лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Таблиця 11
критерії оцінки нового виробу


Критерії

 

Оцінка

 

Вища за середню

Середня

Нижча за середню

А. Ринкові:

потреба у виробі

 

Виріб задовольняє нову потребу, знач­но вдосконалений як порівняти з анало­гами

 

Виріб удосконалений лише за вторин­ними характеристиками, які, однак, мають значення для достатньо широко­го кола споживачів

 

Виріб не відрізняється від аналогів і задовольняє ті самі потреби

перспективи
розвитку ринку

Однорідний загальнонаціональний, має значні перспективи розвитку із залу­ченням різних прошарків покупців. Ве­ликі потенційні можливості для експорту

Ринок стабільний, з потенційною мож­ливістю розширення в окремих регіо­нах або в досі обмеженому колі покуп­ців. Можливості для експорту незначні

На ринку домінують кілька сильних конкурентів

ступінь конку­рентоспромож­ності виробу

Сильних конкурентів немає. Рівень витрат на рекламу порівняно з рівнем продажу низький. Низька собівартість нововведення. Конкуренти мають вели­кі можливості для протидіяння новації

Конкуренти мають міцні позиції, але для отримання помірних прибутків пот­рібні помірні витрати. Собівартість нововведення відносно невелика

На ринку домінують кілька однаково сильних конкурентів. Високий рівень рекламних та збутових витрат як порів­няти з рівнем продажу. Вартість розробки виробу, аналогічного за якістю това­рам-конкурентам, занадто велика. Кон­куренти спроможні здійснити швидкі та ефективні контрзаходи щодо нової або традиційної продукції компанії

ступінь
стабільності ринку

На стан ринку загальні економічні чин­ники практично не впливають. Ринок не має сезонних коливань. З великою ймовірністю можна передбачити, що попит на виріб буде постійний. Протя­гом кількох років норма прибутку буде вища за середню

Обсяг збуту помірно залежить від за­гальноекономічних змін і сезонних ко­ливань попиту. Виріб буде мати попит достатньо довго, що уможливить окуп­ність інвестицій і отримання прибутку

Обсяг збуту надто залежить від загаль­ноекономічних змін. Значні сезонні коливання в обсягах продажу, що пов’язано з ризиком втрат персоналу та матеріальних запасів. Невизначеність щодо можливостей окупності інвести­цій. Сумніви щодо отримання прибутку

Продовження табл. 11


Критерії

 

Оцінка

 

Вища за середню

Середня

Нижча за середню

Б. Товарні:

технічні
характеристики

 

Виріб має унікальні властивості, знач­но переважає товари-конкуренти, надій­но запатентований

 

Виріб має унікальні властивості, які знач­но переважають конкуруючі товари, однак патенти мають низький ступінь надій­ності, який легко перевершити. Власти­вості виробу складні для копіювання

 

Властивості виробу патентуванню не підлягають, можуть бути легко скопійовані конкурентами

упаковка

Споживацька і торговельна упаковка є унікальною, значно переважає досяг­нення конкурентів, її запатентовано

Упаковка ліпша за конкуруючу, але не підлягає патентуванню. Для її копію­вання потрібне коштовне обладнання, знання технології та спеціально підго­товлений інженерно-технічний персонал

Властивості упаковки патентуванню не підлягають, легко доступні для копі-
ювання

ціна

Виріб ліпшої або такої самої якості, як і товари-конкуренти, реалізується за нижчими цінами. За ціни, вищої ніж у конкурентів переваги в якості настіль­ки значні, що помітні з першого погляду

Виріб пропонується за такими самими цінами, що в конкурентів, але має вищу якість

Виріб має однакову якість з товарами-конкурентами, але пропонується за більш високою ціною

В. Збутові:

зв’язок з асор­тиментом про­дукції, що ви­пускається

 

Виріб доповнює наявний асортимент. Його виробництво повинно сприяти збуту продукції в цілому

 

За необхідності виріб може бути присто­сований до наявного асортименту. Він не впливає на збут іншої продукції

 

Виріб погано або зовсім не пов’язуєть­ся з наявним асортиментом. Продаж виробу може призвести до зменшення попиту на іншу продукцію

реалізація

Реалізація в повному обсязі забезпечу­ється власною розподільною мережею та збутовим апаратом

Реалізація в основному забезпечується власною розподільною мережею. Може виникнути необхідність часткової реор­ганізації збутового апарату та зміни збутових територій

Розподіл можливий лише за залучення додаткових каналів. Велика ймовір­ність необхідності змін організації та чисельності збутового апарату або пов­ної його заміни

Закінчення табл. 11


Критерії

 

Оцінка

 

Вища за середню

Середня

Нижча за середню

В. Збутові:

реклама

 

Унікальні властивості виробу дають великі можливості для здійснення ефек­тивної реклами, стимулювання попиту і демонстрування продукції з викорис­танням методів, якими фірма володіє найліпше

 

Властивості виробу не перевершують товари-аналоги, але фірма володіє ме­тодами реклами та стимулювання попиту ліпше, ніж конкуренти.

 

Виріб має певні характеристики, при­датні для рекламування, але методика рекламної роботи фірми значно посту­пається конкурентам

Г. Виробничі:

обладнання
та персонал підприємства

 

Виробнича база дає змогу розпочати виробництво продукції. Будуть вико­ристані незавантажені виробничі по­тужності. Додатковий персонал не потрібний

 

Виробництво може бути організоване без суттєвого збільшення виробничих потужностей та виробничого персона­лу. Можлива перепідготовка кадрів

 

Необхідне значне додаткове обладнан­ня, нові технічні засоби та персонал, перепідготовка кадрів

сировинні ресурси

Використовують традиційні матеріаль­ні ресурси (або відходи виробництва). Фірма має можливість продовжувати їх закупівлю в основних постачальників

Здебільшого використовується наявна сировина (або відходи виробництва). Може виникнути необхідність у прид­банні додаткової сировини як у тради­ційних, так і в нових постачальників

Наявна сировина (або відходи вироб­ництва) використовуватиметься недос­татньо чи є зовсім непридатною. Пот­рібні великі закупки матеріальних ре­сурсів

інженерно-технічні знання
та досвід персоналу

Виріб дає змогу оптимально викорис­товувати інженерно-технічні знання та досвід персоналу, а також споживацькі властивості продукції. Продукція забез­печує якнайсприятливіші умови для подальшого вдосконалення цих знань і підвищення кваліфікації персоналу

Інженерно-технічні знання, досвід пер­соналу та знання споживацьких власти­востей продукції забезпечують вироб­ництво нового виробу. Разом з цим мож­лива необхідність підвищення кваліфі­кації та збільшення кількості персоналу

Інженерно-технічні знання та досвід персоналу лише частково можуть бути використані для виробництва нового виробу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.