лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

8.2. Дизайн, його обєкти та програми

Під дизайном, або художнім конструюванням розуміють самостійний вид художньої діяльності, внаслідок якої проектується об’єкт виробництва з визначеними естетичними властивостями. Дизайн є важливою складовою частиною конструювання виробів, оскільки саме він забезпечує зручність та приємність користування виробом, надаючи йому художньої виразності, гармонійно цілісної форми та інших таких властивостей. Головна мета дизайну — полегшити взаємодію людини з виробом, зменшити нервове напруження, сприяти створенню комфортних умов для фізичної та розумової діяльності, побуту й відпочинку. Згідно з вітчизняними традиціями дизайн-об’єктами прийнято вважати як кінцеву продукцію, так і промислові зразки найрізноманітніших виробів машинобудування, електротехнічних, радіотехнічних та електронних виробів, а також товарів культурно-побутового призначення. У багатьох розвинутих країнах дизайн-об’єктами вважаються також і виробничі приміщення, вироб­ничий транспорт, технологічні лінії, виробничі території. Розширення складу дизайн-об’єктів привело до застосування в художньому конструюванні системного підходу, особливо за реалізації так званих «дизайн-програм», тобто комплексів складного обладнання, загальної естетичної організації виробничого середовища тощо.
Зовнішнім вираженням художнього конструювання є естетичність виробу. З нею пов’язують сукупність властивостей товару, що створюють його художню виразність, раціональність форми, цілісність композиції, досконалість виробничого виконання. Саме ці властивості свідчать про виразність, гармонійність, оригінальність товару, відповідність його середовищу, стилю та моді.
Художня виразність охоплює саме ті властивості, які дають змогу споживачеві відрізнити його від багатьох аналогічних. Вона повинна цілком відповідати естетичним уявленням та культурним нормам, що склалися в суспільстві. До таких властивостей належать:
– художньо-інформаційна виразність, яка дає змогу оцінити відповідність зовнішньої форми споживацькій суті та призначенню виробу, відповідність товару стилю та моді. Досягається це оригінальністю й образністю творчого задуму, стильовою відповідністю та іншими прийомами й засобами художньої творчості. Велике значення в цій групі показників має відповідність виробу стилю та моді. Якщо йдеться про відносно невелику залежність між зовнішніми ознаками виробів та їхньою ринковою новизною, можна вважати моду головним чинником естетичної цінності виробу. Проте коли зв’язок між зовнішніми ознаками виробів та їхнім функціональним призначенням більш тісний і визначається великою кількістю ринкових факторів, можна говорити про наявність якогось визначеного стійкого стилю в зовнішніх естетичних ознаках товарів. Отже, художньо-інформаційна виразність виявляється у таких властивостях:

  • художньо-образне втілення соціально та ринково значущої інформації (образна виразність);
  • своєрідність форми, яка виділяє товар з його аналогів (оригі­нальність);
  • сталість ознак форми (стильова визначеність);

– раціональність організації форми, яка показує наскільки вда­ло форма і конструктивне вирішення продукції відображає її головне призначення, функціональні характеристики (динамічність, швид­кохідність, легкість), принцип дії та особливості виготовлення. Крім цього, художня виразність набагато залежить від погодженості фор­ми виробу із застосованими в його конструкції матеріалами, а також від узгодження цілого та частин. Велике значення має зв’язок виробів з їх предметним оточенням. Усі формоутворюючі ознаки мають повною мірою відповідати тим умовам, в яких буде використовуватися виріб. Без такої відповідності продукція навіть найсучасніших форм та кольорових рішень може мати вигляд естетично недосконалої. Таким чином, раціональна організація форми товару визначається:

  • функціонально-конструктивною обумовленістю, яка свідчитиме про відповідність форми виробу його призначенню, конструктив­ному вирішенню та застосованим матеріалам;
  • загальною відповідністю форми виробу умовам його використання;

 цілісність композиції, яка пов’язується із сукупністю таких властивостей виробу як його просторова структура, її масштабна і пропорційна організованість, тектонічність, пластичність. Як прави­ло, із тектонічністю пов’язують характеристику конструкції та матеріалів, які становлять матеріальну структуру виробу — його міцність, стійкість, взаємодію складових елементів. Пластика визначає красу взаємних переходів об’ємів та обрисів, плавність і гнучкість елементів форми. Беруться також до уваги впорядкованість графічних та зображальних елементів, колорит, декоративність, взаємозв’я­зок кольорових сполучень і використання декоративних властивостей матеріалів. Тобто композиційна єдність виробу передбачає підпорядкованість різних ознак та стильових характеристик одній ідеї;
 досконалість виробничого виконання та стабільність товарного вигляду поєднують властивості, що характеризують естетично вдалий вигляд товару. Це чистота виконання контурів та сполучень, стійкість декоративних та захисних покриттів, ретельність оброблення поверхні, чіткість нанесення фірменних знаків, різних покажчиків тощо. Головними естетичними показниками товарів масового попиту є такі, що відображають взаємозв’язок зовнішнього вигляду виробу з його функціональним призначенням, тобто міру відповідності форми, кольору, структури товару його технічним мож­ливостям. Тому вибір естетичних показників дуже складний і визна­чається призначенням та особливостями споживання товарів (табл.17).
Таблиця 17
ЕСТЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ОКРЕМИХ ТОВАРІВ


Естетичні показники
якості

Товари

Комплексні

Одиничні

Костюм
чоловічий

Авто­ручка

Телеві­зор

Сверд-ло

Художня виразність

Образна виразність

+

+

+

Інформаційна ви­разність

Оригінальність художнього задуму.
Виразність стильового рішення.
Дотримання вимог моди

+
+
+

+
+
+

+
+
+Раціональ­ність фор­ми

Вияв у формі призначення виробу. Раціональна красота конструкції, матеріалів, технології, обробки.
Відповідність естетично значущої форми ергономічним вимогам

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Компози-ційна цілісність

Організованість об’ємно-просторо­вої структури: підпорядкованість час­тин і цілого; гармонійна організованість (пропорційність, масштабність); пластичність і силует; упорядкованість графічних і зображувальних елементів; колорит і декоративність, колір, фактура, орнамент

 

+
+

+
+
+
+

 

+
+

+
+
+
+

 

+
+

+
+
+
+

 


+

+


+

Доскона-лість виробничого виконан­ня і стабільність товарного вигляду

Ретельність виконання.
Чистота виконання контурів і сполучень.
Чіткість виконання знаків і супроводжувальної документації.
Стійкість до пошкоджень і тривалість збереження первісного вигляду

+
+
+

+

+
+
+

+

+
+
+

+

+
+
+

+

Основними умовами раціонального художнього конструювання є системний аналіз та пристосування дизайн-об’єктів до навколишнього середовища. Саме системний аналіз є вихідною передумовою формування властивостей виробу. Водночас виріб завжди треба розглядати в органічній єдності з його оточенням.
Однією із важливих умов забезпечення погодженості цілого та частин є додержання правила «золотого перетину» із таким співвідношенням загальної довжини відрізку (L), його малої (Lм.ч.) і великої (Lв.ч.) частин:

Водночас слід брати до уваги динамізм оточення, мінливість його основних параметрів. Саме це дедалі більше визначає необхідність пошуку оригінальних за художнім задумом конструктивних рішень і відповідного вимогам середовища образного стилю.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.