лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Державний фінансовий контроль

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 1. Контроль правомірності отримання доходів і фінансових результатів від іншої звичайної та надзвичайної діяльності (методи обстеження та нормативної візуальної перевірки статуту й установчих документів, договорів про спільну діяльність, бланків цінних паперів, проспектів емісій, договорів на придбання цінних паперів, виписки з регістрів цінних паперів, договорів оренди, депозитних угод, договорів страхування майна підприємства, договорів продажу фінансових інвестицій, основних засобів тощо).
 2. Перевірка правильності відображення доходів від іншої звичайної діяльності. Ревізору необхідно перевірити правильність відображення сум доходів від участі в капіталі (рядок 110 ф. 2), інших фінансових доходів (рядок 120 ф. 2) та інших доходів (рядок 130 ф. 2). За даними рядками звіту про фінансові результати мають відображатися: доходи від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі; дивіденди, відсотки та інші фінансові доходи; доходи від здавання майна у фінансову оренду; доходи від списання простроченої кредиторської заборгованості; доходи від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; доходи від неопераційної курсової різниці; доходи від безоплатно одержаних активів. Здійснюючи логічну перевірку фінансових та інвестиційних операцій ревізованого під­приємства, ревізор перевіряє правильність визначення і відоб-
  раження доходів від таких операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку. Під час формальної перевірки даних операцій необхідно встановити наявність первинних документів, які є підставою для їхнього відображення в обліку. Особливу увагу при цьому слід зосередити на правомірності отримання доходів від участі в капіталі, дивідендів за акціями й доходів за обліга-
  ціями та іншими цінними паперами, що належать підприємству,
  і правильності відображення цих операцій в обліку (методи нормативної і зустрічної перевірки). Перевіряються також операції
  з реалізації іншим підприємствам, організаціям залежаних, невикористовуваних або надлишкових запасів матеріальних цінностей, окремих об’єктів основних засобів (чи не занижені ціни реалізації, достовірні документи). Обов’язковій перевірці на відпо­відність підлягають записи в Книзі головних рахунків і в журналі № 6 за кредитом рахунків 72, 73, 74. Головна мета — оцінити правильність ведення синтетичного й аналітичного обліку на цих рахунках та віднесення сум доходів від іншої звичайної діяльності на фінансові результати наприкінці кожного місяця (методи нормативної перевірки, порівняння, арифметичних розрахунків).
 3. Перевірка фінансових результатів від звичайної діяльності. Спочатку арифметично перевіряється правильність підрахунку фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування у звіті про фінансові результати. У звіті про фінансові результати цей показник має відображатися за рядком 170 (175) як різниця між фінансовим результатом від операційної діяльності, збільшеним на суму доходів від участі в капіталі, інших фінансових доходів та інших доходів і зменшеним на суму фінансових витрат, втрат від участі в капіталі та інших витрат, тобто як різниця рядків (110 + 120 + 130 – 140 – 150 – 160). Під час ревізії фінансових результатів від звичайної діяльності важливого значення слід надавати перевірці витрат від здійснення фінансових і інвестиційних операцій. З застосуванням методів аналізу й нормативної перевірки детально вивчається правильність визначення й обґрунтованість відображення в обліку витрат від іншої звичайної діяльності. Особливій перевірці підлягає правильність відображення в обліку сум збитків, завданих здійсненням фінан-
  сових укладень в цінні папери інших підприємств, операції з безкоштовного передання іншим підприємствам, організаціям невикористовуваних або надлишкових запасів матеріальних цінностей, окремих об’єктів основних засобів (чи не занижені ціни та чи достовірні документи). Контролюючи правильність визначення кінцевого результату від звичайної діяльності, ревізорові слід мати на увазі, що цей результат має визначатися з урахуванням витрат з податку на прибуток і відображатися у звіті про фінансові результати за рядком 190 (195). Тотожність суми податку на прибуток від звичайної діяльності (рядок 180 ф. 2) перевіряється за даними Книги головних рахунків і журналів № 5, 5А, а також їхнє порівнянням з даними податкових розрахунків (декларацій) (методи нормативної, арифметичної і зустрічної перевірки).
 4. Контроль правильності відображення доходів і результатів від надзвичайної діяльності насамперед передбачає перевірку обґрунтованості відображення в обліку надзвичайних доходів і надзвичайних витрат. Застосовуючи методи обстеження та нормативного візуального контролю, ревізор перевіряє акти, що засвід­чують факти здійснення надзвичайних подій та підписані керівником ревізованого підприємства й незацікавленими особами, спеціалістами (пожежники, ДАІ та ін.), розрахунки бухгалтерії (кошториси) втрат від надзвичайної події, висновки експертів про можливість відновлення зіпсованого майна, рішення суду про встановлення винних осіб та відшкодування збитків, платіжні доручення на суми відшкодування збитків тощо. Перевірці також підлягає правильність визнання й відображення в обліку доходів у вигляді страхових відшкодувань наслідків стихійного лиха, пожеж, аварій, техногенних катастроф та інших надзвичайних подій (арифметична та зустрічна перевірка даних журналу № 6 за кредитом рахунку 75 «Надзвичайні доходи» з даними змісту первинних документів, які є підставою для відображення надзви-
  чайних доходів в обліку). Ревізор звертає увагу на правильність
  визначення й відображення в регістрах податкового та бухгалтерського обліку сум страхового відшкодування при страхуванні майна підприємства, які зменшують податок на прибуток від звичайної діяльності, та належного до сплати податку з надзвичайного прибутку. Достовірність формування чистого прибутку (збитку) та правильність його списання після закінчення звітного періоду визначаються шляхом аналізу кореспонденцій рахунків у журналах № 6 і 7 за кредитом рахунків 79 «Фінансові результати» і 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», а також порівнянням підсумкових даних цих облікових регістрів із записами в Книзі головних рахунків, що стосуються дебету рахунків 79 і 44, та показниками звіту про фінансові результати за рядками 200 і 205.

До основних порушень, що їх виявляють під час ревізії доходів і фінансових результатів від іншої звичайної та надзвичайної діяльності, належать такі:
а) віднесення до складу інших доходів сум, що виникли внаслідок іншої операційної діяльності (доходів від реалізації вироб­ничих запасів, операційних курсових різниць тощо);
б) неправильна кореспонденція рахунків при відображенні в обліку доходів і фінансових результатів від іншої звичайної та надзвичайної діяльності;
в) відсутність коригувань прибутку від звичайної діяльності на суму страхового відшкодування за наявності підтверджених належним чином документів, які є підставою для відображення таких сум в обліку;
г) недостовірність фінансових результатів від іншої звичайної та надзвичайної діяльності (через їхній неправильний розрахунок у податковій декларації, недостовірне відображення відсотків за кредитами, помилкове визначення неопераційних курсових різниць і доходів від безоплатно одержаних активів тощо).
9.2. Навчальні завдання

 1. Перевірити правильність розрахунків за наведеними в навчальному матеріалі операціями.
 2. Перевірити відповідність обліку реалізації продукції чинному законодавству.
 3. За виявленими фактами порушень вимог нормативних актів зробити записи в журналі ревізора.
 4. Скласти відповідний розділ акта ревізії фінансово-господар­ської діяльності підприємства.

Методичні вказівки до виконання завдань

Для виконання завдань потрібно вивчити передбачений програмою матеріал на тему «Контроль доходів і фінансових результатів діяльності підприємницьких структур», чинні нормативні акти, якими регулюється порядок документального оформ­лення та бухгалтерського обліку операцій з реалізації продукції; повторити склад первинних документів, якими оформлюють-
ся ці операції, регістрів аналітичного і синтетичного обліку,
методику оцінки і визнання доходів і фінансових результа-
тів від звичайної і надзвичайної діяльності підприємницьких структур.
Загальні правила формування в обліку інформації про доходи встановлені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», згідно з яким дохід від звичайної діяльності визнається за методом нарахування, тобто в момент відвантаження продукції (товарів, робіт, послуг, інших активів).
Інструкцією про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій регламентовано порядок визначення фінансових результатів від звичайної і надзвичайної діяльності. Відповідно до цього порядку фінансовий результат визначається на рахунку 79 «Фінансові результати» за кожним видом діяльнос­ті шляхом зіставлення доходів і витрат звітного періоду, а по його закінченні списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». При визначенні кінцевого фінансового результату (прибутку чи збитку) витрати з податку на прибуток списуються на окремий субрахунок рахунку 79. Ставки податку на прибуток, порядок розрахунку оподатковуваного прибутку, зобов’язання і відповідальність платників податку на прибуток наведені в Законах України «Про оподаткування прибутку підприємств», ухваленому Верховною Радою 22 травня 1997 р., «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетними та державними цільовими фондами», прийнятому Верховною Радою 21 грудня 2000 р.
За умовами задачі 1 спочатку потрібно визначити фактичну собівартість готової продукції за період і, виходячи з неї, визначити фактичну собівартість реалізованої продукції та залишку готової продукції на складі на кінець звітного періоду. Зверніть увагу, що на рахунку 26 готова продукція обліковується за фактичною собівартістю.
Відповідно до умов задач 2—3 необхідно порівняти фактичні та облікові дані про наявність готової продукції на складі й дати оцінку причин можливих розбіжностей у журналі ревізора.
За умовами задач 4—7 слід оцінити правильність докумен-
тального оформлення та відображення на рахунках бухгалтер-
ського обліку розрахунків з покупцями, а також проаналізувати рівень організації обліку та внутрішнього контролю операцій з реалізації продукції.
Дані задач 8—12 вимагають аналізу правомірності включен-
ня до обсягів реалізації певних сум, визначення правильності
відображення в обліку операцій з реалізації продукції, перевір-
ки стану розрахунків з покупцями за поставлену продукцію та оцінки фактів повернень продукції у зв’язку з невідповідністю умовам постачання.
За умовами задач 13—23 потрібно оцінити правомірність фор­мування доходів, витрат і фінансових результатів від іншої операційної та звичайної діяльності, а також з’ясувати, на скільки правильно відображені в обліку ревізованого підприємства операції з нарахування податку на прибуток.

Навчальний матеріал для виконання завдання

1. Дані про випуск готової продукції за І квартал минулого року, грн:
незавершене виробництво на 01.01                                                         32 000;
витрати на виробництво                                                                             64 000;
незавершене виробництво на 01.04                                                         20 000;
собівартість готової продукції в облікових цінах                                71 000;
відвантажено продукції покупцям в облікових цінах                         75 000;
залишок на рахунку 26 «Готова продукція» на 01.01                        48 000;
на 01.04                                                                                                            44 020.
2. За даними складського обліку на складі готової продукції на початок серпня було 40 виробів, на початок вересня — 55, що підтверджується актом інвентаризації готової продукції від 15 вересня минулого року. За даними відділу збуту, покупцям відпущено за серпень 357 виробів, за обліковими даними, у серпні було вироблено та здано на склад 392 вироби.

3. Під час перевірки фактичної наявності готової продукції на складі підприємства станом на 5 лютого 2002 р. інвентаризацій-
на комісія у складі: голови — ревізора В. В. Гарковенка, членів комісії — бухгалтерів ревізованого підприємства С. Г. Лаврук
і Г. Б. Іванченко виявила:
ПОРІВНЮВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА СКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА СТАНОМ
на 5 лютого 2002 р.


Номенклатурний №

Найменування
готової
продукції

Одиниця
виміру

Облікова оптова
ціна, грн

Фактична
наявність

За даними
бухгалтерсь-
кого обліку

кількість

сума, грн

кількість

сума, грн

1847

Білило цинкове

кг

18,00

123

2214

120

2160

1921

Оліфа «Оксоль»

кг

9,80

30

294

35

343

1832

Ацетон

кг

10,50

150

1575

117

1228,5

1831

Спирт

кг

12,50

45

562,5

60

750

1744

Провід Д-2

м

6,00

120

720

98

588

1752

Провід Д-4

м

8,00

86

688

120

960

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.