лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

6.4. СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ

Системи автоматизованого проектування — це організаційно-технічні системи, що здійснюють автоматизоване проектування об’єк­тів. Вони складаються з комплексу засобів проектування, які мають зв’язок із підрозділами (користувачами) проектної організації. Структура САПР є сукупністю проектуючих та обслуговуючих підсистем. До проектуючих належать підсистеми, які безпосередньо виконують проектні процедури. Такими, наприклад, є проектування деталей та складальних одиниць, частин будинків і споруд тощо. Проектні процедури завершуються випуском текстових та графічних документів на різноманітних носіях (паперових аркушах, магніт­них дисках, стрічках тощо). Обслуговуючі підсистеми призначаються для підтримки працездатності проектуючих підсистем. Це, наприклад, підсистеми графічного виконання об’єктів проектування, документації, інформаційного пошуку. Матеріально-технічну ба­зу та інструментальну основу САПР становить комплекс засобів автоматизації проектування, тобто взаємозв’язана сукупність усіх видів забезпечення. Саме ці засоби виконують роль «співбесідника» з користувачем (конструктором), і є носіями якісно нової технології проектування.
Головною метою створення САПР на фірмах, які здійснюють активну товарну інноваційну політику, є підвищення техніко-еконо­мічного рівня та конкурентоспроможності нової продукції, зменшення вартості та трудомісткості проектування. Використовуючи САПР, конструктор має можливість творчо осмислити, порівняти та проаналізувати десятки різних варіантів проектних рішень. Суттєвою особливістю автоматизованого проектування є формування в пам’яті ЕОМ єдиної інформації, яка розвивається (доповнюється) від однієї проектної моделі до іншої. Така наступність дає змогу будь-коли отримати інформацію, необхідну для нового об’єкта проектування. Крім того, швидкість обробки та доступність таких даних уможливлюють раціональну організацію стадії проектування та підготовки виробництва, виключають дублювання інформації на паперових носіях, яка має місце за традиційних розробок. Більше того, у разі оснащення виробництва верстатами з числовим програм­ним управлінням (ЧПУ) можна зовсім відмовитися від звичайних паперових носіїв проектної інформації. Разом з цим слід пам’ятати, що проектування — творча інтелектуальна діяльність, формалізувати яку цілком неможливо. Найбільш складними щодо цього є по­чаткові стадії проектування. Натомість такі трудомісткі процедури як розробка та відповідне оформлення текстової та графічної документації можуть бути формалізовані повністю. Пояснюється це тим, що створення САПР базується на розробці складних математичних моделей і алгоритмів, спеціалізованих мов проектування, достатніх баз даних. За сучасною класифікацією до головних компонентів забезпечення САПР відносять:
– математичний — методи, математичні моделі, алгоритми виконання процесу проектування;
– лінгвіністичний — мови проектування, термінологія;
– технічний — пристрої обчислювальної та організаційної техніки, засоби передачі даних, вимірювальні й інші прилади та їх сполучення;
– інформаційний — бази й масиви даних на магнітних носіях з описом стандартних проектних процедур і типових проектних рішень, комплектуючих виробів, матеріалів, а також сукупність моделей, які відображають досвід проектування;
– методичний — документи щодо складу, правил відбору і експлуатації засобів нової технології проектування;
– організаційний — положення, інструкції, накази, штатні роз­клади, кваліфікаційні вимоги та інші документи, які встановлюють склад проектної організації та її підрозділів, їхні функції, зв’язки між ними.
За створення САПР та їх підсистем звичайно керуються загальносистемними принципами: сумісності, єдності, розвитку. Так, створюючи САПР, необхідно забезпечити сумісність неавтоматизованого та автоматизованого проектування, що дає змогу досягти поступового переходу до його прогресивнішої організації. Цілісність і єдність системи передбачають, що розробка всіх видів забезпечення САПР має забезпечити достатню збалансованість зв’язків її підсистем та компонентів. Особливе значення має створення автоматизованих робочих місць (АРМ) для конструкторів, обладнаних персональ­ними комп’ютерами. Засоби забезпечення формують у пам’яті ЕОМ проектну модель усього комплексу інформації, яка необхідна для створення продукції, і на її основі здійснюють паралельне виготовлення креслень, розробку технології та підготовку виробництва. Заміна традиційного проектування автоматизованим вирішує проблему кількаразового скорочення термінів розробки та впровадження у виробництво нових поколінь високоякісних товарів. Однак, створен­ня САПР потребує значних матеріальних і трудових витрат, ефек­тивного нормативного забезпечення порядку їх запровадження та функціонування.


Контрольні питання
  1. Основні принципи та етапи творчої діяльності.
  2. Загальна класифікація методів науково-технічного пошуку.
  3. Фактографічні методи генерування ідей.
  4. Експертні методи генерування ідей.
  5. Сутність та напрямки застосування «дельфійського» методу.
  6. Логічні методи.
  7. Методи інверсії та комбінування.
  8. Системи автоматизованого проектування.

__________________________

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.