лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

5.2. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ НОВОГО ТОВАРУ

Найчастіше з новим товаром зв’язують результат творчого пошуку, який суттєво поліпшує вирішення якоїсь проблеми споживача, або розв’язує проблему, що раніше не вирішувалася. У такому розумінні термін «новий товар» має багато трактувань, серед яких переважають три головні підходи.
По-перше, беруть до уваги виробничо-часові критерії, коли новим вважають будь-який виріб, виробництво якого розпочалось упер­ше. У цьому разі критерієм новизни виробу вважають час, потрібний для його освоєння й виробництва, а не якісну своєрідність.
По-друге, виділяють критерії відмінностей нового товару від його аналогів та прототипів. Таким критерієм, наприклад, може бути принцип породження товаром або задоволення ним раніше невідомої потреби. Новим товаром деякі автори [5] схильні вважати новації, зв’язані з прогресивними змінами, які відрізняють товар від тих, що були відомі раніше. Ці зміни можуть стосуватися сировини, матеріалів, конструкції, технології, зовнішнього оздоблення тощо.
По-третє, виходять не з єдиного критерію, а з їх сукупності, що характеризує ті чи ті сторони новизни виробу. За такого підходу можна виділити чотири рівні новизни товару:
– зміна зовнішнього оформлення за збереження старих споживчих властивостей;
– часткова зміна споживчих властивостей внаслідок поліпшення основних технічних характеристик, але без принципових змін технології виготовлення;
– принципові зміни споживчих властивостей, які вносять суттєві корективи у спосіб задоволення відомої потреби;
– створення товару, що не має аналогів.
У вітчизняній практиці набуло найбільшого поширення трактування суті нової продукції з позицій виробника: оригінальна, оновлення, модернізована, модифікована, удосконалена, індивідуального виконання, освоєна виробництвом за кордоном, освоєна виробництвом на інших підприємствах України, відремонтована, із відходів виробництва, повторного використання.
Оригінальний виріб — це принципово новий виріб, коли дотеперішній інженерний досвід не знає аналогів такого самого конструктивного виконання та повного чи часткового складу споживчих властивостей. Оригінальність виробу підтверджується виданим на нього патентом або авторським свідоцтвом.
Оновлений виріб — це виріб, конструктивне виконання якого частково змінене за збереження або незначного поліпшення його споживчих властивостей.
Модернізований виріб — це оновлений виріб, розроблений замість того, що вироблявся раніше. У ньому присутні часткові зміни конструкції, здійснені на основі новітніх науково-технічних досягнень. Порівняно з попереднім ( вихідним) модернізований виріб має такі самі або поліпшені споживчі властивості.
Модифікований виріб — це також оновлений виріб, розроблений замість того, що раніше випускався, з метою розширення сфери застосування. Такий виріб відрізняється від попереднього додатковими споживчими властивостями.
Удосконалений виріб — це оновлений виріб, що має такі самі споживчі властивості, що й попередній. Водночас у ньому є конструктивні зміни, пов’язані з освоєнням прогресивної технології та матеріалів, втіленням винаходів і раціоналізаторських пропозицій.
Таким чином, з виробничого погляду, найбільш цікавими для маркетингової діяльності є оригінальні та модифіковані вироби, які залежно від ступеня ринкової новизни можна вважати новими та поліпшеними товарами.
Абсолютно нових (піонерних) товарів дуже небагато. З ними найчастіше ототожнюють такі товари, котрі здатні перетворити мрії людей на реальність. За всю історію людства таких товарів налічується лише кількасот. Здебільшого маркетологи мають справу з поліпшеним товаром, який підвищує споживчу цінність виробів (пос­луг), що й раніше задовольняли певні потреби (модифікований та модернізований виріб). Найчастіше з поняттям новий товар (товар-новація) ототожнюється виріб, який має нові або додаткові функціональні можливості, зміни у формі, дизайні, упаковці, що мають значення для споживача. Основні зусилля фахівців з маркетингу мають бути спрямовані на створення товару ринкової новизни. Такий товар повинен задовольняти або зовсім нову потребу, або ефективніше задовольняти вже відому потребу, або розширювати коло споживачів. Якщо створений продукт має багато технічних новинок, але задовольняє ті самі потреби і має те саме коло споживачів, його не можна вважати товаром ринкової новизни.
Слід зазначити, що американська школа маркетингу має свої погляди на класифікаційні ознаки нових товарів. Так, американські маркетологи, базуючись на результатах обстеження 700 фірм та 13000 нових споживацьких та промислових товарів розробили таку класифікацію:
– товари світової новизни —                                        10 %
– нові для фірми товари —                                            20 %
– розширення гами товарів —                                      26 %
– оновлені товари —                                                       26 %
– зміни в позиціюванні товару —                                  7 %
– скорочення витрат (виробнича інновація) —       11 %
У цій класифікації товари світової новизни не ототожнюються з абсолютно новими (піонерними) товарами. Водночас товари з новим позиціюванням здебільшого пов’язуються зі змінами у сприйнятті характеристик товарів покупцями.
Загальновідомо, що далеко не кожна ідея нового продукту втілюється в конкурентоспроможній товар, який досягає комерційного успіху. Тому, приступаючи до створення нового товару, необхідно визначити:
– сферу можливого застосування товару, коло його потенційних споживачів та їхню кількість;
– наявні ресурси виробництва і збуту;
– необхідні зміни у виробництві та збуті, спричинені переходом до випуску нового товару, та відповідні витрати;
– можливі ризики, в тім числі ймовірність конкурування нового товару з тими, що давно виготовляються фірмою (товарний канібалізм);
– можливості суміщення нового товару за технологією та методами реалізації з товарами, що освоєні виробництвом.
У міжнародному бізнесі вважається доцільним випускати не один виріб, а достатньо широкий параметричний ряд — продуктову лінію (product line). Наприклад, електродрилі одного типу, але різної потужності (5–10 найменувань). Параметричні ряди для кількох типів дрилей у сукупності становлять асортиментний набір (product mix). Чим ширше асортиментний набір, тим більша ймовірність, що будь-який покупець знайде для себе необхідний товар. Широкі параметричні ряди допомагають гнучко реагувати на перехід товару з однієї стадії життєвого циклу в іншу. На стадіях упровадження товару на ринок доцільно подавати тільки найбільш ходові моделі, на стадії зростання — розширювати набір, на стадії зрілості — дати повний набір виробів усього параметричного ряду.
Запровадження на ринок нового товару завжди пов’язано з ризиком, а тому продуцент має бути готовий до того, що ринок відкине створений товар, і мусить мати інший продукт та маркетингову програму під нього. Зрозуміло, що ефективне довгострокове планування продукції потребує також систематичних досліджень та розробок, погодження вимог споживачів із можливостями фірми, великої уваги до результатів оцінювання параметрів продукції споживачами, суттєвих витрат часу і коштів, оборонної та наступальної стратегії планування.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.