лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Слід зазначити, що чинники інноваційної діяльності безпосередньо зв’язані з конкретними формами її організації та окремими етапами створення нововведень. Нині в розвинутих країнах переважають адміністративно-господарські, програмно-цільові та ініціативні форми організації інноваційних процесів. Крім цього, на рівні малих підприємств активно розвиваються кооперативно-цільові дослідження щодо нововведень. Щодо безпосереднього моделюван­ня інноваційного процесу, то його можна звести до послідовного виконання таких етапів: фундаментальне (теоретичне) дослідження; прикладне дослідження; розробка; проектування; будівництво (якщо немає достатніх виробничих потужностей); освоєння; промис­лове  виробництво; маркетинг (збут). Тобто з маркетингом у цьому
Таблиця 8
Чинники, що впливають на розвиток
інноваційних процесів


Групи чинників

Чинники протидії

Позитивні чинники

 

 

Економічні,
технологічні

Відсутність коштів для фінансування інвестиційних проектів, недостатній розвиток ма­теріальної та науково-техніч­ної бази, застарілі технології, відсутність резервних потужностей, домінування інтересів поточного виробництва

Наявність фінансових резервів, прогресивних технологій, достатньої господарської та науково-технічної інфра­структури, матеріальне заохо­чення інноваційної діяльності

Політичні,
правові

Обмеження антимонопольного, податкового, патентно-ліцензій­ного характеру

Законодавче заохочення та дер­жавна підтримка інновацій

 

 

 

Організаційно-управлінські

Незмінні організаційні структури, невиправдана централізація, авторитарний стиль керівництва, відомча замкнутість, жорстке планування, орієнтування лише на традиційні ринки та короткотермінову окуп­ність інвестицій, складність по­годження інтересів учасників інноваційних процесів, превалювання вертикальних потоків інформаційного забезпечення

Гнучкість організаційних структур, демократичний стиль керівництва, можливість самостійного корегування запланованих рішень, достатня автономія, переважно горизонтальне інформаційне забезпечення

 

 

Соціально-психо­логічні та культурні

Опір перемінам у зв’язку з можливістю зміни статусу та необхідністю пошуку нової або перебудови традиційної роботи, зміни усталених способів діяльності та стереотипів поведінки, побоювання не­визначеності та покарань за можливі невдачі

Моральне заохочення, громадське визнання, забезпечен­ня можливості самореалізації, створення умов для творчої праці. Сприятливий психологічний клімат у трудо­вому колективі

циклі пов’язується, власне, комерціалізація нововведення, яка і є головною метою інноваційної діяльності. З огляду на останнє, безпосереднє відношення до маркетингової діяльності мають продуктові та технологічні інновації. З продуктовою інновацією звичайно пов’я­зують створення нового продукту на основі патентної або іншої тимчасової монополії підприємства. Ця інновація базується на використанні нових матеріалів, комплектуючих та напівфабрикатів або зв’язана з принципово новим продуктом. Технологічна інновація поліпшує якість продукту, створює його нову модифікацію. Передовсім вона може бути орієнтована на підвищення продуктивності. Досягається це внаслідок нарощування (за таких самих або трохи збільшених витрат) випуску традиційного за якістю продукту. Технологічна інновація може також брати за мету різке зниження собівартості продукту, що дає змогу зменшити ціну на товар і здобути переваги в конкурентній боротьбі. В обох випадках технологічна інновація сприяє збільшенню обсягів продажу вже відомого продукту. Можливість використання переваг такої інновації залежить від послідовного застосування різних технологій (табл. 9).
Таблиця 9
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ


Ознака

Види технологій

Ступінь складності

Прості, складні

Сфера застосування

Наукові, освітні, виробничі

Динаміка розвитку

Прогресуючі, у розвитку, стабільні, застарілі

Потреби в ресурсах

Наукомісткі, капіталомісткі, енергоємні

Якість переробки ресурсів

Відходні, безвідходні

Використання трудових ресурсів

Людні, безлюдні

Пріоритети створення

Первинні, конверсійні

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.