лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

4. Проектування товару. На цьому етапі здійснюється проектування товару, його параметрів, дизайну, упаковки, визначається назва або марка товару, виготовляються дослідні зразки. Проектування товару є центральним елементом створення інноваційного продукту. Саме на цій стадії вирішуються питання щодо технічного рівня виробу, можливостей якісного виготовлення продукту, його майбутнього ефективного використання та експлуатації. По суті, під час проектування товару закладаються кількісні показники якості, котрі можна розподілити на дві категорії:
– показники технічного характеру, які відображають ступінь придатності виробу до використання за прямим призначенням (на­дійність, ергономічність тощо);
– показники економічного характеру, які визначають безпосередньо або опосередковано рівень матеріальних, трудових та фінансових витрат на створення товару. Саме ці витрати здебільшого визначають нижню межу ціни нового продукту. Серед показників дру­гої категорії головну роль відіграють показники технологічності конструкції нової продукції. З ними пов’язується сукупність властивостей конструкції виробу, що виявляється в оптимізації затрат праці, витрат засобів, матеріалів і часу за технічної підготовки виробництва, виготовлення та експлуатації товару. Для складних у техніч­ному відношенні товарів уже на стадії проектування намагаються досягти технологічної раціональності конструкції. Саме вона характеризує можливість найбільш ефективного виготовлення нового виробу (або серії виробів) з використанням тих матеріальних та трудових ресурсів, котрі має фірма. Ефективному використанню необхід­них ресурсів сприяє також дотримання на етапі проектування товару принципів конструктивно-технологічної наступності. Слід зазначити, що наступність як філософська категорія має абсолютний, всеосяжний характер. У найбільшому узагальненні наступність — це об’єк­тивно необхідний зв’язок між новим і старим у процесі розвитку. Це характеризує одну із найзагальніших закономірностей розвитку матеріального світу і стосується всіх форм суспільного розвитку, зокрема науки, техніки, виробництва. Вітчизняний та міжнародний досвід свідчить, що, наприклад, в проектуванні нових виробів маши­но- і приладобудування до 80% конструктивних рішень переходить від виробу до виробу. Головними характеристиками наступності конструктивно-технологічних рішень є показники застосування уні­фікованих та стандартизованих рішень, а також показники повторності. Коефіцієнт застосування (Кзаст.), який дає найбільш точне визначення конструктивної наступності складових частин у виробі, що проектується, розраховується з формули (%):

де n — загальна кількість типорозмірів складових частин у виробі;
n1 — кількість оригінальних типорозмірів складових частин, що спроектовані тільки для даного виробу.
Зрозуміло, що чим вище коефіцієнт застосування, тим менші витрати на проектування та освоєння виробництва нових виробів.
Коефіцієнт повторності (Кп) дає уявлення про насиченість виробу однаковими складовими частинами і визначається за формулою (%):
.
де N — загальна кількість складових частин у виробі.
Аналогічне призначення має визначення середньої повторюваності складових частин у виробі (Кп.с), яка розраховується за формулою:
Кп.с =.
Поряд зі скороченням кількості оригінальних складових частин велике технічне та економічне значення має загальне зменшення конструктивних елементів. Це сприяє поліпшенню конструкції виробу, підвищенню його надійності та довговічності. За інших однакових умов вищою вважається якість того виробу, який має меншу кількість складових.
Нині традиційною формою здійснення проектних робіт, є використання методу «цільових програм», які передбачають створення тимчасових творчих колективів з різноманітних фахівців. Як правило, такі колективи мають визнаного лідера і кількох спеціалістів, що працюють на постійній основі. Залежно від етапів просування такого колективу від ідеї товару до серійного виробу до участі у творчій діяльності залучаються представники відповідних підрозділів підприємства.
5. Випробування дослідних зразків і доопрацювання виробів. Проектування продукції передбачає створення відповідних конструк­торських документів для виготовлення й випробування дослідного зразка (партії) виробу. Тільки після випробування дослідного зразка здійснюється розробка робочої конструкторської документації для серійного (масового) виробництва. Випробування дослідних зразків здійснюється спочатку на стендах виробника, потім у реальних умовах. Як правило, з випробуваннями ототожнюють експериментальне визначення (оцінювання, контроль) кількісних та якісних характеристик властивостей об’єкта внаслідок впливу на нього різних експлуатаційних чинників. Головними складовими процесу випробувань вважають:
– об’єкт дослідження (дослідний зразок);
– умови випробувань;
– режим функціонування об’єкта;
– засоби випробувань;
– програму та методику випробувань;
– накопичення, обробку, оцінку точності даних випробувань;
– вірогідність повторення та відтворення результатів випробувань.
За значного посилення конкуренції для скорочення термінів запровадження новації на ринок виробники все частіше вдаються до прискорених випробувань надійності складної техніки. Такі випробування забезпечують отримання необхідної інформації щодо безвід­мовності та довговічності продукції в більш стислі строки. На основі випробувань здійснюється доопрацювання товару.
До початку повномасштабного виробництва та реалізації продук­ції деякі фірми створюють та тестують пробну партію товарів [15]. За допомогою тестування виявляються властивості нового товару в процесі дослідного споживання, оцінюються комерційні перспективи його випуску. Це дає змогу попередньо перевірити маркетингову діяльність (інфраструктуру продажу) за реальних умов. Однак слід зважати на небезпеку, що така попередня перевірка може розкрити секрет конкурентам, які встигнуть наздогнати, а то й випередити фірму.
6. Розвиток виробництва та збуту. На завершальному етапі роз­робляється детальний план виробництва нового товару. З цією метою досліджуються джерела забезпечення матеріалами, компонентами, обладнанням, готуються робочі креслення, здійснюється за­пуск товарів у виробництво. На цьому етапі багато західних фірм керуються принципом «роби своєчасно». Застосування цього принципу передбачає впровадження кардинальних змін до чотирьох найбільш важливих виробничих сфер: управління запасами, розміщення обладнання, взаємовідносини з постачальниками, а також внут­рішні виробничі відносини. Праця з постачальниками комплектуючих і матеріалів передбачає контроль та аналіз супровідної докумен­тації, здійснення необхідних процедур під час вхідного контролю. Одночасно уточнюються наявні та оцінюються перспективні вимоги до продукції. Ця діяльність зв’язана з необхідністю сервісного обслуговування продукції на вимогу споживача і, якщо необхідно, навчання обслуговуючого персоналу правил її експлуатації.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.