціони: сутність, предмети торгу, класифікація, етапи проведення. Організаційні форми між­народної аукціонної торгівлі та її основні центри. Тендери (торги): сутність, предмети торгу, класифікація, порядок та умови проведення. Світовий досвід організації та проведення міжнародних тендерів. Участь України в міжнародних тендерах. Міжнародні товарні біржі: сутність, види біржових угод, техніка проведення біржових операцій, організаційні форми торгівлі біржовими товарами та тенденції розвитку міжнародної біржової торгівлі. Міжнародні торговельні виставки-ярмарки: види торговельних операцій, типологія виставок-яр­марків, методи участі, етапи підготовки та участі в роботі виставок, післявиставкова стадія. Сучасні тенденції розвитку міжнародної виставкової справи. Участь України в міжнародних виставках-ярмарках.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.