лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

5.3. Інформаційне забезпечення створення наукомісткої та високотехнологічної продукції

Значному зменшенню ризику, пов’язаного з інноваційною товар­ною політикою, сприяє достатнє інформаційне забезпечення, особливо щодо створення нової наукомісткої та високотехнологічної продукції. Успіх нової продукції багато в чому залежить від її відповідності вимогам споживачів (70 – 90% успіху). Англійські вчені вважають, що ринкові чинники за своїм значенням у 4 рази переважають науково-технічні. На їхню думку, процес розвитку нової техніки — це діалоговий процес взаємодії між створювачами продукції та її споживачами. Американські експертизи засвідчують, що 32% комерційних невдач новацій є наслідком помилкової оцінки вимог ринку, 13% — помилок у сфері збуту, 14% — надто високих цін, 10% — несвоєчасного початку продажу, 8% — активної протидії конкурентів і тільки 23% новинок зазнають невдачі з технічних причин [12]. Особливе місце займає дослідження чинників, що впли­вають на конкурентоспроможність нової продукції. Тут необхідні комплексні маркетингові дослідження і використання їх результатів у оперативному та стратегічному плануванні. У цьому зв’язку цікавими є результати досліджень американських учених Буза, Алена та Хемільтона, здійснені 1982 року [33]. Згідно з ними головними чинниками комерційного успіху нових товарів слід вважати:

– адаптованість товару до вимог ринку —                                 85 %;
– відповідність товару особливим можливостям фірми —      62 %;
– технологічні переваги товару —                                                 52 %;
– підтримку нових товарів керівництвом —                                45 %;
– використання процедур оцінювання —                                    33 %;
– сприятливе конкурентне середовище —                                   31 %;
– відповідність організаційної структури —                               15 %.
Таким чином, створюючи нову наукомістку й високотехнологічну продукцію, треба брати до уваги: призначення та сферу застосування продукції; особливості попиту; географічний розподіл попиту і споживання; головні країни експорту та імпорту; фірми-проду­центи аналогічної продукції; техніко-економічний рівень аналогічної продукції; номенклатуру (асортимент) аналогів; основні відомості щодо технології виробництва; імовірні якісні зміни в товарній масі в перспективі; можливий вплив науково-технічного прогресу на вироби, що випускаються (технічний рівень, економічні показники, темпи вдосконалення та заміни); стан виробничих потужностей кон­куруючих фірм; аналіз патентно-ліцензійної діяльності провідних фірм на світовому ринку.
Для продукції, призначеної для експорту, ретельно аналізуються такі елементи зовнішнього середовища як конкуренція, інституційні чинники, правова система. Для кожного з цих елементів оцінюються функціональні аспекти товару, дизайн, упаковка тощо.
Аналізуючи зовнішнє середовище, беруть до уваги місцеві вимоги до ергономіки, розмірів, габаритів, а також до стандартів. Ураховують кліматичні особливості, рівень сервісу, ставлення місцевих споживачів до кольору й зовнішнього оформлення товару, його відповідність місцевим смакам і традиціям. Звертають увагу на назву нового товару, її інформативність, придатність для легкого запам’я­товування, а також на матеріали, що використовуються для пакування.
Оцінюючи конкурентне середовище, беруть до уваги наявність аналогічних товарів та їх конкурентоспроможність і можливий життєвий цикл. Вивчають недоліки та переваги оформлення товарів кон­курентів, престижність їхніх товарних марок, якість та специфічні особливості упаковки власного товару, можливості її поліпшення.
До інституційних чинників, передовсім, належить вивчення організацій, що здійснюють контроль за додержанням стандартів, випробовують та порівнюють якість товарів та упаковки. Відтак з’ясо­вують наявність в країні організацій, що можуть подати допомогу у виборі найбільш придатної назви товару, здійснити кваліфіковане випробування упаковки.
Значну увагу треба приділити вивченню правового середовища, що регламентує порядок використання товару в країні. Це, передовсім, стосується правил техніки безпеки та охорони довкілля, порядку патентування продукції, реєстрації торгової марки та назви товару.
Такий аналіз особливо важливий для початкових стадій розробки продукції. Пояснюється це тим, що рівень витрат на експлуатацію готового виробу на 80% визначається технічними характеристиками, які приймають конструктори на початкових етапах проекту­вання. На стадії виготовлення дослідного зразка конструктор може впливати на 15% загальних витрат, а коли виріб передається до серійного виробництва, ці можливості скорочуються лише до 5%.
У промислово розвинутих країнах мають місце цікаві тенденції щодо інформаційного забезпечення створення нової продукції. Його основою стають вимоги споживачів. Беручи до уваги результати опитування покупців, фірми визначають можливі властивості майбутньої продукції, зміни в технології, прогнозують кон’юнктуру рин­ку та поведінку основної маси споживачів. Наприклад, більшість аме­риканських фірм створення нової продукції розпочинає з вироблення загальної концепції. На цьому етапі вивчається інформація служби маркетингу щодо переваг та недоліків продукції, яка вже виробляється, аналізуються відомості про діяльність конкурентів, про розвиток відповідних ринків. Пропозиції служби маркетингу та інших підрозділів, які стосуються розробки нової продукції, ранжируються з урахуванням потенційних виробничих витрат, характеристик можливих покупців та діапазону цін. Після цього визначаються основні техніко-економічні параметри нового виробу, складається кошторис витрат, пов’язаних із розробленням нової продукції, визначається структура витрат за етапами впровадження, встановлюється ціна й умови продажу, порядок технічного обслуговування та обсяги послуг післяпродажного обслуговування, розраховується прибуток. Розробникам нової продукції надається також інформація про надійність раніше спроектованих ними виробів, перелік претензій споживачів протягом гарантійних термінів їх експлуатації.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.