лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

7.3. ФОРМИ І ПРОЦЕДУРИ ФУНКЦІОНАЛЬНО- ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ

Залежно від цілеспрямованості функціонально-економічного об­грунтування технічних рішень може бути використана одна з трьох поширених форм ФВА: корегуюча, творча, інверсна. Найбільше застосування в практиці маркетингової діяльності набули корегуюча та інверсна форми ФВА. Корегуюча форма ФВА сприяє зниженню витрат на виробництво конкретного товару. Інверсна форма ФВА використовується для адаптування товару до вимог цільового ринку, пошуку нових можливостей для продукції, що виготовляється. Її гли­бинна суть полягає у створенні функціональної моделі виробу, яка адекватно відбиває вимоги споживачів нового для фірми сегмента ринку. Ця модель у подальшому матеріалізується в конкретному товарі, коли створюється відповідна модифікація виробу для нового споживача.
Стосовно функцій виробу роль окремих форм ФВА виявляється в такому. Корегуюча форма сприяє ліквідації зайвих функцій, елементів і витрат за одночасного збереження (підвищення) якості. Творча форма запобігає появі зайвих функцій, елементів і витрат також за одночасного підвищення (збереження) якості. Інверсна форма ФВА сприяє пристосуванню (узгодженню) наявних функцій та елементів до умов споживання. Таким чином, сферою застосування корегуючої форми ФВА є виробництво, творчої — проектування, інверсної — експлуатація (тобто пошук сфер застосування без перетворювання товару). Головним об’єктом вивчення є реальні, задані (цільові) та потенційні функції. Детальніше головні методичні особливості різних форм ФВА наведено в табл. 16.
Зміст основних етапів робіт та призначення корегуючої форми ФВА було детально розглянуто в попередньому розділі, але слід зазначити, що її процедури треба здійснювати кількаразово протягом життєвого циклу окремих товарів. Суть цих процедур зводиться до виконання таких аналітичних та розрахункових робіт.
Таблиця 16
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РІЗНИХ ФОРМ ФВА


Характеристика
форми ФВА

Корегуюча

Творча

Інверсна

Мета

Ліквідація зайвих функцій, елементів і витрат за одночас­ного збереження або підвищення якості

Запобігання появі зайвих функцій, еле­ментів і витрат за одночасного збереження або підвищен­ня якості

Пристосування (узгодження) наяв­них функцій та еле­ментів до умов спо­живання

Сфера використання

Виробництво

Проектування

Експлуатація

Головний об’єкт дослід­ження

Реальні функції

Цільові (задані) функції

Потенційні функції

Методи та про­цедури дослід­ження

Аналітичні

Синтетичні, порівняльні та аналітичні

Аналітичні та ком­бінаторні

Спосіб визна­чення цільових функцій

За допомогою аналі­зу та вибору реальних функцій

Шляхом розв’язуван­ня завдань проек­тування

За допомогою виявлення потенційних і аналізу реально існуючих функцій

Різновиди способів пошуку рішень

Основні прийоми науково-технічної творчості

Усі прийоми творчості

Комбінування всіх різновидів творчого пошуку

1. Вибір об’єкта аналізу, визначення мети.
2. 3бирання необхідної інформації щодо об’єкта аналізу.
3. Побудова структурної моделі об’єкта.
4. Визначення межі зони аналізу (побудова діаграм Парето щодо витрат і якості).
5. Визначення вимог до об’єкта, розподіл їх за значущістю.
6. Визначення головних і другорядних функцій об’єкта, побудова загальної функціональної моделі.
7. Аналіз функцій об’єкта.
8. Доповнення функціональної моделі рівнем допоміжних функцій.
9. Побудова сумісної функціонально-структурної моделі.
10. Визначення значущості та відносної важливості функцій.
11. Розподіл витрат за функціями різних рівнів функціональної моделі.
12. Побудова функціонально-вартісної діаграми за рівнями функ­ціональної моделі.
13. Оцінювання ступеня використання функцій об’єктом.
14. Визначення зони неузгодженості і гранично можливих витрат за функціями.
15. Створення пакета ідей для усунення розбіжностей, оцінка їх за допомогою позитивно-негативних таблиць.
16. Побудова морфологічної карти придатних ідей за функціями.
17. Формування варіантів удосконалення об’єкта аналізу.
18. Оцінка різних варіантів витрат і якості виконання функцій, визначення інтегрального показника якості.
19. Перевірка на відповідність прийнятим обмеженням щодо окре­мих функцій.
20. Вибір варіанта для запровадження.
Головною передумовою застосування інверсної форми ФВА є також проведення маркетингового аналізу потреб ринку та потенційного попиту. Саме результати маркетингових досліджень уможливлюють створення функціональної моделі виробу, яка відповідає вимогам споживачів нового для фірми ринкового сегмента. Після реалізації функціональної моделі в конкретному товарі слід очікувати успішного продажу модифікованого товару незнайомому контин­генту споживачів. Отже, на підготовчому етапі здійснення інверсної форми ФВА вирішальну роль відіграє сегментування ринку та вибір нових сегментів з метою перетворення їх на цільові. Інколи цій меті можуть передувати зміни у виробничому та збутовому потенціалі фірми. У такому разі об’єкт ФВА визначається наявністю нового сег­мента, а кінцева мета аналізу передбачає пошук нових функцій та нового рівня якості відповідно до вимог нових споживачів. Є суттєві особливості також і в інформаційному забезпеченні інверсної форми ФВА, що залежить від необхідності проведення обстежень споживачів у нових сегментах ринку. Подоланню цих ускладнень спри­яє більш глибоке вивчення технічних та технологічних особливостей виробу, який передбачається модернізувати. Формування нової функціональної моделі майбутнього виробу здійснюється на аналітичному етапі. Інверсна форма ФВА передбачає вирішення цього завдання додаванням до вихідного набору вже існуючих зовнішніх функцій виробу (об’єкта аналізу) нових функціональних властивостей, які відповідають вимогам споживачів цільового ринкового сегмента. Тобто нова функціональна модель виробу складається зі старих і нових функцій, що мають значення для споживачів майбут­нього цільового ринку. При цьому перехід виробу до нового сегмента може супроводжуватися не тільки появою нових функцій, а й втратою деяких «традиційних» властивостей та функцій виробу.
Головні процедури інверсної форми ФВА мають такий вигляд.
1. Проведення аналізу потреб та попиту.
2. Формулювання мети аналізу.
3. Визначення функції об’єкта застосування.
4. Класифікація функцій (визначення потенційних функцій).
5. Функціональний опис об’єкта (загальна функціональна модель).
6. Визначення досліджуваної сукупності систем-споживачів.
7. З’ясування функції систем та їх елементів.
8. Складання функціонального опису систем.
9. Формування вимог до систем та їхньої значущості.
10. Вибір групи ознак та міри подібності об’єктів і систем.
11. Об’єднання функцій об’єктів і систем за ступенем подібності.
12. Розробка узагальненого функціонального опису (об’єкти — системи), побудова морфологічної карти.
13. Визначення обмежень стосовно матеріальних носіїв функцій та їх зв’язків.
14. Вибір критеріїв зіставлення варіантів (об’єкт — система).
15. Обмеження пошукового простору варіантів.
16. Визначення допустимих витрат на реалізацію функцій об’єк­та за умов виробничої системи.
17. Оцінка інтегрального показника якості для різних варіантів.
18. Здійснення перевірки на відповідність обмеженням.
19. З’ясування умов запровадження об’єкта в системи.
20. Остаточний вибір варіанта сфери застосування об’єкта.
Творча форма ФВА орієнтується на розробку принципово нового товару, який може суттєво розширити ринок фірми (або створити новий ринок товару). Мета цієї форми ФВА — виявити та реалізувати в товарі досі не задоволену потребу окремої групи споживачів. Цьому сприяє побудова гіпотетичної функціональної моделі майбутнього товару, властивості якого (завдяки застосуванню принципово нового технічного рішення) за своїми споживчими властивостями значно перевершують існуючі вироби. Нові потреби і проб­леми споживача виявляються під час маркетингових досліджень, а також на підставі прогнозувань. Відтак на рівні визначення зовнішніх функцій та необхідних параметрів їх реалізації головна роль належить фахівцям із маркетингу, а на рівні внутрішніх функцій, що визначають конструкцію виробу, — дослідникам та розробникам. Саме цьому й відповідають такі процедури творчої форми ФВА.

 1. Вивчення потреб та рівня їх задоволення.
 2. Визначення мети проектування.
 3. Систематизація інформації.
 4. Побудова «дерева цілей» та визначення завдань проектування.
 5. Визначення вимог до характеристик виробу та їх значущості.
 6. Перевірка наявності суперечностей.
 7. Визначення економічних параметрів виробу в цілому.
 8. Визначення зовнішніх функцій виробу.
 9. Визначення принципу реалізації головної функції.
 10.  Визначення внутрішніх функцій.
 11.  Побудова загальної функціональної моделі.
 12.  Перевірка відповідності правилам та вимогам.
 13.  Визначення значущості функцій.
 14.  Визначення гранично допустимих витрат щодо окремих функцій.
 15.  З’ясування ідеї та рішень щодо окремих функцій.
 16.  Здійснення попередніх експертних оцінок.
 17.  Визначення необхідних допоміжних функцій.
 18.  Створення морфологічної карти.
 19.  Визначення синтезованих варіантів і побудова структурної моделі.
 20.  Оцінка ступеня реалізації функцій для різних варіантів.
 21.  Перевірка виконання обмежень щодо витрат.
 22.  Визначення переважної множинності варіантів.
 23.  Остаточний вибір варіанта за якісними та вартісними показниками.

Слід зазначити, що творча форма ФВА перебуває ще в стадії роз­витку. Проте нині вже визначилася чітка тенденція поступового переходу від ФВА окремих розробок, технологічного процесу та інших об’єктів наукової і господарської діяльності до оцінювання раціональності організаційної побудови й ефективності методів управ­ління маркетинговою діяльністю підприємств на принципах функціонального підходу, вартісної оцінки всіх рішень та системного аналізу.


Контрольні питання
 1. Головні критерії економічної раціональності інноваційних рішень.
 2. Визначення та призначення функціонально-вартісного аналізу.
 3. Основні принципи та етапи функціонально-вартісного аналізу.
 4. Класифікація функцій виробу — об’єкта функціонально-вартісного аналізу (ФВА).
 5. Зміст робіт на основних етапах функціонально-вартісного аналізу.
 6. Корегуюча форма ФВА та її використання в маркетинговій діяльності.
 7. Інверсна форма ФВА.
 8. Творча форма ФВА та її значення для розширення ринку та задоволення нових потреб.

__________________________

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.