лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

7.2. Основні принципи та етапи функціонально-вартісного аналізу

У широкому розумінні функціонально-вартісний аналіз не є суто математичним методом оптимізації, але він сприяє наближенню до оптимальних технічних та економічних рішень на основі їх поетапної диференційованої оцінки. Тобто це метод комплексного техніко-економічного дослідження товару з метою розвитку його корисних функцій. При цьому намагаються досягти оптимального співвідношення між значенням функції для споживача та витратами на її здійснення. Мету ФВА в найбільш узагальненому вигляді можна записати у вигляді математичної формули:

де СК — споживча корисність об’єкта аналізу (сукупність споживчих властивостей виробу); В — витрати для досягнення необхідних споживчих властивостей.
Головними завданнями ФВА слід вважати:

  • пошук та реалізацію ефективних технічних рішень, підвищення технічного рівня та якості виробів;
  • зменшення матеріаломісткості продукції, поліпшення вагових характеристик конструкцій, вибір раціональної технології;
  • зменшення трудомісткості продукції, підвищення технологічності та надійності конструкцій;
  • створення нових організаційних форм колективної творчої роботи, скорочення циклу «дослідження–виробництво».

Таким чином, головне завдання ФВА полягає в тім, щоб із використанням системно організованого апарату, спеціальних прийомів, правил і процедур знайти резерви зниження витрат на виробництво та експлуатацію продукції шляхом дослідження функцій як об’єкта аналізу в цілому, так і його складових.
Принципами ФВА є: системність, функціональний підхід, відповідність витрат для забезпечення певних функцій їхній значущості та корисності, колективна творчість.
Процес ФВА здійснюється за такими послідовними етапами: під­готовчий, інформаційний, аналітичний, творчий, дослідницький, рекомендаційний, запроваджувальний.
На перших трьох етапах, які мають в цілому діагностичний характер, встановлюються функції виробу та його елементів, взає­мозв’язки між ними, визначаються вартісні та якісні оцінки цих зв’язків. Саме на цих етапах уточнюється об’єкт аналізу. Найчастіше за такі беруть вироби масового виробництва що мають недостат­ню якість, або собівартість, вищу від аналогів. Це особливо важливо нині, коли саме через розумну цінову політику та рівень якості мож­на досягти суттєвих переваг у конкурентній боротьбі.
Найбільший ефект від ФВА досягається стосовно продукції, яка ще є на стадії розробки. У цьому разі є час для внесення змін у конструкцію виробу чи в технологію виробництва і запобігання можливим зайвим витратам на купівлю та встановлення необхідного облад­нання, сировини, комплектуючих виробів та інструментів.
Об’єкт дослідження вибирається після обговорення запропонованих варіантів. Для цього створюється робоча група із спеціалістів, найбільш компетентних у проведенні ФВА щодо конкретного об’єк­та. Фахівці з маркетингу також беруть участь у підготовчому етапі ФВА нового виробу, але їхня роль суттєво збільшується, коли така операція здійснюється щодо продукції, яка вже випускається та реалізується. Про це свідчать дані табл. 14 [2].
У процесі здійснення функціонального аналізу маркетологи та фахівці ФВА взаємодіють практично на всіх етапах, але найбільш тісно на третьому (аналітичному), коли оцінюються функції об’єкта.
Таблиця 14
УЧАСТЬ ФАХІВЦІВ МАРКЕТИНГУ У ЗДІЙСНЕННІ
КОРЕГУЮЧОЇ ФОРМИ ФВА


№ п/п

Назва етапу

Короткий зміст
основних робіт

Виконавці
робіт

1

Підготовчий

Вибір об’єкта аналізу; визначення мети, завдань і умов здійснення аналізу; визначення виконавців робіт і формування програми їх реалізації

Керівництво фірми; працівни­ки служби мар­кетингу

2

Інформаційний

Накопичення техніко-економічної та маркетингової інформації стосовно об’єкта і його функціональних аналогів

Власні чи залучені з боку спеціалісти з маркетингу

3

Аналітичний

Аналіз функціональної структури об’єк­та; формулювання функцій об’єкта та його елементів, встановлення при­чинно-наслідкових зв’язків між ними і побудова функціональної моделі об’єк­та; оптимізація моделі з метою елімінування непотрібних з погляду споживача функцій та доцільності суміщення функцій

Власні чи залу­чені з боку спе­ціалісти з маркетингу та ФВА

4

Творчий

Формування принципових конструктив­них варіантів реалізації потрібних функцій, що сприяють комплексному вирішенню проблеми

Розробники проекту, конст­руктори

5

Дослідний

Вибір найпридатніших за результатами аналізу рішень (за системою техніко-економічних показників, критеріїв обмежень)

Спеціалісти з маркетингу, еко­номісти

6

Рекомендаційний

Остаточна вартісна оцінка варіантів ви­конання об’єкта і його елементів; прий­няття остаточного рішення щодо кон­струкції об’єкта аналізу

Спеціалісти з маркетингу, еко­номісти

7

Етап
запровадження

Розробка необхідної науково-технічної документації, підготовка і освоєння ви­робництва, тестування продукції на ринку

Розробники, тех­нологи, виробничники, фахівці з маркетингу

У методиці ФВА велика увага приділяється функціям виробу: їх опису, упорядкуванню та систематизації. Саме на основі функцій здійснюється розчленування конструкцій машин та інших виробів, пошук нових технічних рішень і економічне порівняння варіантів.
Функції виробу — об’єкта ФВА — поділяються на зовнішні та внутрішні. Зовнішні складаються з головних та другорядних, а внут­рішні — з основних та допоміжних. За можливостями виявлення функції класифікуються на дійсні та потенційні. За ступенем корисності — на корисні, некорисні та шкідливі. Останні збільшують вар­тість об’єкта. Детальніші класифікаційні ознаки функцій виробу наведено в табл. 15.
Таблиця 15
КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ ФУНКЦІЙ ВИРОБУ


Ознаки
класифікації

Вид функції

Особливості функції

Зовнішня

Загальна об’єктивна функція, що виконується об’єктом в цілому, і відображає функціональні відносини між ним і зовнішнім оточенням

 

Внутрішня

Внутрішня функція об’єкта, що визначається і реалізується його складовими елементами

Роль у задоволенні потреб

 

Головна

Зовнішня функція, що визначає призначення, сутність та сенс існування об’єкта в цілому

 

Другорядна

Зовнішня функція, яка не впливає на працездатність об’єкта й відображає побічні цілі його створення, забезпечує і збільшує попит на нього

Значення в робочому процесі об’єкта

 

Основна

Внутрішня функція, яка забезпечує працездатність об’єкта, створює необхідні умови для здійснення головної функції

 

Допоміжна

Внутрішня функція, яка сприяє реалізації основ­ної функції

Можливість
виявлення

 

Дійсна

Зовнішня або внутрішня функція, яка реально присутня в об’єкті і здійснюється за нормативних умов його функціонування

 

Потенційна

Зовнішня або внутрішня функція, яка реально присутня в об’єкті, але не здійснюється до появи нових умов його функціонування

 

Корисна

Зовнішня або внутрішня функція, яка свідчить про функціонально необхідні споживчі властивості об’єкта для визначення його працездатності

 

Ступінь корис­ності

Некорисна

Зовнішня або внутрішня функція, яка є зайвою і збільшує вартість об’єкта, але є нейтральною стосовно інших функцій та споживчих властивостей виробу

 

Шкідлива

Зовнішня або внутрішня функція, яка непотрібна і збільшує вартість об’єкта, негативно впливає на інші функції та споживчі властивості

Розглянемо докладніше зміст окремих етапів ФВА. Так, на попередньому підготовчому етапі вибирають (з відповідним техніко-еконо­мічним обгрунтуванням) об’єкти аналізу, визначають мету, завдання та умови його проведення, формують програму реалізації робіт.
На інформаційному етапі спеціалістами з маркетингу підприємства (або фахівцями, що залучаються ззовні) збираються необхідні дані щодо об’єкта та його функціональних аналогів. Збирається інформація щодо основного призначення виробу і сфери його можливого застосування, технічних можливостей продукції, визначальних показників якості, собівартості аналогів. Принцип наступності в роз­витку техніки сприяє тому, що для багатьох виробів існують аналоги, які мають тотожні конструктивні рішення і однакову або схожу цільову функцію. Здійснюючи функціональний аналіз, проводять ретельне дослідження аналогів виробу з метою виявлення повторюваних елементів, тобто типових складових процесу функціонування, характерних для таких виробів. Для цього використовуються техніч­ні паспорти, інструкції, протоколи випробувань, технічні умови, результати аналізу патентної інформації. Усі дані фіксуються на спеціальних картках або в пам’яті ЕОМ. Додатково збирають інформацію відносно функцій окремих деталей виробу, матеріалів, що з них вони виготовлені, та собівартості складових. Велика увага приділяється оцінкам споживачами якості, надійності й відповідності продукції вимогам моди, естетики та ергономіки. Усі служби та підрозділи підприємства беруть участь в інформаційному забезпеченні попереднього етапу ФВА.
На аналітичному етапі маркетологи та спеціалісти ФВА досліджують функціональну структуру об’єкта. З цією метою формулюються функції об’єкта та його окремих елементів, виявляються зв’язки між ними і будується функціональна модель об’єкта. Потім здійснюється оптимізація отриманої моделі з метою елімінування непотрібних з погляду споживача функцій, а також можливості та доцільності суміщення окремих функцій. Тобто на цьому етапі вивчаються функції об’єкта та витрати для їх забезпечення. Відкидаючи зайві функції, одночасно скорочують непотрібні витрати. Додатково вирішують питання про можливість заміни матеріалів, облад­нання та технологічних операцій. Для визначення значущості функцій окремих складових виробу можуть бути використані методи експертних оцінок. Творчий етап передбачає формування інженерно-технічними працівниками принципових конструктивних варіантів реалізації отриманих функцій, тобто формування комплексного вирішення проблеми. Метою дослідного етапу є вибір найпридатні­ших за результатами аналізу рішень. Він здійснюється конструкторами, маркетологами та економістами з використанням системи тех­ніко-економічних показників та встановлених обмежень. Тобто до­слідний етап передбачає оцінку ідей і варіантів, опрацьованих на попередніх етапах, з метою ліквідації диспропорцій між функціями та витратами.
На рекомендаційному етапі виконується за участю економістів та маркетологів вартісне оцінювання варіантів загального виконання об’єкта та його елементів, приймається остаточне рішення щодо конструкції товару — об’єкта аналізу. Етап запровадження зв’яза­ний із розробкою необхідної науково-технічної документації, підготовкою та освоєнням виробництва, тестуванням продукції на ринку. Він характеризується активною взаємодією інженерно-технічних працівників та маркетологів. Роботи з ФВА вважаються виконаними, якщо буде знайдено варіант виробу або процесу з низькою собівартістю та високою якістю.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.