лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Морфологічний аналіз грунтується на побудові матриці характеристик об’єкта прогнозування та їх можливих значень із наступним перебиранням і оцінюванням варіантів сполучень цих значень. Він реалізується на основі побудови так званого морфологічного блоку, який був запропонований швейцарським ученим Ф. Цвікі в кінці 50-х років. Параметри об’єкта, відібрані на попередньому етапі як найважливіші для проблеми, що вивчається, розміщуються в рядках та стовпчиках багатовимірної таблиці — морфологічної матриці. У кож­ній клітинці матриці є варіанти можливих рішень. Процедура морфологічного аналізу — це послідовне перебирання можливих сполучень різних характеристик (у нашому прикладі — фізичних принципів та технічних рішень). Загальна кількість m варіантів створення нового технічно складного товару дорівнює добутку

де i = 1, 2, ...., n — кількість різних типів характеристик; ri — кількість характеристик i-го типу.
Прогнозна сутність методу морфологічного аналізу виявляється у можливості передбачення ймовірнісних характеристик товарів, які ще не створені, але можуть з’явитися в майбутньому.
Метод мозкового штурму являє собою сукупність прийомів отримання нових ідей шляхом творчого співробітництва організованої групи фахівців. Передумовою успішної діяльності групи є концентрування уваги її співробітників виключно на проблемі, що розглядається, а також незалежність думок і вільний виклад ідей кожним. Зрозуміло, що повністю виключається будь-який тиск на кожного учасника творчого колективу. Навпаки, схвалюються спроби розвит­ку ідей своїх колег, спроби побудувати одну ідею за допомогою іншої, комбінування ідей у різних сполученнях. Ліпші результати досягаються тоді, коли група працює в складі п’яти–десяти осіб протягом обмеженого часу (одна–дві години).
Евристичні методи базуються на асоціативних здібностях, інтуїтивному мисленні і здатності людини керувати ним. До таких методів належать різні правила та рекомендації, що допомагають розв’я­зувати задачі без попереднього оцінювання результатів. найпоширенішими евристичними методами є методи аналогії та інверсії.
Методи аналогії відображають природне прагнення людини до наслідування, тобто до відтворення у виробах особливостей предметів, процесів і явищ оточення, а також розумових здібностей і фізичних можливостей власного організму. Прагнення до встановлення подібності й розбіжності створюваних людиною знарядь праці й об’єк­тів живої природи супроводжує особистість на всіх етапах її творчої діяльності. Ще й досі шукають аналогій між літаком та птахом, роботом і рукою людини, кібернетичним пристроєм та людським мозком тощо. У найбільшому узагальненні евристичні методи аналогії залежно від специфіки об’єкта наслідування поділяють на два класи: методи наслідування об’єктів неживої природи; методи наслідування об’єктів живої природи (людини та інших біологічних істот).
Метод аналогії має багато різновидів. Так, наприклад, метод репродукції відтворює специфічні особливості окремих предметів при­родного середовища в об’єктах, що проектуються. Відтворюються зовнішні обриси, форми, пропорції та інші особливості об’єкта відтворення. Таким прикладом може бути конструктивне вирішення сучасних телевеж, архітектура службових споруд тощо. Метод пристосування передбачає кілька нескладних операцій, виконання яких уможливлює пристосування природних конструкцій та речовин для споживчих цілей. Це, наприклад, декоративні прикраси, прості знаряддя праці. Безпосередньо з відтворенням пов’язаний метод копіювання. Він передбачає використання стандартних копіювальних пристроїв для багаторазового використання аналогічних рішень, які були знайдені раніше. На цьому принципі базується використання трафаретів, шаблонів, моделей тощо.
У сучасній практиці генерування ідей широко застосовується метод прецеденту. Він передбачає використання в новому товарі оригінального й ефективного функціонального принципу, що був застосований у попередніх моделях. Наприклад, торгові автомати, каси-автомати. Метод конструктивної подібності покладено в основу проектування товарів, що є геометричною (лінійною, площинною або об’ємною) аналогією вже існуючих. Наприклад, ряд автомобілів, що побудовані на спільній конструктивній базі, серія електро­побутових виробів.
Застосовується також у творчій діяльності метод реінтеграції (метод «нитки Аріадни»), що сприяє створенню нового складного товару за аналогією з відносно простим. Відомо, що ракетний двигун Ф. Цандера був розроблений за аналогією з паяльною лампою. Для розробки товарів споживчого призначення дуже часто використовується метод псевдоморфізації. Завдяки йому створюються вироби, які за формою аналогічні існуючим, але мають інше функціональне призначення. Метою такого товару є створення хибного уявлен­ня щодо його справжньої функції. Наприклад, авторучка у вигляді гвіздка, запальничка-пістолет, радіоприймач-гаманець.
Широко застосовуються для генерування ідей методи, що пов’я­зані з наслідуванням об’єктів живої природи. Наприклад, метод біомеханіки базується на відтворенні в товарах, що розробляються, принципів механіки руху живих істот (гелікоптер). Метод біоархітектури використовує для нових товарів форми та пропорції, властиві об’єктам живої природи (наприклад, радіатори опалювання, огорожі та інші конструкції). Метод палеобіоніки бере за прототипи для нових товарів силуети викопних тварин (крокуючий екскаватор). Проектуючи товари, які штучно відтворюють функції, притаманні людині, використовують метод біокібернетики.
До логічних належать також методи альтернативного пошуку, що засновані на комплексному використанні в процесі пошуку ідей нових товарів таких прийомів, котрі утворюють альтернативні пари: «прийом — антиприйом». Наприклад: збільшення — змен­шення, гіперболізація — мініатюризація, макроідеалізація — мікро­ідеалізація.
Метод інверсії (від лат. переставляння) також відіграє важливу роль у пошуку ідей нових товарів. Він передбачає пошук рішень у напрямках, протилежних загальноприйнятим для аналогічних об’єк­тів. Наприклад, метод інверсії робочих матеріалів і речовин передбачає заміну традиційних їх видів на нетрадиційні. Це забезпечує можливість виконання товаром нових функцій або збільшує його корисність. Метод інверсії форми об’єкта передбачає зміну експлуатаційних властивостей товару через відхилення від традиційних рішень. Наприклад, літак із крилами, що складаються, катер на підводних крилах. Якщо потрібно одночасно брати до уваги суперечливі вимоги до конструктивних матеріалів, також застосовують метод інверсії. Наприклад, заміна металевих деталей на пластмасові забезпечує сполучення традиційно протилежних властивостей — міцності й легкості.
Нині великого поширення набули методи комбінування, що базуються на системному аналізі основних ознак виробу. Такими, зокрема, є параметри, складові елементи та зв’язки між ними. Системний аналіз дає змогу синтезувати нові технічні рішення відносно товару, який розробляється, та його можливих варіантів. Комбінування доцільно виконувати з використанням ЕОМ та систем автоматизованого проектування (САПР).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.