лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 РОЗДІЛ 6

О

сновним завданням етапу генерування ідей є створення сучасних конкурентоспроможних товарів, які за своїми техніко-еко­номічними показниками та технологічним виконанням відповідають вищим науково-технічним досягненням, задовольняють потреби спо­живачів. Розробляючи ідеї нового продукту необхідно керуватися вимогами найбільшої безпеки, економічної доцільності та повної від­повідності функцій виробу умовам оточення. Це правило поширюється на всі вироби незалежно від того чи вони є складовою частиною товару, чи готовим товаром.
Вимоги найбільшої безпеки пов’язані з передумовою, що будь-якому виробу — об’єкту виробництва та експлуатації (викорис­тання) — мають бути надані необхідні властивості, які максимально виключають шкідливий вплив на людину та довкілля. Беручи до уваги значне підвищення вимог споживачів до безпеки споживання товарів, найліпше керуватися вимогами абсолютної безпеки.
Вимоги економічної доцільності передбачають, що основні параметри й конструкція виробу мають забезпечувати високий рівень його ефективності як об’єкта виробництва та експлуатації (викорис­тання). Корисний ефект від використання виробу за призначенням відповідно до встановлених режимів експлуатації повинен забезпечуватися мінімально необхідними витратами трудових, матеріальних і енергетичних ресурсів.
Не менше значення на нинішньому етапі науково-технічного роз­витку світового промислового виробництва має додержання вимог повної відповідності функцій, що виконуються виробом, умовам дов­кілля. У цьому разі йдеться про те, що функціональні властивості виробу повинні обов’язково відповідати рівню параметрів зовнішнього середовища та діапазону їх змін. Необхідно також досягти повного узгодження цих властивостей з параметрами середовища, якщо останнє має високу динамічність та стохастичність. Зрозуміло, що виконання всіх цих передумов потребує напруженої творчої діяльності.
У найбільшому узагальненні процес творчої діяльності здійснюється в органічному поєднанні таких стадій: підготовка, задум, пошук, реалізація. Усі стадії творчого процесу базуються на інформаційному, методичному та технічному забезпеченні. Інформаційне забезпечення включає базу знань, банк даних прогнозів, патентів, стандартів, довідок. Із методичним забезпеченням ототожнюють сукупність методів вирішення винахідницьких, стандартизаційних та оптимізаційних завдань. До технічного забезпечення звичайно відносять засоби обчислювальної техніки, системи автоматизованого проектування, програмно-технічні комплекси.
У процесі творчої діяльності стадія підготовки до наукового пошуку передбачає: накопичення необхідних вихідних знань; попередню систематизацію фактів у тій області розвитку науки і техніки, що вивчається; інтелектуально-творчу підготовку особистості до пошуку ідей. Зі стадією задуму пов’язують вивчення невирішеної проблемної ситуації та визначення проблеми для подальшого її розв’язання. З цією метою вивчають наявну науково-технічну інфор­мацію та формулюють головне завдання пошуку; з’ясовують центральне питання (фокальна точка завдання), що потребує вирішення; встановлюють необхідні вимоги й суттєві обмеження; розробляють план пошуку рішення. Особливу увагу приділяють вивченню умов виникнення та досвіду вирішення аналогічних задач на різних етапах розвитку науки і техніки.
Центральною в процесі творчої діяльності є стадія пошуку. Саме тут трансформується й вирішується проблемна ситуація, реалізується план пошуку рішення відповідного задуму. Найбільш характерними етапами цієї стадії вважають: генерування ідей; визначення принципів розв’язання задачі; виявлення позитивних та негативних наслідків, що випливатимуть з тих чи тих принципів розв’язання задачі; аналіз різних варіантів і вибір із них оптимального.
Завершує творчий процес стадія реалізації, на якій здійснюється: технічне оформлення розв’язання творчої задачі; дослідна перевірка й випробування технічного рішення з наступним внесенням у нього необхідних поправок та доповнень; реалізація рішення та його подальший розвиток. Отже, основним елементом творчого пошуку є генерування нових ідей.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.