лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Державний фінансовий контроль

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3) перевірка правильності складання та своєчасності подання до органів ДПІ звіту у формі розрахунку єдиного податку, визначеного за звітний період за даними про фактично отримані ви-
руч­ку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та доходи від іншої операційної діяльності. При цьому основна увага звертається на правильність застосування ставки єдиного податку й обчислення суми податку, що підлягає до сплати (методи аналізу
й порівняння даних, нормативно-правової перевірки, формальної перевірки первинних документів);
4) перевірка правомірності звільнення платника єдиного по-
датку від сплати інших податків та зборів (у тому числі податку на прибуток, комунального податку, збору на обов’язкове со-
ціальне страхування та ін.);
5) у разі переходу підприємства на загальну систему оподаткування, обліку та звітності протягом звітного року перевіряється правильність такого переходу, зокрема, чи не порушено вимоги, що ставляться до платників єдиного податку (перехід необхідно здійснювати з початку року, завчасно подавши про це заяву до ДПІ);
6) перевірка правильності відображення єдиного податку в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності (у ф.-2 «Звіт про фінансові результати» у складі інших операційних витрат).
Контроль розрахунків за прибутковим податком із громадян здійснюється за такими напрямами:
1. Правильність нарахування сум прибуткового податку за місцем основної роботи та за сумісництвом перевіряється відповідно до декрету КМУ «Про прибутковий податок з громадян» від 26 грудня 1992 р. та Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом ГДПІ України від 21 квітня 1993 р. № 12. Для цього використовується інформація аналітичного обліку за рахунком 641 про сукупний оподаткований дохід окремих працівників (за кредитом — нарахування доходу, за дебетом — отримання податку). Вибірково перевіряються підстави для нарахування доходу (первинні документи: наряди, табелі про відпрацьований час тощо) та записи в групувально-накопичу­вальних регістрах. Ревізуючи загальну суму нарахованого доходу працівника, що показується в розрахункових або розрахунково-платіжних відомостях чи регістрах-машинограмах, треба знати, які види доходу не включаються до сукупного оподаткованого доходу. Крім цього, за допомогою методів формальної і логічної перевірки документів (посвідчень, довідок лікарсько-трудової експертної комісії, копій свідоцтва про народження дитини, довідок з місця роботи батьків тощо) треба визначити обґрунтованість зменшення сукупного оподатковуваного доходу в разі застосування пільг до окремих працівників та правильність визначення розміру цих пільг і терміну їхньої дії (працівників, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи, інвалідам з дитинства, інвалідам 1 та 2 груп, інвалідам війни, учасникам бойових дій тощо).
Під час контролю обчислення прибуткового податку мето-
ди нормативно-правової перевірки поєднуються з методами формальної перевірки документів, арифметичних розрахунків, ло-
гічної перевірки взаємозв’язку операцій і зустрічної перевірки.
Розрахунок податку перевіряється в такій послідовності:

 1. спочатку визначається правильність місячного сукупного оподатковуваного доходу;
 2. визначається правильність обчислення прибуткового по-
  датку згідно зі ставкою, наведеною в п. 7.1 інструкції № 12;
 3. сума податку, визначена податковим інспектором, порівнюється із сумою, обчисленою бухгалтерією підприємства, і
  якщо виявлено відхилення, то недонарахована або зайво нарахована сума податку фіксується в акті перевірки.

Перевіряється також дотримання порядку стягнення та повернення неправильно утриманих сум податків. У таких випадках стягнення або повернення відповідної суми податку допускається не більше як за 3 роки до виявлення факту неправильного оподат­кування.
Застосування комплексної перевірки діяльності підприємства та порівняння обсягів виробництва та продажу продукції, витрати сировини, енергії, робочого часу з обсягами нарахованої заробітної плати сприяє виявленню випадків заниження сум прибуткового податку.
2. Перевірка повноти та своєчасності перерахування до бюджету сум податку стягненого з доходів громадян здійснюєть-
ся за записами в дебеті рахунку 641 з одночасним аналізом даних за кредитом цього рахунку. При цьому треба з’ясувати, чи своєчасно та яким чином (якими документами: платіжними дорученнями, перевіреними на їхню достовірність) гроші у сплату прибуткового податку переказані до бюджету, чи підтверджуються ці операції виписками банків та чи правильно вони відоб­ражені в регістрах обліку та звітності. У разі несвоєчаснос-
ті переказу грошей нараховується пеня в подвійному розмірі
ставки НБУ.
3. Контроль своєчасності подання підприємством до подат-
кових органів даних про доходи працівників та утримані з них суми прибуткового податку. Джерелами інформації для конт-
ролю є: накопичені протягом року в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків дані про виплачені громадянам доходи й сплачені суми прибуткового податку відповідно до звіту про нараховану заробітну плату та стягнення прибуткового податку (ф. 8-др.), довідки про оплату праці не за основним місцем роботи, декларації про доходи громадян, які подаються ними до ДПІ, книга реєстрації кореспонденції підприємства, у якій має бути інформація про дату пересилання даних про одержані працівниками доходи та сплачені з них суми прибуткового податку. Якщо за результатами перевірки виявлені факти несвоєчасного повідомлення органів ДПІ, службові особи підприємства при-
тягуються до адміністративної відповідальності й на них накладаються адміністративні стягнення у вигляді штрафу в розмірі
3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у випадках повторення цього порушення протягом року — у розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів.
Основні напрями контролю розрахунків з бюджетом і дер­жавними цільовими фондами за іншими податками та
зборами
:

 1. перевірка правильності визначення бази для нарахування таких податків та зборів;
 2. перевірка правомірності застосування ставок внесків інших податків та зборів до бюджету та державних цільових фондів;
 3. перевірка обґрунтованості застосування пільг за такими податками;
 4. перевірка своєчасності та обґрунтованості нарахування та виплати коштів, які використовуються підприємствами з фондів соціального страхування;
 5. перевірка правильності відображення в обліку операцій з нарахування та сплати податків і зборів;
 6. перевірка правильності та своєчасності складання звітних форм за видами податків і внесків та своєчасності подання їх адресатам.

Методика перевірки цих розрахунків в основному аналогічна методиці перевірки розрахунків із ПДВ та податку на прибуток. Спочатку визначається вид податку чи збору, який має сплати-
ти підприємство, потім за даними обліку перевіряється стан розрахунків підприємства з бюджетом чи державними цільо-
вими фондами та повнота і правильність складання відповід-
ної звітності. Відповідно до чинних законодавчих і нормативних актів перевіряється наявність та обсяг бази оподаткування. Так, перевіряючи правильність сплати комунального податку, треба перевірити інформацію про середньоспискову кількість працюючих, податку з власників транспортних засобів — да-
ні про наявність на балансі підприємства таких засобів, подат-
ку з реклами — про вартість послуг за встановлення і розміщення реклами і т. д. При перевірці відрахувань на соціальні потреби (до фонду соцстрахування, до Пенсійного фонду тощо) спочатку перевіряється правильність визначення фактичного фонду оплати праці, тобто фактичних витрат підприємства на оплату праці.
Своєчасність та повнота сплати до бюджетів чи фондів належних сум перевіряється за даними банківських докумен-
тів та записів в обліку на відповідних рахунках грошових
коштів.
До типових порушень, виявлених під час податкового контролю, належать:
а) наявність заборгованості зі сплати податків за минулі звітні періоди, у тому числі заборгованості понад рік;
б) заниження бази оподаткування чи бази визначення оподаткованого обороту;
в) несвоєчасне подання податкової звітності до органів податкового контролю;
г) відсутність первинних документів, що підтверджують правомірність отримання пільг при розрахунку та сплаті податків.
12.2. Навчальні завдання

 1. Перевірити правильність нарахування податків та відображення в обліку розрахунків за податками й платежами.
 2. Відобразити в журналі ревізора виявленні факти порушень чинних законодавчих та нормативних актів, відомості про винних осіб, суми збитку та інші дані, передбачені структурою документа.
 3. Узагальнити виявлені порушення і недоліки в окремому розділі акта ревізії.
Методичні вказівки до виконання завдань

Для виконання завдань потрібно вивчити теоретичний матеріал за темою, особливо нормативні документи.
Для вирішення задачі 1 треба мати на увазі, що платник ПДВ визначає податковий період у разі, якщо він має обсяг операцій менший від 7200 неоподатковуваних мінімумів за останні 12 місяців.
Під час розгляду задачі 2 слід ураховувати повне відображення операцій з повернення продукції (товару) від покупця, у тому числі й записи сум ПДВ (згідно зі ст. 4.5 Закону України «Про податок на додану вартість»).
У разі порушення угоди з постачальником про повернення тари (задача 3) суму ПДВ, що стосується тари, необхідно включати в базу оподаткування як дохід.
У випадках ліквідації та ремонту об’єктів основних засобів (задачі 4—5) операції треба розглядати відповідно до ст. 4.9
і п. 7.4.4 Закону України «Про податок на додану вартість».
Вирішення задачі 6 потребує перевірки правильності визначення обсягу сплати до бюджету сум ПДВ.
Для вирішення задачі 7 треба користуватися п. 5.3.1, п. 7.11
і п. 5.4.4 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», де передбачені обмеження витрат на подібні заходи.
Згідно з цим законом витрати на ремонт основних засобів можуть включатися до валових витрат у розмірі не більше 5 % вартості основних засобів на початок звітного періоду, а решта витрат відноситься на збільшення балансової вартості груп 2 і 3
та об’єктів основних засобів групи 1 (задача 8).
Умова задачі 10 потребує перевірки правильності відображення платником податку на прибуток заборгованості покупця.
При цьому треба керуватися ст. 12 п. 12.1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».
При розгляді умови задачі 14 треба мати на увазі, що сума прибуткового податку зменшується на 50 % одному з батьків (опікунів, піклувальників), якщо працівники мають на утриманні трьох і більше дітей віком до 16 років і ця пільга зберігається до кінця року, у якому діти досягли 16-річного віку.
У задачі 15 треба перевірити правильність нарахування комунального податку.

Навчальний матеріал для виконання завдання

1. У вступній частині декларації з ПДВ платником зазначено податковий період — квартал. За попередні 12 календарних місяців обсяг оподаткованих операцій платника з урахуванням ПДВ перевищує 7200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Фактичний обсяг таких операцій за податковий період становить 120 000 грн.

2. Покупець повернув частину товару у зв’язку з їхньою невідповідністю за якістю та відмовився робити їм заміну на інші. Сума поставки становить 10 000 грн, повернуто товарів на суму 2000 грн. У бухгалтерському обліку підприємства, що продавало товар, відображено тільки повернення товару (Д-т рахунку 26 «Готова продукція»).

3. Підприємство отримало від постачальника сировину в тарі вартістю 1400 грн, яка згідно з договором має бути повернута постачальнику. Але протягом строку позовної давності цього не було зроблено.

4. На заводі за рішенням керівників були ліквідовані об’єкти основних виробничих фондів за балансовою вартістю 2000 грн. Звичайна ціна цих об’єктів на момент ліквідації — 2800 грн.
У бухгалтерському обліку зроблено записи:
Д-т рахунку 976 «Списання необоротних активів» — 2000 грн.
К-т рахунку 109 «Інші основні засоби» — 2000 грн.

5. Для потреб основної діяльності підприємством використано матеріал за обліковими цінами на суму 6100 грн, а на капітальний ремонт бази відпочинку — на суму 2200 грн. Бухгалтерські записи:
Д-т рахунку 23 «Виробництво» — 6100 грн.
Д-т рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності» — 2200 грн.
К-т рахунку 20 «Виробничі запаси» — 8300 грн.
6. Підприємство реалізувало готову продукцію собівартістю 9280 грн за цінами продажу (без ПДВ) на суму 13640 грн. Інша реалізація становить 600 грн. Придбано та введено в експлуатацію основних засобів на суму 4200 грн (без ПДВ). Купівельна ціна матеріалів, які підприємство відвантажило як зайві, становить 950 грн (без ПДВ). Сплачено постачальникам за матеріали, які витрачено на виробництво — 11 580 грн, за основні засоби — 5040 грн. У бухгалтерії підприємства підрахували, що до бюджету потрібно сплатити ПДВ у сумі 1040 грн.

7. До валових витрат включені витрати на організацію та проведення презентацій, придбання подарунків для запрошених на суму 10 000 грн.

8. Балансова вартість групи основних засобів підприємства на початок звітного року становила 5000 тис. грн. Бухгалтер С. М. Сам­соненко включив до валових витрат І кварталу звітного року витрати на ремонт основних засобів в сумі 320 тис. грн, а в бухгалтерському обліку зробив такий запис:
Д-т 15 «Капітальні інвестиції». К-т 63 «Розрахунки з поста-
чальниками та підрядниками».

9. Згідно з відвантажувальниими документами продукція передана покупцеві 30 грудня минулого року, а оплата за неї надійшла на поточний рахунок підприємства відповідно до виписки банку 3 січня п. р. Обсяг цієї продукції був включений бухгалтерією підприємства до обсягів реалізації і валових доходів у січні п. р.

10. 20 лютого поточного року підприємство відвантажило продукцію на суму 8400 грн згідно з угодою, однією з умов якої є оплата протягом 10 днів з моменту відвантаження. Бухгалтер О. К. Косенко в декларації за І квартал п. р. включив вартість цієї партії продукції до зменшення валового доходу під приводом того, що покупець затримує оплату. Платник податку не звертався ні до нотаріуса, ні до суду.

11. На підприємстві «Токай» відбулася реалізація продукції без оплати її вартості в обмін на надані послуги загальною сумою на 10 000 грн, у тому числі як експортні поставки на суму 2000 грн. У розрахунок акцизного збору за січень п. р. вартість експортних поставок була включена до неоподаткованого обороту з реалізації товарів. Ставка акцизного збору становить 15 %.
12. Покупцям фабрики відвантажено 1400 пальто з натуральної шкіри, договірна ціна партії — 17 360 грн. Ставка акцизного збору на одяг з натуральної шкіри — 35 %. Бухгалтерія фабрики визначила розмір акцизного збору в сумі 9343 грн.
13. Підприємство зареєстроване як платник єдиного податку під час розрахунку суми податку за І квартал п. р. вказало такі дані:
а) доходи від здійснення господарських операцій — 200 000 грн;
б) сума єдиного податку — 14 000 грн;
в) підприємство є платником ПДВ;
г) сплачено до бюджету суми єдиного податку:
за І місяць кварталу — 18 числа місяця в сумі 3000 грн;
за ІІ місяць кварталу — 22 числа місяця в сумі 5000 грн;
за ІІІ місяць кварталу — 16 числа місяця в сумі 6000 грн.
14. Працівник підприємства І. І. Кійко має на утриманні чотирьох дітей віком до 16 років. До бухгалтерії підприємства працівником було подано документи про склад сім’ї в березні п. р.,
а бухгалтер зменшила оподатковуваний дохід із січня цього року. Перевіркою виявлено, що в серпні минулого року ця пільга була знята у зв’язку з досягненням однією дитиною 16-річного віку.
15. Середньоспискова чисельність працюючих в ІV кварталі минулого року становила 130 осіб, у тому числі штатних — 90,
з них потерпілих від Чорнобильської катастрофи — 12, позаштат­них — 40. Нараховано заробітної плати за ІV квартал — 74 000 грн, у тому числі штатним працівникам — 52 100 грн.
Нарахований за ІV квартал минулого року комунальний податок у сумі 5210 грн сплачено до бюджету 20 січня п. р.
12.3. Перелік програмних питань
для поточного та підсумкового контролю

 1. Суть податкового контролю в Україні та його організація.
 2. Нормативно-правова база податкового контролю.
 3. Основні напрями та послідовність перевірки розрахунків платників податків з бюджетом.
 4. Основні напрями перевірки розрахунків з податку на додану вартість.
 5. Перевірка правильності визначення податкових зобов’язань з ПДВ.
 6. Перевірка правильності визначення податкового кредиту з ПДВ.
 7. Перевірка правильності визначення бази оподаткування ПДВ та застосування ставок цього податку.
 8. Перевірка правильності визначення об’єктів оподаткування акцизним збором.
 9. Основні напрями перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати акцизного збору.
 10. Особливості здійснення податкового контролю при спрощеній системі оподаткування.
 11. Основні напрями перевірки нарахування податку на прибуток.
 12. Перевірка правильності визначення обсягу валових доходів підприємства.
 13. Контроль визначення обсягу валових витрат підприємства.
 14. Напрями контролю оподаткування доходів громадян.
 15. Основні напрями та методи контролю розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами за іншими податками та платежами.

12.4. Рекомендована література за темою
1. Про податок на додану вартість: Закон України від 3 квіт. 1997 р. (зі змінами і допов.) // Офіційний вісник України. — 1997. — Число 18. — С. 3.
2. Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби: Закон України від 15 верес. 1995 р. (зі змінами і допов.) // Відом. Верхов. Ради України. — 1995. — № 40. — Ст. 297.
3. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22 трав. 1997 р. (зі змінами і допов.) // Офіційний вісник України. — 1997. — Чис-
ло 23. — С. 5.
4. Про державну підтримку малого підприємництва: Закон України від 19 жовт. 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 46. — Ст. 1977.
5. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 5 лют. 1998 р. (зі змінами і допов.) // Офіційний вісник України. — 1998. — № 6. — Ст. 210.
6. Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами: Закон України від 21 груд. 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2001. — № 7. — Ст. 259.
7. Про Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів: Закон України від 22 груд. 1994 р. (зі змінами та допов. від 16.07.1999 р.) // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 2. — Ст. 10.
8. Про систему оподаткування: Закон України від 18 лют. 1997 р. // Офіційний вісник України. — 1997. — Число 11 (Книга перша). — С. 13.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.